Back to newsletter list/Yn ôl i restr y cylchlythyron
Cylchlythyr/Newsletter 40 Date/Dyddiad: July 2011
From the Editor

I am sitting at my overloaded and confusing desk, looking at ditto screen. Whatever one's activities or achievements during the days up to the end of June, the beginning of July has the same effect as looking out and trying to see the garden through a net curtain. One's friends are all disappearing, the diary is empty. And it's raining.

Looking back, however, there are golden moments, like the large and beautiful garden, with lawns and stream, in which the audience of concerts during the Lower Machen Festival, near Newport in Gwent, are not only allowed but encouraged to wander, drink in hand. And – with apologies to everyone who was not in Switzerland in the spring – the Quai des Fleurs along the shore of Lake Geneva, planted with flowers and exotic trees from across the world from South Africa to China. Opposite, across five miles of clear water, is a village of tiny tiny houses against a backdrop of jagged black mountains, the lower slopes covered with evergreen trees, rising straight up to a frosting of snow on the top. Composer I may be, but in the face of those mountains, music withdrew.

At the Lower Machen Festival near Newport, at the end of June, however, music did not withdraw. On the contrary, the first concert my husband and I attended this year was given by the Welsh Chamber Players under the baton of Peter Esswood. Their playing of Grieg and Vivaldi, also of Christopher Painter and Mervyn Burtch among our contemporaries, was as always fresh and vivid and full of character, with Matthew Jones as a truly virtuosic soloist on the violin. Our second visit was to Llyr Williams' piano recital, whose programme included masterful playing of Liszt's Valle d'Obermann, Les Jeux d'Eau de la Villa D'Este, and Tarantella, as well as Debussy's Images, and Ravel's Pictures at an Exhibition. The memory includes walking out after these stunning performances down through the churchyard of grey venerable graves, and through the garden gate to the lawns and the water. This Festival is held yearly in the venerable small stone church of St Nicholas, Lower Machen, which has an incredibly perfect acoustic which the shape of the interior does very little to explain. The owners of the adjoining large garden open it to the audience every year, adding great pleasure, if any more were needed, to the Festival experience.

Finally, this Newsletter being addressed to our membership, please do feel free to get in touch - letters to the editor are welcome!
Enid Luff
Oddiwrth y Golygydd

'Rwy'n eistedd wrth fy nesg, yn edrych ar y pentyrau cymysglyd o bapur, ac ar sgrîn eithaf blêr a chymysglyd fy nghyfrifiadur. Beth bynnag a fo eich gweithgareddau yn ystod y misoedd I fyny at ddiwedd Mehefin, mae dechrau mis Gorffennaf fel ceisio gweld yr ardd rwy'r cyrtan net, a hithau'n bwrw glaw.
Fodd bynnag, wrth edrych yn ôl, mae yna atgofion euraidd. Yr ardd fawr hyfryd honno ym Machen Isaf, ar bwys hen Eglwys Sant Nicolas, gyda'i lawntydd a'i nant fechan, ble mae cynulleidfa cyngherddau Gwyl Gerdd Machen Isaf, ger Casnewydd yng Ngwent, yn cael cerdded, trwy ganiatad caredig y perchennog, yn ystod yr egwyl. Ac yna – gan ymddiheuro i bawb nad oeddynt yn y Swisdir yn y gwanwyn – Cei y Blodau, le Quai des Fleurs, ar hyd ymyl llyn Geneva, gyda'i blanhigion a'i goed o bedwar ban byd. Bum milltir i ffwrdd ar draws y llyn mae pentref o dai bychain bychain, gyda'r mynyddoedd pigog duon yn codi o'r tu ôl iddynt, yn eu gwisg o goed bythol-wyrdd, i fyny ac I fyny at yr eira parhaus ar y top. 'Doedd dim cyfansoddi yn wyneb y mynyddoedd yma, ciliodd y gerddoriaeth am y tro.
Ond ni chiliodd y gerddoriaeth o gwbl yn ystod yr Wyl Gerdd ym Machen Isaf. Fel arall yr oedd hi. Y cyngerdd cyntaf i mi a'm gwr ei fynychu oedd noson Chwareuwyr Siambr Cymru (y Welsh Chamber Players), dan arweiniad Peter Esswood. 'Roedd eu cyflwyniad o gerddoriaeth Grieg a Vivaldi, yn ogystal a'n cyfoeswyr Christopher Painter a Mervyn Burtch, yn fyw ac yn llawn cymeriad ac asbri, gyda Matthew Jones yn unawdydd penigamp ar y ffidil.

Ein hail noson yno oedd datganiad y pianydd Llyr Williams. 'Roedd ei raglen yn cynnwys perfformiadau di-ail o Valle d'Obermann, Les Jeux d'Eau de la Villa D'Este, a Tarantella, gan Liszt, yn ogystal ag Images Debussy, a'r Pictures at an Exhibition, gan Ravel.

Cofiaf gerdded allan wedi'r perfformiadau syfrdanol hyn, i lawr drwy feddau hynafol llwyd y fynwent ac allan drwy'r llidiart at lawntydd yr ardd i gerdded wrth yr afon fach. Cynhelir yr Wyl hon yn flynyddol yn hen Eglwys fechan garreg lwyd Sant Nicolas ym Machen Isaf, sydd yn meddu ar acwstig hollol berffaith na wyr neb yn iawn sut i'w egluro.
Bydd perchennogion yr ardd gyfagos yn ei hagor, trwy garedigrwydd mawr, ar ôl pob cyngerdd, i'r gynulleidfa gael cerdded ynddi os bydd y tywydd yn caniatau, gan ychwanegu at brofiad gwych y gerddoriaeth ei hunan.

