Back to newsletter list/Yn ôl i restr y cylchlythyron
Cylchlythyr/Newsletter 41 Date/Dyddiad: October/Hydref 2011
From the Editor

Dear friends,
I have to confess that my first outing of this spring-like winter season has been to the English National Ballet’s “Strictly Gershwin” at the Wales Millennium Centre in Cardiff - sheer joy, music and dance-wise.
Cardiff however is bubbling as ever with new music events as the new season gets under way. One feature is the emergence of a new performing body, Sinfonia Newydd (see below), who have chosen to announce their arrival with some striking and unusual events. Also the Royal Welsh College of Music and Drama offers a tremendous choice of performances in various genres, including a new lunch-time series of concerts given by today's students. The building was completely renewed and expanded recently, and now combines a stylish and acoustically excellent concert hall with a striking and dominant exterior. You will find, if you care to look, an excellent description of it in the Independent newspaper of Monday 31st October.
Finally, a request: please review the entry of your name and e-mail address in the Reference section at the end of this Newsletter. If your e-mail address is no longer correct, or you are not there and wish to be represented, please send me the information and it will be put in.
My incipient sense of frustration, at not knowing as much about other parts of Wales as I do about Cardiff, has been put to rest by the considerable amount of information about their musical activities sent to me by our readers - thankyou, everyone! I leave you to go on to read all about it!
Enid
Oddiwrth y Golygydd

Annwyl gyfeillion,
Rhaid yw cyfaddau mai i weld “Strictly Gershwin”, gan gwmni'r English National Ballet, yr aethum i a'm gwr yr wythnos ddiwethaf, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru – pur fwynhâd mewn cerdd a dawns.

Mae hefyd wrth gwrs dorreth o achlysuron cerddoriaeth newydd yn y brifddinas gyda chychwyn tymor y gaeaf, gan gynnwys ymddangosiad cerddorfa newydd dan yr enw Sinfonia Newydd (gweler isod), sydd wedi creu digwyddiadau eithaf trawiedig i alw'n sylw.

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru hefyd yn cynnig nifer enfawr o ddigwyddiadau cerddorol o bob math, gan gynnwys cyfres newydd o gynherddau canol dydd gan fyfyrwyr presennol y Coleg. Cafodd yr adeilad ei ddiwygio a'i ehangu'n ddiweddar, mae 'nawr yn cynnwys neuadd gyngerdd fawr newydd ag acwstig ardderchog, yn ogystal â newid gwedd y tu allan yn hollol ac yn drawiadol. Cafwyd disgrifiad da iawn ohonno yn ddiwedar ym mhapur newydd yr Independent, dydd Llun Hydref 31.

I ddiweddu – mae gennyf gais: adolygwch os gwelwch yn dda eich henw a'ch cyfeiriad e-bost yn y “Cyfeiriadur” yn niwedd y Cylchlythyr. Os nad ydynt y gywir, neu os nad yw eich henw yno, gyrrwch y wybodaeth i mi, ac fe'i rhof i mewn.

Wedi teimlo'n eithaf rhwystredig na wyddwn i gymaint am ddigwyddiadau yng ngweddill Cymru ag yng Nghaerdydd, diflannodd hynny yn wyneb yr holl bigion ddaeth oddiwrth yr aelodaeth – diolch yn arw iawn, bawb, am yrru gwybodaeth i mewn. A 'nawr, fe'ch gadawaf yn llonydd i'w fwynhau!

Enid
From the Committee

Andrew Wilson-Dickson has now left the Committee, our new Chairman is Andrew Powell. We also welcome Luke Starkey as a member of the Committee.
Oddiwrth y Gweithgor

Gadawodd Andrew Wilson-Dickson y Gweithgor ddiwedd tymor yr haf, ein cadeirydd newydd yw Andrew Powell. 'Rydym hefyd yn croesawu Luke Starkey fel aelod o'r Gweithgor.
Primavera

A chance meeting, at an SPNM music weekend in 1980, between myself and composer Julia Usher led to a thirty-year-long association founding and running our own self-publishing company, Primavera, designing our own covers and distributing our music ourselves.
Primavera was a direct result of the emergence of self-publishing as a new phenomenon in London in the 80’s. Ask Google today for Sibelius, and you will be shown the newest version, which is Sibelius 7, on a page containing icons flagging up the Sibelius, iPad, Scorch and many others. The first “Sibelius 7” however has a resonance for me as the first music software I had on my own Acorn computer. Having begun with a black and white only machine, I ventured to buy a Mackintosh computer and install the old Sibelius 7 on it. (I remember the disbelieving joy when I switched on my first Mac and saw actual colours, blue sky and white clouds, on my own screen!) That particular Sibelius software revolution, enormous at the time, enabled composers to build up a repository of actual printed music within their own studio. From there it was short step to binding (the hardware was not difficult to find) and distribution.
To celebrate this anniversary this year we put on a flute and piano recital of our music in both our home-towns, on October 1st in Cardiff and on October 22nd in Colchester. We owe a great debt of gratitude to both our soloists, Nancy Ruffer, flute and Andrew Wilson-Dickson, piano, for two fine performances of our programme. Enid Luff
Primavera

Trwy i mi a'r cyfansoddwr Julia Usher gyfarfod, trwy hap a damwain, yn un o gyfarfodydd pen wythnos yr SPNM yn ninas Efrog yn 1980, cychwynnodd cysylltiad tri deng mlynedd rhyngom yn rhedeg ein cwmni cyhoeddi cerddorol ein hunain, dan yr enw Primavera. 'Roedd hyn yn cynnwys arlunio ein cloriau ein hunain, a dosbarthu'r copiau drosom ein hunain hefyd.

