Back to newsletter list/Yn ôl i restr y cylchlythyron
Cylchlythyr/Newsletter 43 Date/Dyddiad: May 28th, 2012
From the Editor

This editorial must perforce begin with an apology, as Newsletter 43 is making its appearance a month late. The reason for this began on the last Sunday in April, when the Cardiff downpour found its way through an upstairs ceiling, filling our house with the sound of dripping water; this meant covering everything on the upper floor, including my computer, with polythene sheeting.

The hiatus left by the computer was filled by Debussy's Etudes for piano, inspiring one of the most detailed and rewarding periods of study (of any music) I have made for a long time. This however did not produce a Newsletter. . .
Oddiwrth y Golygydd

Mae'n anochel bod y Cylchlythyr hwn yn cychwyn gydag ymddiheuriad, gan fod Cylchlythyr 43 yn ymddangos fis yn hwyr. Achos hyn yw'r tywydd drwg ddaeth i'n rhan ni yng Nghaerdydd ar Sul olaf mis Ebrill, pan agorodd y nefoedd a daeth y glaw i mewn drwy nenfwd ty ni i fyny'r grisiau, gan lenwi'r ty â swn dwr yn dripian, a'i gwneud yn rhaid taenu polythene tenau dros bopeth gan gynnwys fy nghyfrifiadur.

Bum heb y cyfrifiadur am dair wythnos, ond bodlonais fy hun gydag astudiaeth glos, a phleserus iawn, o Etudes Claude Debussy i'r piano. Er cymaint fy elwa oddiwrth y profiad fel cerddores, nid oedd yn gwneud dim i gynhyrchu cylchlythyr . . . .
From the Committee

The Committee met during May, and considered among others the following important matters:
Attention was given to the context in which aims and objectives of Composers of Wales would be expressed in the Constitution, particularly with regard to the make-up of the Committee.
Also considered was our relationship with “Welsh Contemporary”, the record label launched in 2011. It is our hope that a good relationship can be set up between us.
A sampler CD representing our members is also under consideration, more information to come on this.
Finally, Enid Luff has now resigned as Editor of the Newsletter and Webmaster for the Composers of Wales web-site. Again, there will be more information on this issue in due course.
Oddiwrth y Gweithgor

Yn ystod eu cyfarfod ym mis Mai trafododd y Gweithgor sawl mater pwysig, gan gynnwys:
Sut ac ym mha gyswllt y dylid mynegi prif amcanion Cyfansoddwyr Cymru yn y Cyfansoddiad, yn enwedig mewn cysylltiad â'r Gweithgor.
Bu trafod hefyd ar ein perthynas â “Welsh Contemporary”, y cwmni recordio gychwynnwyd yn 2011. Y gobaith yw y gellir meithrin perthynas dda rhyngom â hwy.
Daeth y posibilrwydd o gynhyrchu Sampler CD hefyd dan sylw, rhagor o wybodaeth i ddod.
Yn olaf, mae Enid Luff wedi ymddeol yn awr oddiwrth olygu'r Cylchlythyr, ac fel gwe-feistres. Bydd gwybodaeth ynglyn â'i holynydd hefyd ar gael maes o law.
Getting your Music out there

Stopping to reflect a moment on this business of composing music, even if (like me) you do not actually compose using Sibelius, Finale or any other music writing system on a computer screen, finishing the piece brings the moment when you have to do something to get that music into a usable online system, as the next step towards producing a viable printed copy.
There is an astonishing number of digital aids to do this yourself - simply asking Google for music notation software turned up eleven of them on the first page, while a quick look at the Sibelius “ideas hub” on-line showed me how accessible these facilities are. This very availability means that composers now tend to be closely involved with producing the actual music copy, right up to the point of submission and/or sale, and the more possible this gets, the more pressure (financial or otherwise) there is on the composer to do it.
This pressure to produce user-ready music, keeping the composer involved right up to the end of the submission process, usually continues right up to the performance itself (very often because if you don't do your own promotion, no one else will!) - and including of course the provision of parts.
As someone who has been involved for some years in self-publishing, I have come to appreciate the advantages (as well as pitfalls) of being responsible for the look, placing and pricing of my own music. To really make a telling success of this, you need to have a strong visual bent (in other words be able to design your own covers – where the quality and individuality of the design counts a great deal.)
Is the visually less competent musician therefore at a disadvantage? Or was it always so in any visual space, in the shop shelf display, and so on? Do presentation and selling inevitably favour the visual?

