cyfansoddwyr cymru - composers of wales
aelodau - members
• rhestr aelodau
• list of members

• cysylltwch â ni
• contact us
ymaelodi - joining
• manteision ymaelodi
• benefits of membership

• ceisiwch am aelodaeth
• apply for membership

• cysylltwch â ni
• contact us
cylchlythyr - newsletter
• cylchlythyr
• newsletter

• cysylltwch â ni
• contact us
dolenni - links
• dolenni allanol
• external links

• cysylltwch â ni
• contact us
hysbysebion - notices
• digwyddiadur
• diary of events
• hysbysiadau
• notices
• cysylltwch â ni
• contact us
mewnol - internal
• Mewngofnodi
• Log in


Antony Griew www.ymmd.org.uk
I am Secretary of Young Music Makers of Dyfed (YMMD - website above).
The organisation is a recent merger of two related charities:- Young Composer of Dyfed and Young Musicians of Dyfed.
The website details our activities. In brief these are:
1. Running, in November, a Young Musician of Dyfed competition for instrumentalists;
2. Running, at various times of the year, workshops for ensembles of various types, using professional ensembles or musicians as teachers;
3. Organising a programme of education in music composition - Young Composer of Dyfed - with a competition as its focus.
The programme operates between October one year and April the next, and includes workshops, teaching at secondary for secondary schools (and for the three special schools), individual tutorials for competition entrants and two days of finals comprising masterclasses for the finalists and an evening concert of their works.
We use professional musicians throughout. These include a Resident Composer (currently Lynne Plowman, and from May 2010 for three years Peter reynolds), an annual Ensemble-in-Residence (presently the Lunar Saxophone Quartet), and a Adjudicator, always a composer(this year Errolyn Wallen).
We plan developments for the Young Composer side of YMMD, including expansion to the rest of Wales and work in primary schools.
Fi yw Ysgrifennydd Cerddor Ifanc Dyfed (YMMD – gwefan uchod).
Crëwyd y sefydliad yn ddiweddar, trwy uno dwy elusen gysylltiedig:- Cyfansoddwr Ifanc Dyfed a Cherddorion Ifanc Dyfed.
Mae’r wefan yn manylu ynghylch ein gweithgareddau. Yn fras, maent fel a ganlyn:
1. Cynnal cystadleuaeth Cerddor Ifanc Dyfed i offerynwyr ym mis Tachwedd;
2. Cynnal gweithdai i ensembles o amrywiol fathau, ar amrywiol adegau o’r flwyddyn, gan ddefnyddio ensembles neu gerddorion proffesiynol fel athrawon;
3. Trefnu rhaglen addysg cyfansoddi cerddoriaeth – Cyfansoddwr Ifanc Dyfed – gyda chystadleuaeth yn ganolbwynt iddi.
Mae’r rhaglen yn gweithredu rhwng mis Hydref un flwyddyn a mis Ebrill y flwyddyn nesaf, ac mae’n cynnwys gweithdai, dysgu uwchradd i ysgolion uwchradd (ac i’r tair ysgol arbennig), tiwtorialau unigol i gystadleuwyr y gystadleuaeth a dau ddiwrnod o rowndiau terfynol, yn cynnwys dosbarthiadau meistr i gystadleuwyr y rownd derfynol a chyngerdd o’u gweithiau gyda’r hwyr.
Rydym yn defnyddio cerddorion proffesiynol trwy gydol y broses. Mae’r rhain yn cynnwys Cyfansoddwr Preswyl (Lynne Plowman ar hyn o bryd, ac o fis Mai 2010 bydd Peter Reynolds gyda ni am dair blynedd), Ensemble Preswyl blynyddol (Pedwarawd Sacsoffon Lunar ar hyn o bryd), a Beirniad, sydd bob amser yn gyfansoddwr (Errolyn Wallen sydd gyda ni eleni).
Rydym yn bwriadu datblygu ochr y Cyfansoddwr Ifanc o Gerddor Ifanc Dyfed, yn cynnwys ymledu i weddill Cymru a gwaith mewn ysgolion cynradd.