Canlyniad uniongyrchol oedd Primavera o'r mudiad hunan-gyhoeddi gychwynnodd yn Llundain yn yr 80au. Os ewch ar-lein heddiw at Google a gofyn am Sibelius, cewch weld y fersiwn ddiweddaraf, sef Sibelius 7, ar dudalen yn cynnwys eiconau iPad, Scorch ac eraill. Ond mae'r enw yn dwyn atgofion i mi o'm “Sibelius 7” cyntaf, oedd gennyf ar fy hen gyfrifiadur Acorn ers talwm. Wedi cychwyn ar beiriant du a gwyn yn unig, mentrais wedyn brynu cyfrifiadur Mackintosh, a gosod yr hen Sibelius 7 arno. (Cofiaf fethu credu'r llawenydd wrth droi hwn ymlaen a gweld lliwiau - awyr las a chymylau gwynion – ar fy sgrîn fy hunan!)


Bu'r i'r Sibelius arbennig hwnnw gychwyn chwildro, anferthol yr adeg honno, a alluogodd cyfansoddwyr i argraffu eu sgoriau ei hunain a chreu llyfrgell ohonynt yn eu stiwdio gartref. Cam fechan oedd hi wedyn at gyhoeddi ein cerddoriaeth, rhwymo'r copiau (eithaf hawdd oedd cael gafael ar yr offer), a'u dosbarthu.

Er mwyn dathlu'r penmlwyddiant y flwyddyn hon, penderfynwyd trefnu datganiad o'n cerddoriaeth ar ffliwt a phiano, a'i lwyfannu ym mhob yn o'r ddwy dref ble 'rydym ni'n dwy'n byw, sef Caerdydd a Colchester. Mae diolch enfawr yn ddyledus i'n cerddorion, sef Nancy Ruffer, ffliwt, ac Andrew Wilson-Dickson, piano, am roi dau ddatganiad mor llewyrchus o'n rhaglen. Enid Luff
GENERAL NEWS

The AGM of Composers of Wales will be held on Saturday November 19th, at 2pm, at the Canton Uniting Church, Cowbridge Road East, Cardiff.
NEWYDDION CYFFREDINOL

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cyfansoddwyr Cymru dydd Sadwrn Tachwedd 19, am 2yp, yn Eglwys Gyfunol Canton (the Canton Uniting Church), yn Cowbridge Road East, Caerdydd.
Sinfonia Newydd – from Toks Dada

The Sinfonia Newydd Autumn/Winter 2011 programme kicks off in Cardiff on Sunday 6th November 2011 with a contemporary chamber music and art double-bill.  At 1pm the Sinfonia Newydd Chamber Series will present a new music and art exhibition across the 6 brand new Contemporary Art Galleries at the National Museum Cardiff where composers have used contemporary art pieces from the full range of Wales' world class contemporary art collection to inspire a programme of brand new chamber music works.

This will be followed shortly by the launch of SN Jazz – Sinfonia Newydd's brand new jazz division aimed at promoting new jazz music through a series of contemporary jazz and classical music fusion events – at 4.30pm on the Glanfa stage at the Wales Millennium Centre.  SN Jazz will launch as part of the Mega Messiah – a huge charity fundraising scratch performance of Handel’s Messiah – with a unique programme of composed and improvised jazz works based around famous melodies from Handel's Messiah.

Toks Dada, Sinfonia Newydd Founder, Artistic & Managing Director and Mega Messiah Orchestral Manager says “The first day in our new concert season programme truly represents the ethos of Sinfonia Newydd and is a huge milestone in our work within Wales’ contemporary music scene.  Not only are we continuing to engage in the collaborative use of contemporary art and music via our chamber event in the new contemporary art galleries at the National Museum Cardiff but also, through the launch of SN Jazz, showcasing the musical diversity that Sinfonia Newydd prides itself upon.”

The concert season will close on Sunday 27th November 2011 with a truly innovative ensemble and chorus concert at 2.30pm in the newly built Dora Stoutzker Hall at the Royal Welsh College of Music and Drama.  The programme will again feature a series of world première works but this time with a twist!  Expect out of the ordinary use of voices, brace yourself for unique staging of performers and get ready to be taken on a Journey to Szentendre!
Sinfonia Newydd – oddiwrth Toks Dada

Bydd rhaglen aeaf 2011 Sinffonia Newydd yn cychwyn dydd Sul Tachwedd 6ed, gyda rhaglen ddwbl o gerddoriaeth siambr gyfoes a chelfyddydau. Am 1yp bydd Cyfres Siambr Sinfonia Newydd yn cyflwyno arddangosfa gerdd a chelf yn y chwe oriel celf gyfoes newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru – ble gwelir fod cyfansoddwyr wedi defnyddio lluniau o bob rhan o gyfoeth arbennig celf gyfoes Cymru i ysbrydoli cerdd siambr newydd.