The computer of course is central to the whole field, and is the prime reason why composers find themselves, whether they like it or not, directly responsible for the ultimate destination of their music as well as its creation. This can be a freedom, but equally, for others, a problem, for many different reasons. Everyone's journey will be different.
Enid Luff
Rhoi cyhoeddusrwydd i'ch cerddoriaeth.

Os arhoswn am funud i gysidro'r mater yma o gyfansoddi cerddoriaeth: hyd yn oed os nad ydych (fel finnau) ddim yn defnyddio Sibelius, Finale, neu system sgrifennu cerddoriaeth arall i wneud y cyfansoddi ei hunan, mae'r foment yn dod, wedi gorffen y darn, pan fydd yn rhaid gwneud rhywbeth i roi'r gerddoriaeth i mewn i system ar y cyfrifiadur, boed Sibelius, Finale, neu system arall, er mwyn gallu cynhyrchu copi printiedig addas.
Mae nifer syfrdanol yn bod o ffyrdd i wneud hyn. 'Doedd dim ond rhaid gofyn i Google am systemau o'r fath, a chefais unarddeg ar y dudalen gyntaf. Yna wrth gymryd cip-olwg ar yr “ideas hub” yn Sibelius, cefais ar ddeall mor hawdd yw rhain i'w defnyddio.

Golyga hyn bod cyfansoddwyr heddiw yn cymryd rhan sylweddol mewn cynhyrchu copi terfynol printiedig o'u darn, ac felly yn gallu teimlo dan orfodaeth i wneud hynny, ai am resymmau ariannol neu beidio. Mae'r ymdeimlad yma'n parhau yn aml hyd at achlysur perfformio'r darn, ac yn cynnwys paratoi rhannau i'r chwaraewyr.

Trwy brofiad eang o “hunan-gyhoeddi” (self-publishing), dois i werthfawrogi mantais bod yn gyfrifol am olwg fy ngherddoriaeth, ei phrisio, a'i gwerthu. Er mwyn llwyddo, gorau fyddai bod a chryn gallu gweledol, hynny yw, gallu arlunio clawr eich copi eich hunan - ac mae golwg y clawr yn holl-bwysig yn y cyswllt yma.
Ydyw'r cerddor a chanddo lai o ddawn fel arlunydd dan anfantais, felly? Ynteu ai felly y bu hi erioed?

Mae'r cyfrifiadur, wrth gwrs, yn ganolog yn y maes, hwn yw'r prif reswm pam y mae cyfansoddwyr yn uniongyrchol gyfrifol dros ble ac i bwy y gwerthir eu cerddoriaeth, yn ogystal a thros ei chreu. Mae rhyddid yn hyn, and gall hefyd fod yn broblem. I bawb ei lwybr ei hunan!
Enid Luff
News

from Richard Williams
I have produced a CD of my music which has excerpts on utube - richard ll williams cantilena. It is downloadable from 'soundcloud'. Although it has had large numbers of listeners no one has actually paid to hear it! Anyway if anyone would like a copy they are £6 by post. I have about 60 copies left. My scores on scoreexchange are being viewed/played. I wonder if any other members have 'published' on this and with what success-I have only started using it about a week ago.
my address is:
> Pencwmrhaffau, Sarnau, Llandysul, Ceredigion SA44 6QZ
wmsrichard@btinternet.com


from Enid Luff
On two evenings in February, the 2nd and 12th, my At Crack of Winter, for Orchestra, was played in Würzburg, Germany by the Academic Orchestra of Würzburg University. According to a locally published press notice, it was well received.

A CD of my chamber music, Heaven's Bird, is now available from the on-line music shop tutti.co.uk (put “Enid Luff” in the search box), or direct from the composer (enid.luff@gmail.com), price £10.
The music - vivid and characterful pieces for piano, woodwind and strings - was recorded at Ty Cerdd, the Music Centre for Wales, in Cardiff. It is given fresh and committed performances by young professionals at the beginning of their careers.