Yn dilyn hyn bydd lansiad SN Jazz, sef cangen jazz Sinfonia Newydd, gyda'r bwriad o hybu cerddoriaeth jazz newydd mewn cyfres o ddigwyddiadau yn cyfuno jazz cyfoes a cherddoriaeth glasurol – am 4.30yp ar lwyfan Glanfa Canolfan Mileniwm Cymru. Bydd y lansiad hwn yn rhan o'r Mega Messiah – perfformiad elusen enfawr “scratch” o'r “Meseia” gan Handel. Rhaglen unigryw o ddifyfyrwaith jazz seiliedig ar donau enwog o “Feseia” Handel.

Meddai Toks Dada, sefydlwr a chyfarwyddwr cyffredinol Sinfonia Newydd: “Mae dydd cyntaf rhaglen ein tymor cyngherddau newydd yn mynegi ethos Sinfonia Newydd, ac yn garreg filltir enfawr yn ein gwaith o fewn byd cerddoriaeth newydd Cymru. Parhawn i ddod â chelf a cherdd heddiw at ei gilydd drwy ein cyngerdd siambr yn Amguedddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, a thrwy lansio Sinfonia Newydd, arddel y amrywiaeth gerddorol mae ein cerddorfa mor falch ohonno.”

Bydd y tymor cyngherddol yn dod i ben ddydd Sul Tachwedd 27 gyda chyngerdd offerynnol a chorawl arloesol am 2.30yp yn Neuadd Dora Stoutzker, a adeiladwyd yn ddiweddar, yn Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bydd y rhaglen yn cynnwys cyfres o berfformiadau cyntaf, ond y tro hwn gydag elfennau annisgwyl. Cewch glywed ganu allan o'r cyffredin a llwyfannu unigryw – paratowch ar gyfer Siwrne i Szentendre!
Fieldgate Studio (Henegan and Lawson)

For comprehensive information and pictures of the Studio, go to www.facebook.com/fieldgate.
Stiwdio Fieldgate (Henegan and Lawson)

Am bob gwybodaeth a lluniau o'r stiwdio, ewch i www.facebook.com/fieldgate.
Denmark and Britain

Fresh Productions have presented the Exo project, an exploration of the dark, dramatic music from some of Denmark’s leading composers, plus recent Danish-inspired works by Chris Petrie and James Flight, performed by the sensational Azalea and Renard Ensembles. Conducted by Christopher Austin, the Azalea Ensemble performed works ranging from Ruder’s colossal Abysm to Pelle Gundmundsen-Holmgreen’s playfully obscure 'Plateaux for two'. Following the performance of two works written especially for this event by Chris Petrie and James Flight, the event closed with an unexpected twist from Hans Abrahamsen’s seminal work, Marchenbilde' (Fairytale Pictures).
There were two performances, one in London and one in Cardiff:
Kings Place (London), October 24th, 8pm www.kingsplace.co.uk and
Dora Stoutzker Hall (Cardiff), November 1st, 7:30pm www.rwcmd.ac.uk

www.freshproductions.org
Denmarc a Phrydain

Yn ddiweddar cafwyd cyflwyniad gan Fresh Productions o brosiect Exo, sef archwiliad o rai o'r darnau tywyll a dramatig glywyd yn ddiweddar gan rai o gyfansoddwyr blaenllaw Denmarc, ynghyd â darnau gan Chris Petrie a James Flight, a gyfansoddwyd dan ddylanwad y Daenwyr. Hyn oll mewn perfformiadau gan ddau grwp trawiadol, yr Azalea Ensemble, a'r Renard Ensemble, dan arweiniad Christopher Austin.

Cyflwynodd yr Azalea Ensemble ddarnau yn amrywio o Abysm anferthol Ruders hyd at ddarn chwareus a dirgel Pelle Gundmundsen-Holmgreen, Plateaux for two. Yna cafwyd y ddau ddarn gan Chris Petrie a James Flight, a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur, cyn dod â'r rhaglen i ben gyda gwaith arloesol Hans Abrahamsen, Marchenbilde (Straeon Tylwyth Teg).
Cafwyd dau berfformaid, un yn Llundain ac un yng Nghaerdydd:
Kings Place (Llundain), Hydref 24 am 8yh (www.kingsplace.co.uk) a
Neuadd Dora Stoutzker Hall (Caerdydd), Tachwedd 1af, 7:30yh (www.rwcmd.ac.uk0

www.freshproductions.org
MEMBERS' NEWS

John Hardy
During May 2011, The Royal George Society commission Warplands was given at the Royal Geographical Society in London, accompanied by video. During August 2011, on Radio 4, John's music was played for Valery Grossman's novel “Life and Fate”.

Hilary Tann
Like Lightnings was played by the London New Wind Ensemble at the London New Wind Festival Sept 23rd 2011
On Ear and Ear . . . has been recorded by Matthew Jones (viola) and Annabel Thwaite (piano) for the upcoming Perspectives of New Music / Open Space for the PNM/Open Space Milton Babbitt Memorial Project.
Light from the Cliffs (North/South Recordings and Albany Records) is included in the repertoire selections for the 2012 William Kappell International Piano Competition.
The Walls of Morlais Castle, for string orchestra, has appeared on a North/South Recordings Expressions CD.
Recent performances also include Paradise (SAATBB) on summer tour with the National Youth Choir of Wales and From the Feather to the Mountain on summer tour with the National Youth Orchestra of Wales.  In September, Paradise was performed by the Shrine of the Ages Choir in Flagstaff, Arizona, and Shakkei II was included in an extraordinary concert of seven works by living women composers as the opening concert of the Flagstaff Symphony Orchestra regular season.
New works: On Ear and Ear ... (see above). Contemplations (8, 9) (SSA) has been completed for the 400th anniversary of Mistress Anne Bradstreet (known as America's first female poet).

Christopher Painter
Sioned Eleri Roberts gave the world premiere of the first movement of Christopher Painter's Hanes Taliesin - Pair Dadeni (The Cauldron of Rebirth) - on Thursday, October 6th, at the Powis Hall, Bangor University, at 
Neuadd Dwyfor, Pwllheli, on Oct 7, and at 
Canolfan Ucheldre, Holyhead, on Oct 8.

 The new work is to be published by Oriana Publications and will be available for sale in 2012.
Preview, download and order printed scores at http://scores.lulu.com/dolbadarn

Dafydd Bullock
A short film by Dafydd is showing currently on Youtube, using Abschiedswalzer as soundtrack, at http://www.youtube.com/watch?v=brT7AhnrH1c
In early Feb 2012 Ensemble Cymru play Dafydd's Fachwen string quartet in Holyhead, Pwllheli, Mold, and Llandudno (see Listings). On Feb 15th at the Cheltenham Contemporary Music Festival, there will be a performance of Questions, pieces for Guitar and Piano (premiere).
Dafydd has uploaded a lot of music to http://soundcloud.com/dafydd-bullock, where entire tracks can be listened to.
His website is at www.bullockmusic.info; music can be down-loaded at www.itunes.com/dafyddbullock

Enid Luff
Together with fellow-composer and long-standing publishing partner Julia Usher, Enid and Julia's self-publishing company, Primavera, put on a concert at the Canton Uniting Church in Cardiff on Oct 1st, to celebrate the 30th anniversary of setting up Primavera as a publishing company in 1980.
The concert was repeated at St Botolph's Church in Colchester on Oct 22nd. The programme included music by Enid Luff, Michael Parkin, Julia Usher, and Andrew Wilson-Dickson. The players were Nancy Ruffer, flute and Andrew Wilson-Dickson, piano.

Eilir Owen-Griffiths
Eilir was the Music Director at this year's Llangollen International Eisteddfod, June 2011. Eilir composes musicals for the School of Theatre Music and Media of Trinity Saint David University, his Deryn Drycin toured South Wales at the beginning of April this year.
Eilir says he is “looking forward to working with Composers of Wales in the near future".

Tim Raymond
November sees the world premiere of one, and the second American performance of another, of Timothy Raymond's two substantial recent organ works:

1. Alleluia on the Pipes played on the beautiful, recently built, Aubertin organ of Kings College Chapel, University of Aberdeen, by Roger B. Williams in a recital given as part of Scotland's Sound festival on Tuesday 1st November at 7.30pm.

2.Caritas Pater est (written in 2009, for the Cathedral organ of St. Bavo's, Ghent) on the organ of Christ Church Episcopal Cathedral, Cincinatti, given in a recital on Sunday 20th November by its dedicatee, George Chittenden.

Richard Williams
My news is that I have brought out a CD of my compositions.  Extracts are on Youtube – go to “richard williams cantilena”.
There are downloads of Richard's music on Soundcloud, and if anyone wants a copy by post, they are £7 inc.p&p.  The composer writes: “On the CD I multitracked in the quartets (with a cellist) on instruments made by myself.  Presumably this is a first.  Do look at the Youtube at least.”
(Editor's note: if you wish to contact Richard, please e-mail wmsrichard@btinternet.com)

Damian Rees
Damian's Guitar Concerto is being played on the 19th October at the Sibelius Academy in Helsinki by the SE Ensemble and Janne Malinen, as part of the Finnish Guitar Festival.
  His solo guitar work Melysion has just won the Guitars JC's competition for new solo guitar works. Guitars JC are a guitar manufacturer with some really good international performers using their instruments. Damian hopes that they will take on his piece.
http://www.guitars-jc.com/winner-of-the-jc-guitar-composer-contest-2011-damian-rees

Rhian Samuel
There will be a concert on Friday, 4th November, at 7.30pm, at St James, Piccadilly, whose programme contains Rhian's Moon and Birds (four settings of texts by Anne Stevenson and Emily Dickinson for mezzo-soprano and chamber ensemble).
(Premiere) The performers will be Frances Bourne, mezzo-soprano, and the Centenary Ensemble, conducted by Andrew Morley.
Rhian's What Cheer, for SATB choir and organ (first performance), will be given by the
Choir of New College, Oxford, with Edward Higginbottom, conductor, and Stephen Grahl, organ, at New College Chapel, Oxford, on Sunday, 4th December, at 3.00 pm and Saturday, 10 December, at 4.30 pm.