from Rhian Samuel
Forthcoming performances of works by Rhian: 
London English Song Festival 2012, The Forge, Camden, London.  Thursday 10 May, 2012, 7.30 pm. (Rhian Samuel gives a pre-concert talk at 6.45 pm.) The programme will include:
Summer Songs: In Summer'and A Dragonfly in the Sun.  James Gilchrist, tenor, William Vann, piano.  PREMIERE
The Hare in the Moon.  Aiofe Miskelly, soprano, William Vann, piano
Three songs from Spring Diary.  Robert Rice baritone, William Vann, piano
Quartet: Threaded Light.  Mavron Quartet, 10th anniversary concert.  St David’s Hall, Cardiff.  Tuesday, 29 May, 2012, 1.00 pm.  (PRS Women Make Music Award.)  PREMIERE
Haze and the Absence of Clouds for soprano, string quartet and piano.  With Alison Pearce, soprano.  Reading WAM (Weather, Art and Music) Festival, Reading Town Hall, Reading, Berks. 2 June, 2012, 7.30 pm.  PREMIERE
The Hare in the Moon.  Ruby Hughes. soprano, and Joseph Middleton, piano.  Songs of the Exotic:  Cheltenham Festival,  Pittville Pump Room, Town Hall, Cheltenham.  Sunday 15 July, 2012, 11 am
Two songs from Moon and Birds.  Diana Moore, mezzo-soprano, and Elizabeth Burgess, piano. Celebrating English Song Series, Tardebigge, Birmingham. Sunday, 29 July, 2012, 3.00 pm

Massimo Lauricella is the Winner of the 2011 Alvarez Chamber Orchestra Composition Competition, this year held under the title “Going for a Song”. He was awarded the first prize for E piove in petto una dolcezza inquieta.

Dan Phelps writes
 To hear music from the album Reflections and to order your copy, visit www.phelpsmusic.com/shop
www.phelpsmusic.com
www.compositiontoday.com/danphelps

Dan Phelps,
Llantwit Fardre
Pontypridd
CF38 2PZ
mob: 07974 635502
e-mail: dan@phelpsmusic.com

from Dafydd Bullock
My Three Chinese songs were premiered and recorded by Mosel Voices on 19th and 20th May, in St. Aldegund (Germany) and had their first performance on the Steinbock Alm, Maria Alm, Salzburger Land, Austria on 24th August, by the alp-horn group Ruwertaler Alphornspieler (including the composer!


Massimo Lauricella is the Winner of the 2011 Alvarez Chamber Orchestra Composition Competition, this year held under the title “Going for a Song”. He was awarded the first prize for E piove in petto una dolcezza inquieta.

from Lisa Mears
I am currently writing "Be thou my vision", for baritone, harp and choir, for the Lower Machen Festival to be performed by current Royal Harpist Hannah Stone, Baritone, Gary Griffiths and the Choir of St. Joseph's School Newport. It will be performed at the Festival on Thursday 21st June. Also in progress is a new composition for the six Choral Scholars of All Saints Church, Oystermouth, Swansea. My Ave Maria for four female voices and piano is to be performed by soloists of the Ariosa Singers in Rome during July.         
Newyddion

oddiwrth Richard Williams
'Rwy wedi cynhyrchu CD o'r cerddoriaeth sydd â detholiad ohonno ar u-tube - richard ll williams cantilena. Gellir ei lawrlwytho o 'soundcloud'. Er bod ganddo lawer o wrandawyr, 'does neb wedi talu dim i wrando arno! Fodd bynnag, mae gan fy narnau ar scoreexchange wrandawyr.
Os yr hoffech ei brynu, mae'n costio £6 drwy'r post. Mae tua 60 copi ar ôl erbyn hyn.
Tybed a yw unrhyw aelodau eraill wedi cyhoeddi yn y modd yma, a cut lwyddiant gawsant? Dim ond ers yr wythnos diwethaf y bum i'n ei ddefnyddio.
Dyma fy nghyfeiriad:
> Pencwmrhaffau, Sarnau, Llandysul, Ceredigion SA44 6QZ
wmsrichard@btinternet.com


oddiwrth Enid Luff
Ar ddwy noson ym mis Chwefror (yr ail a'r ddeuddegfed) yn Würzburg yn yr Almaen, chwaraewyd fy narn cerddorfaol At Crack of Winter, gan Gerddorfa Academaidd Prifysgol Würzburg. Yn ôl hanes yn y wasg leol, cafodd dderbyniad da.