HANES EIN HAELODAU

John Hardy
Yn ystod mis Mai 2011, perfformiwyd comisiwn gan y Royal George Society , sef Warplands, yng nghartref y Royal Geographical Society yn Llundain, gydag arddangosfa fideo.
Yn ystod mis Awst 2011, ar Radio 4, darlledwyd gerddoriaeth gan John ar gyfer nofel Valery Grossman, “Life and Fate”.

Hilary Tann
Chwareuwyd Like Lightnings gan y London New Wind Ensemble yn y London New Wind Festival ar Fedi 23, 2011
Recordiwyd On Ear and Ear . . . gan Matthew Jones (fiola) ac Annabel Thwaite (piano) ar gyfer y digwyddiad Perspectives of New Music yn yr Open Space for the PNM/Open Space Milton Babbitt Memorial Project.
Cynhwysir Light from the Cliffs (North/South Recordings ac Albany Records) yn newisiadau repertoire Cystadleuaeth Piano Ryngwladol 2012 William Kappell.
Cynhwysir The Walls of Morlais Castle, i gerddorfa linynnol, ar gryno-ddisg gan North/South Recordings Expressions.
Yn ddiweddar cafwyd perfformiadau hefyd o Paradise (SAATBB) , ar daith haf gyda Chôr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, ac o From the Feather to the Mountain ar daith haf gyda Cherddorfa Ieuenctid Genedlaethol Cymru. Ym mis Medi perfformiwyd Paradise gan Gôr Shrine of the Ages, yn Flagstaff, Arizona, a chynhwyswyd Shakkei II mewn rhaglen arbennig o saith darn gan ferched o gyfansoddwyr sydd heddiw'n fyw, fel cyngerdd agoriadol tymor cyngherddau'r Flagstaff Symphony Orchestra.
Gwaith newydd: On Ear and Ear ... (gweler uchod). Gorffennwyd Contemplations (8, 9) (SSA) ar gyfer penmlwyddiant 400 Mistress Anne Bradstreet (merch adnabyddus fel bardd benywaidd cyntaf America).

Christopher Painter
Rhoddodd Sioned Eleri Roberts berfformiad cyntaf byd-eang symudiad cyntaf Hanes Taliesin - Pair Dadeni (The Cauldron of Rebirth) gan Christopher Painter – dydd Iau Hydref 6, yn Neuadd Powys, Prifysgol Bangor, yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli, ar Hydref 7, ac yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi, ar Hydref 8.

Bydd y darn newydd ar gael oddiwrth Oriana Publications ym 2012.
Gellir adolygu, lawrlwytho ac archebu sgoriau yn http://scores.lulu.com/dolbadarn

Dafydd Bullock
Mae ffilm fer i'w gweld nawr ar Youtube, sydd yn defnyddio Abschiedswalzer, gan Dafydd, fel trac sain, gweler http://www.youtube.com/watch?v=brT7AhnrH1c
Yn gynnar ym mis Chwefror 2012 bydd Ensemble Cymru yn chwarae pedwarawd llinynnol Dafydd, Fachwen, yng Nghaergybi, ym Mhwllheli, yn yr Wyddgrug, ac yn Llandudno (gweler y Rhestrau). Ar Chwefror 15 yng Ngwyl Gerdd Gyfoes Cheltenham, bydd perfformiad o Questions, darnau i gitar a phiano (premiere).
Mae Dafydd wedi llwytho llawer o gerddoraeth ar http://soundcloud.com/dafydd-bullock, ble gellir clywed nifer o draciau cyfan.
Gwefan Dafydd yn www.bullockmusic.info; gellir lawr-lwytho cerddoriaeth o www.itunes.com/dafyddbullock

Enid Luff
Ar y cyd â'i chyfeilles, a'i chyd-gyfansoddwr ers degawdau, Julia Usher, trefnwyd cyngerdd gan eu cwmni hunan-gyhoeddi, Primavera, yn Eglwys Gyfunol Canton (Canton Uniting Church) yng Nghaerdydd ar Hydref 1af, gyda'r bwriad o ddathlu penmlwyddiant 30 mlynedd sefydlu Primavera.

Ail-drefnwyd y cyngerdd yn Eglwys St Botolph yn Colchester ar Hydref 22. 'Roedd y rhaglen yn cynnwys darnau gan Enid Luff, Michael Parkin, Julia Usher ac Andrew Wilson-Dickson, a'r cerddorion oedd Nancy Ruffer, ffliwt, ac Andrew Wilson-Dickson, piano.

Eilir Owen-Griffiths
Eilir oedd Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen y flwyddyn yma, ym mis Mehefin 2011. Mae'n cyfansoddi “Musicals” ar gyfer Ysgol Gerdd Theatr a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, a bu ei Deryn Drycin ar daith yn neheubarth Cymru ddechrau mis Ebrill y flwyddyn hon.
Dywed Eilir ei fod “yn edrych ymlaen at gael gweithio gyda Chyfansoddwyr Cymru yn y dyfodol agos”.