Mae CD o'm cerddoriaeth, Heaven's Bird, ar gael nawr o'r siop ar-lein tutti.co.uk (rhowch “Enid Luff” in eu search box), neu yn uniongyrchol gennyf i (enid.luff@gmail.com), pris £10.
Recordiwyd y gerddoriaeth, darnau lliwgar a llawn cymeriad i biano, offerynnau pren a llinynnau, yn Nhy Cerdd, Caerdydd. Ceir perfformiad ffres a chalon-agored gan chwarewyr ifainc oedd ar ddechreu ei gyrfaoedd.

oddiwrth Rhian Samuel
Perfformiadau diweddar, ac yn dod, o waith Rhian:
London English Song Festival 2012, The Forge, Camden, London.  Dydd Iau, Mai 10, 2012, 7.30 yh. (Bydd Rhian Samuel yn rtraddodi sgwrs o flaen yn cyngerdd am 6.45 yh) Y rhaglen i gynnwys:
Summer Songs: In Summer a A Dragonfly in the Sun.  James Gilchrist, tenor, William Vann, piano.  PREMIERE
The Hare in the Moon.  Aiofe Miskelly, soprano, William Vann, piano
Tair cân o Spring Diary.  Robert Rice, baritôn, William Vann, piano
Pedwarawd: Threaded Light.  Mavron Quartet, cyngerdd dathlu deng mlynedd. Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, dydd Mawrth, Mai 29, 2012, 1.00 yp.  (Gwobr PRS Women Make Music.)  PREMIERE
Haze and the Absence of Clouds fisoprano, pedwarawd llinynnol a phiano.  Gydag Alison Pearce, soprano.  Reading WAM (Weather, Art and Music) Festival, Neuadd y Dre, Reading, Berks. Mehefin 2, 2012, 7.30 yh.  PREMIERE
The Hare in the Moon.  Ruby Hughes. soprano, a Joseph Middleton, piano.  Songs of the Exotic:  Gwyl Gerdd Cheltenham,  Pittville Pump Room, Neuadd y Dre, Cheltenham.  Dydd Sul Gorffennaf 15, 2012, 11 yb.
Dwy gân o Moon and Birds.  Diana Moore, mezzo-soprano, ac Elizabeth Burgess, piano. Cyfres Celebrating English Song, Tardebigge, Birmingham. Dydd Sul, Gorffennaf 29, 2012, 3.00 yp


Massimo Lauricella yw ennillydd cystadleuaeth gyfansoddi 2011 Cerddorfa Siambr Alvarez, a gynhaliwyd y flwyddyn hon dan y teitl “Going for a Song”. Ennillodd E piove in petto una dolcezza inquieta y wobr gyntaf.

oddiwrth Dan Phelps
I glywed cerddoriaetho'r albwm Reflections, a i archebu copi, ewch i
www.phelpsmusic.com
www.compositiontoday.com/danphelps

Dan Phelps,
Llantwit Fardre
Pontypridd
CF38 2PZ
symudol: 07974 635502

oddiwrth Dafydd Bullock
Cafodd fy Nhair Cân Sineaidd eu canu a'u recordio gan Mosel Voices ar Mai19 a 20, yn St Aldegund yhn yr Almaen, a'u perfformaio am y tro cyntaf ar y Steinbock Alm, Maria Alm, Salzburger Land, Awstria, gan y grwp alphorn Ruwertaler Alphornspieler (a'r cyfansoddwr yn un ohonynt!)

oddiwrth Lisa Mears
'Rwyf wrthi'n cyfansoddi "Be Thou my Vision", i fariton, telyn, a chôr, ar gyfer Gwyl Machen Isaf, i'w chwarae gan Hannah Stone (y Delynores Frenhinol bresennol), Gary Griffiths, bariton, a Chôr Ysgol St Joseph, Casnewydd. Caiff ei chwarae yn ystod yr Wyl ar ddydd Iau Mehefin 21. 'Rwyf hefyd yn cyfansoddi darn newydd i chwe Sgolor Corawl Eglwys yr Holl Saint, Oystermouth, Abertawe. Caiff fy "Ave Maria", i bedwar llais merch a phiano, ei ganu gan unawdwyr yr Ariosa Singers yn Rhufain, yn ystod mis Gorffennaf.
                     
Listings

7-30 Thurs London English Song Festival 2012, The Forge, Camden, 10th May London.   7.30 pm. (Rhian Samuel gives a pre-concert talk at 6.45 pm.) The programme will include Rhian Samuel's:
Summer Songs: In Summer' and A Dragonfly in the Sun.  James Gilchrist, tenor, William Vann, piano.  PREMIERE
The Hare in the Moon.  Aiofe Miskelly, soprano, William Vann, piano, and
Three songs from Spring Diary.  Robert Rice baritone, William Vann, piano

1 pm Tues 29th May
Rhian Samuel: Quartet: Threaded Light.  Mavron Quartet, 10th anniversary concert.  St David’s Hall, Cardiff.  Tuesday, 29 May, 2012, 1.00 pm.  (PRS Women Make Music Award.)  PREMIERE


7-30pm Sat 2nd June: Rhian Samuel's Haze and the Absence of Clouds for soprano, string quartet and piano.  With Alison Pearce, soprano.  Reading Weather, Art and Music Festival, Reading Town Hall, Reading, Berks. 2 June, 2012, 7.30 pm.  PREMIERE

8pm Thurs. 21st June, Lower Machen Festival, St Michael and All Angels, Lower Machen.
Lisa Mears: Be Thou my Vision, for Baritone, Harp and Choir. Hannah Stone, hp, Gary Griffith, Bar, Choir of St Joseph's School Newport.

11 am Sun 15th July The Hare in the Moon.  Ruby Hughes. soprano, and Joseph Middleton, piano.  Songs of the Exotic:  Cheltenham Festival,  Pittville Pump Room, Town Hall, Cheltenham.  

3pm Sun 29th July - Two songs from Moon and Birds.  Diana Moore, mezzo-soprano, and Elizabeth Burgess, piano. Celebrating English Song Series, Tardebigge, Birmingham.
Rhestrau

7-30 Iau London English Song Festival 2012, The Forge, Camden,
Mai 10 Llundain. Sgwrs gan Rhian Samuel am 6.45) Y rhalen yn cynnwys: Summer Songs: In Summer ac A Dragonfly in the Sun.  James Gilchrist, tenor, William Vann, piano.  PREMIERE
The Hare in the Moon.  Aiofe Miskelly, soprano, William Vann, piano, a thair cân o Spring Diary.  Robert Rice, baritôn, William Vann, piano.

1 yp Maw Mai 29 Rhian Samuel: Pedwarawd: Threaded Light.  Pedwarawd Mavron, ar eu degfed penblwydd. Cyngerdd, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd (Gwobr: Women Make Music Award y PRS.)  PREMIERE


7-30yh Sad Meh 2 Haze and the Absence of Clouds i soprano, pedwarawd llinnynol a phiano, gydag Alison Pearce, soprano.  Yn yr Wyl Reading Weather, Art and Music Festival, Neuadd y Dref, Reading, Berks. PREMIERE

8yh Iau Meh 21 Gwyl Gerdd Machen Isaf.
Lisa Mears: Be Thou my Vision, i delyn, bariton a chôr. Hannah Stone, telyn, Gary Griffiths, bar, Côr Ysgol St Joseph, Casnewydd.

11yb Sul The Hare in the Moon.  Ruby Hughes. soprano, a Joseph
Gorff 15 Middleton, piano.  Songs of the Exotic:  Gwyl Cheltenham,  Pittville Pump Room, Neuadd y Dref, Cheltenham.  

3yp Sul Gorff 29 Dwy gân o Moon and Birds.  Diana Moore, mezzo-soprano, ac Elizabeth Burgess, piano. Cyfres Celebrating English Song, Tardebigge, Birmingham.

THE DEADLINE FOR THE NEXT ISSUE

will be JUNE 30th. Please send any news items and contributions of any kind to the Editor, Enid Luff, at enid.luff@gmail.com.
Late information, for the listings only, will be accepted later at the Editor’s discretion.

PLEASE NOTE: Views expressed in any part of this Newsletter are those of the writer only, and do not necessarily represent those of Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales.
Letters to the editor could be edited or shortened.
DYDDIAD CAU Y RHIFYN NESAF

MEHEFIN 30 . . . . Gyrrwch unrhyw newyddion neu gyfraniadau, gan gynnwys manylion am gyhoeddiadau neu CDau , at Enid Luff, os gwelwch yn dda, e-bost: enid.luff@gmail.com . Cynhwysir gwybodaeth hwyr, ar gyfer y rhestrau yn unig, yn ôl dyfarniad y Golygydd.

SYLWER HEFYD: Mae unrhyw farn a fynegir yn unrhyw ran o’r Cylchlythyr hwn yn perthyn i’w hawdur yn unig. Nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli safbwynt Cyfansoddwyr Cymru/ Composers of Wales.
Gall rhai llythyrau at y Golygydd gael eu golygu neu eu byrhau.