Tim Raymond
Ym mis Tachwedd fe geir premiere byd-eang un o ddarnau sylweddol diweddar Tim Raymond i'r organ, ac ail berfformiad un arall, yn America.

1.Alleluia on the Pipes - clywir y darn hwn ar organ Aubertin hyfryd ddiweddar Capel Coleg y Brenin, Prifysgol Aberdeen, gan Roger B. Williams mewn datganiad fel rhan o Wyl Gerdd yr Alban dydd Mawrth Tachwedd 1af am 7.30yh.

2.Caritas Pater est (gyfansoddwyd yn 2009, ar gyfer organ Eglwys Gadeiriol St. Bavo, Ghent) ar organ y Christ Church Episcopal Cathedral, Cincinatti, mewn datganiad dydd Sul Tachwedd 20, gan George Chittenden, y cyflwynwyd yr offeryn iddo.

Richard Williams
Ceir cyfle i lawrlwytho cerddoriaeth Richard yn Soundcloud, os yw unrhyw un am gael copi, maent yn costio £7, gan gynnwys post a phacio.

Medd y cyfansoddwr: “'Rwyf wedi cynhyrchu CD o'm cyfansoddiadau. Mae detholiad o'r rhain ar Youtube – ewch i “richard williams cantilena”. Ar y CD fe lwyddiais i aml-dracio (multi-track) yn y pedwarawdau, gyda sielydd, ar offerynnau a wnes i fy hunan. 'Rwy'n credu ,mai hwn yw'r tro cyntaf i neb wneud hyn. Gwnewch edrych ar Youtube!”
(Os hoffech gysylltu â Richard, gyrrwch e-bost at wmsrichard@btinternet.com)

Damian Rees
Fe berfformiwyd Consierto Gitar Damian ar Hydref 19 yn y Sibelius Academy yn Helsinki gan y SE Ensemble a Janne Malinen, yn ystod Gwyl Gitar y Ffindir,
  Ennillodd ei unawd gitar Melysion ng nghystadleuaeth Guitars JC i unawdau newydd i'r gitar. Gwneuthurwyr gitarau yw Guitars JC sydd â rhai perfformwyr rhyngwladol da iawn yn chwarae eu hofferynnau. Mae Damian yn gobeithio y byddant rhyw ddiwrnod yn mabwysiadu eu ddarn ynteu. Am ragor o wybodaeth, gweler:
http://www.guitars-jc.com/winner-of-the-jc-guitar-composer-contest-2011-damian-rees

Rhian Samuel
Trefnwyd cyngerdd, dydd Gwener, Tachwedd 4 am 7.30yh, yn St James, Piccadilly, sydd â'i rhaglen yn cynnwys Moon and Birds gan Rhian (pedwar gosodiad o destunau gan Anne Stevenson ac Emily Dickinson i mezzo-soprano a grwp siambr (premiere).
Y cerddorion fydd Frances Bourne, mezzo-soprano, a'r Centenary Ensemble, arweinydd Andrew Morley, gyda chôr New College, Rhydychen, Edward Higginbottom, arweinydd, a Stephen Grahl, organ, yng Nghapel New College, Rhydychen, dydd Sul Rhagfyr 4 am 3.00yp, a dydd Sadwrn, Rhagfyr 10 am 4.30yp.


Listings

Listings

19th Oct 2011 Damian Rees: Guitar Concerto, SE Ensemble and Janne
Malinen. Sibelius Academy, Helsinki (Finnish Guitar Festival).

1st Nov 2011 Timothy Raymond: Alleluia on the Pipes, for organ. Roger B. Williams 7-30pm on the organ of Kings College Chapel, University of Aberdeen. Sound Festival.

4th Nov 2011 Rhian Samuel: Moon and Birds, for mezzo-soprano and
7-30pm chamber ensemble (premiere) Frances Bourne, mezzo- soprano, Centenary Ensemble, Andrew Morley cond.

20th Nov. 2011 Timothy Raymond: Caritas Pater est, for organ. George Chittenden, organ, Christ Church Episcopal Cathedral, Cincinatti.

4th Dec. 2011 3pm Rhian Samuel: What Cheer, SATB choir and organ. Choir of New College, Oxford, Stephen Grahl, organ, Edward Higginbottom, cond. New College Chapel, Oxford.

10th Dec. Rhian Samuel: What Cheer, SATB choir and organ. Choir of New College, Oxford, Stephen Grahl, organ, cond.Edward Higginbottom,
4-30pm New College Chapel, Oxford.


7th Feb 2012 Dafydd Bullock: Fachwen String Qt, Ensemble Cymru. Clwyd Theatr 7-30pm Rakes Lane, Civic Centre, Mold, CH7 1YA .
Tel - 0845 330 3565

8th Feb 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, String Qt, Ensemble Cymru. Venue Cymru, The Promenade, Llandudno LL30 1BB.
7-30pm Tel - 01492 879 771

9th Feb 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, String Qt, Ensemble Cymru. Main Arts Building, Bangor University.
8pm

10th Feb 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, String Qt, Ensemble Cymru. Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DH. Tel - 01758 704 088
7-30pm

11th Feb 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, String Qt, Ensemble Cymru. Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead. Tel - 01407 763 361 7:30pm

15th Feb 2012 Dafydd Bullock: Questions for guitar and percussion (world premiere),Cheltenham Contemporary Music Festival.

29th June 2012 Dafydd Bullock: Ave Verum Corpus, Choir of SS Peter and Paul,Nutfield (England), in Limpertsberg, Luxembourg
8.00pm

Youtube: new short film using Bullock: Abschiedswalzer as soundtrack.

Rhestrau

Tach 20. 2011 Timothy Raymond: Caritas Pater est, i'r organ. George Chittenden, organ, Christ Church Episcopal Cathedral, Cincinatti.

Rhag 4, 2011 Rhian Samuel: What Cheer, SATB ac organ. Côr New College, Rhydychen, Stephen Grahl, organ, Edward Higginbottom
yn arwain. Capel New College, Rhydychen .
3yh

Rhag 10 2011 Rhian Samuel: What Cheer, SATB ac organ. Côr New College, Rhyychen, Stephen Grahl, organ, Edward Higginbottom yn arwain. Capel New College, Rhydychen
4-30yh

Chwe 7 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, Pedwarawd Llinynnol, Ensemble Cymru. Clwyd Theatr Cymru, Rakes Lane, Civic Centre, Mold, CH7 1YA .
Tel - 0845 330 3565 7-30pm

Chwe 8 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, Pedwarawd Llinynnol, Ensemble Cymru. Venue Cymru, The Promenade, Llandudno LL30 1BB.
Tel - 01492 879 771 7:30yh

Chwe 9 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, Ped. Llinynnol, Ensemble Cymru. Main Arts Building, Bangor University. 8yh

10th Feb 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, Ped. Llinynnol, Ensemble Cymru. Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DH. Tel - 01758 704 088
7:30yh

11th Feb 2012 Dafydd Bullock: Fachwen, Ped. Llinynnol, Ensemble Cymru. Canolfan Ucheldre Centre, Millbank, Caergybi.
Tel - 01407 763 361
7:30yh

15th Feb 2012 Dafydd Bullock: Questions i gitar ac offer taro (premiere byd-eang), Gwyl Gerdd Gyfoes Cheltenham.

29th June 2012 Dafydd Bullock: Ave Verum Corpus, Côr SS Peter a Paul,
Nutfield (Lloegr), yn Limpertsberg, Luxembourg 8yh

Youtube: ffilm newydd byr yn defnyddio Bullock: Abschiedswalzer fel trac sain.


THE DEADLINE

FOR THE NEXT ISSUE will be December 31st. Please send any news items and contributions of any kind to the Editor, Enid Luff, at enid.luff@gmail.com.
Late information, for the listings only, will be accepted later at the Editor’s discretion.
NOTE: Details for the Listings must contain date, time and place!
DYDDIAD CAU

Y RHIFYN NESAF FYDD Rhagfyr 31.Gyrrwch unrhyw newyddion neu gyfraniadau, gan gynnwys manylion am gyhoeddiadau neu CDau , at Enid Luff, os gwelwch yn dda, e-bost: enid.luff@gmail.com . Cynhwysir gwybodaeth hwyr, ar gyfer y rhestrau yn unig, yn ôl dyfarniad y Golygydd.
SYLWER: mae'n rhaid i fanylion ar gyfer y rhestrau gynnwys dyddiad, amser, a lleoliad!
PLEASE NOTE:

Views expressed in any part of this Newsletter are those of the writer only, and do not necessarily represent those of Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales.
SYLWER HEFYD:

Mae unrhyw farn a fynegir yn unrhyw ran o’r Cylchlythyr hwn yn perthyn i’w hawdur yn unig. Nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli safbwynt Cyfansoddwyr Cymru/ Composers of Wales.
Gall rhai llythyrau at y Golygydd gael eu golygu neu eu byrhau.
REFERENCE

Reference

members’ websites

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Ben Heneghan www.heneghanlawson.com
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Malcolm Jones www.http://uk.music-jobs.com/cv/maljomusic
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Owain Llwyd www.owainllwyd.com
Ian lawson www.heneghanlawson.com
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Christopher Painter www.christopherpainter.co.uk/4556.html
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk
Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.musicnow.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Rhian Samuel www.stainer.co.uk/samuel.html and
www.city.ac.uk/music/staff/rsamuel.html
Hilary Tann www.hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htmThe Music Publishers’ Association offer a leaflet on copyright for composers
wishing to explain to users the rights of use in their music, from the Music
Publishers Association Ltd, 3rd Floor, Strandgate, 18/20 York Buildings,
London WC2N 8JU. Tel: 020 7839 7779, fax: 020 7839 7776.

Black Cat Music, suppliers of general concert/performance
equipment, staging, acoustics etc. More info at www.blackcatmusic.co.uk

Arts Council of Wales

ACW’s funding details are available from its website www.artswales.org.uk
Contact any ACW office for information.

Cardiff office: Bute Place, Cardiff CF10 5AL Tel: 0845 8734 900

Colwyn Bay office: 36 Prince’s Drive Colwyn Bay LL29 8LA Tel: 01492
533440 Fax: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Carmarthen office: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Carmarthen SA3I 1QD Tel:
01267 234248 Fax: 01267 233084

e-mail: information@artswales.org.uk

websites of interest

www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©
nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

useful addresses

Arts Council of Wales (see above)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, incorporating:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd-Music Centre Wales,
Wales Millennium Centre,
Bute Place,
Cardiff CF10 5AL
T: 029 2063 5640
F: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
(alternatively, individual officers can be contacted by
“firstname@tycerdd.org”., eg: keith@tycerdd.org,
ruth@tycerdd.org. etc)

British Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web:
www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE
tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk

Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Keith Griffin, director                                                                              
 
WAMF
Chris Sharpe (general enquiries, applications, etc)                                    chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (library, NYAW, brass band foyer performances)            alex.james@tycerdd.info
 
NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood                                                                              matthew.thistlewood@tycerdd.info
 
WMIC
Ruth Leggett (manager)                                                                          ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin (research, education, WMIC library)                                  charlotte.griffin@tycerdd.info
 
RECORDING STUDIO
James Clarke (recording technician)                                                        james.clarke@tycerdd.info
 
WORKSHOPS & PERFORMANCES
Rhiannon McLean                                                                                  rhiannon.mclean@tycerdd.info

Welsh Music Information Centre, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk
tel: 01792 456666

recording companies
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001, www.redkiterecords.com

The Committee of Composers of Wales

Chair: Andrew Powell, composer
Secretary: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Treasurer: Fiona Lawson
Ian Lawson, composer
Enid Luff, composer
Guto Puw, composer
Peter Reynolds, composer
Luke Starkey, composer

Webmaster: Tim Pearce

Observers:
Ruth Leggett (Manager, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
CYFEIRIADUR

gwefannau aelodau

gwefannau aelodau

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk

Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Gillian Stevens www.composer.co.uk/composers/stevens.html
Hilary Tann http://hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com/
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htm

Mae'r Music Publishers’ Association yn cynnig taflen ar hawlfraint i gyfansoddwyr fyddent yn dymuno egluro'r hawliu ynghlwn wrth ddefnydd ei cerddoriaeth. Cysyllter â
The Music Publishers Association Ltd, 3rd Floor, Strandgate, 18/20 York Buildings,
Llundain WC2N 8JU. Tel: 020 7839 7779, fax: 020 7839 7776.

Black Cat Music, yn cynnig pob offer ar gyfer pefformio cerddoriaeth: llwyfannu, acwstig, ayyb. Gweler www.blackcatmusic.co.uk


Cyngor Celfyddydau Cymru
Ceir gwybodaeth gyffredinol ar y wefan. Os am ganllawiau a ffurflenni, cysylltwch ag unrhyw swyddfa (gweler isod).

Swyddfa Caerdydd: Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Tel:0845 8734 900

Swyddfa Bae Colwyn: 36 Prince’s Drive Bae Colwyn LL29 8LA Tel: 01492 533440 Facs: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Swyddfa Caerfyrddin: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Caerfyrddin SA3I 1QD Tel:01267 234248 Facs: 01267 233084

e-bost: information@ccc-acw.org.uk
Gwefan: www.ccc-acw.org.uk

Gwefannau eraill

www.welshmusicfoundation.com (yn cynnwys cylchgrawn honk)
www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

cyfeiriadau defnyddiol

Cyngor Celfyddydau Cymru (gweler uchod)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, yn cynnwys:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd - Music Centre Wales,
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute,
Caerdydd CF10 5AL
T: 029 2063 5640
Ff: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org

WAMF
Chris Sharpe (ymholiadau, ceisiadau, ayyb)   chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (y llyfrgell, NYAW, perfformiadau cyntedd y seindorf brês            alex.james@tycerdd.info
 NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood                     matthew.thistlewood@tycerdd.info
WMIC
Ruth Leggett(rheolwraig)                ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin charlotte.griffin@tycerdd.info

Y STIWDIO RECORDIO
James Clarke (technegwr recordio)        james.clarke@tycerdd.info
 
GWEITHDAI A PHERFFORMIADAU
Rhiannon McLean rhiannon.mclean@tycerdd.infoBritish Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web: www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk
WAMF, Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius 7 Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk tel: 01792 456666

cwmnïau recordio
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, gwefan: www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001 gwefan: www.redkiterecords.com

Gweithgor Cyfansoddwyr Cymru

Cadeirydd: Andrew Powell, cyfansoddwr,
Ysgrifennyddes: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Trysorydd: Fiona Lawson
Golygydd y Cylchlythyr: Enid Luff, cyfansoddwr,
Ian Lawson, cyfansoddwr
Luke Starkey, cyfansoddwr
Guto Puw, cyfansoddwr
Peter Reynolds, cyfansoddwr

Gwefeistr: Tim Pearce: t.j.pearce@ntlworld.com------- --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------