Yn olaf – at ein haelodau yr ysgrifennir y cylchlythyr hwn. Gwnewch yn fawr o'r cyfle i yrru'n ôl atom. Mae pob croeso i lythyrau at y Golygydd!
Enid Luff
ANNOUNCEMENTS

Joint concert and composing master-class project, with a CALL FOR SCORES.

On October 1st, 2011, at Canton Uniting Church, Cowbridge Road East, Cardiff, PRIMAVERA (the self-publishing company of Enid Luff and Julia Usher) present a day of music, with workshops and an evening concert, under the title

CROSSING BORDERS

Performers: Nancy Ruffer (flutes)
Andrew Wilson-Dickson (piano)

Pieces to be celebrated during the Day are:

Enid Luff: Sky Whispering
Meister Eckhart's Flute
About the Wind
Knell***

Julia Usher: The Painted Lake***
The Sower of Systems (Watts Centenary
Commission)

Andrew Wilson-Dickson: AHWAK***

Jon Phipps: AntiKythera***

We also announce a CALL FOR SCORES, inviting:

a) new pieces for piano (performer and workshop leader, Andrew Wilson-Dickson)
b) 2-minute Miniature Scores for Flute (performer & masterclass leader Nancy Ruffer)

DEADLINE: Piano pieces: September 1st 2011.
Flute pieces: September 14th , 2011
Scores should be sent to Composers of Wales, 11, Rhododendron Close, Cyncoed, Cardiff, CF23 7HS

Details from
www.colchesternewmusic.com

We look forward to
Two Gala Concert Days with open workshops:
October 1st, 2011 in Cardiff at the Canton Uniting Church
October 22nd, 2011 in Colchester, Essex at the NEW Firstsite Gallery

2011 Recital Music Composition Competition


Recital Music is pleased to announce the results of their 2011 Double Bass Composition Competition:

CATEGORY 1 - PaganiniVariations
1st PRIZE - not awarded

HIGHLY COMMENDED
Stephen Latham (UK) - Variations on a theme by Paganini for Double Bass & String Orchestra

COMMENDED
John R. Williamson (UK) - Variations for Double Bass & Piano

CATEGORY 2- Open
1st PRIZE
Denis Grotskij (Lithuania) - Concerto for Double Bass & Orchestra

HIGHLY COMMENDED (WITH HONOURS)
Simone Spagnolo (ltaly/UK) - Suite di Danze Ricordi e Rituali for Violin & Double Bass

HIGHLY COMMENDED
Bernard Hughes (UK) - The Cornice Fish Passacaglia for Double Bass Solo & 10 Strings
Bin Li (USA) - Lake 1B'11 - Concerto for Double Bass & 4 Musicians
Jukka Tiensuu (Finland) - Duellino for Violoncello & Double Bass

COMMENDED
Judith Bailey (UK) - Dances Op.84 for Clarinet, Viola & Double Bass
Dario Cebic (Croatia) - Rovinjski Nocturno for Double Bass & Piano
Emily Crossland (UK) - Hany and the Wolf - Solo for Human & Double Bass
Simon Garcia Sanchez (Spain) - A Night in Compostela for Double Bass Quartet

The 2011 Recital Music Composition Competition for Double Bass was a great success and received 53 entries from 16 countries (Argentina, Australia, Canada, Croatia, Finland, France, Hong Kong, lceland, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden, UK, USA).

The standard was remarkably high, making the judging process more difficult than usual, and the range of idioms and styles employed created works of great skill and imagination. Recital Music and the judges thank all the composers for taking part in the 2011 Competition.

Four works have been selected for publication:

Stephen Latham (UK) - Variations on a theme by Paganini for Double Bass & String Orchestra
Denis Grotskij (Lithuania) - Concerto for Double Bass & Orchestra
Judith Bailey (UK) - Dances Op.84 for Clarinet, Viola & Double Bass
Dario Cebic (Croatia) - Rovinjski Nocturno for Double Bass & Piano
CYHOEDDIADAU

Cyngerdd a dosbarth meistr ar gyfansoddi, gyda GALWAD AM SGORIAU.

Dydd Sadwrn Hydref 1, 2011 yn Eglwys Gyfunol Canton (Canton Uniting Church), Cowbridge Road East, Canton, Caerdydd, bydd PRIMAVERA (gwasg hunan-gyhoeddi
Enid Luff a Julia Usher) yn cyflwyno dydd o gerddoriaeth gyda gweithdai, a chyngerdd gyda'r nos, dan y teitl

CROESI'R FFIN

Cerddorion: Nancy Ruffer (ffliwtiau)
Andrew Wilson-Dickson (piano)

Y darnau a ddathlir yn ystod y dydd:

Enid Luff: Sky Whispering
Meister Eckhart's Flute
About the Wind
Knell***

Julia Usher: The Painted Lake***
The Sower of Systems (Comisiwn canmlwyddiant Watts)

Andrew Wilson-Dickson: AHWAK***

Jon Phipps: AntiKythera***

'Rydym hefyd yn cyhoeddi GALWAD AM SGORIAU, yn gwahodd:

a) darnau newydd ar gyfer y piano (unawdydd ac arweinydd y gweithdy: Andrew Wilson Dickson)

b) darnau byrion (2 funud o hyd) i'r ffliwt (unawdydd ac arweinydd y gweithdy: Nancy Ruffer)

DYDDIAD CAU: Darnau i'r piano: Medi 1af, 2011.
Darnau i'r fflliwt: Medi 14eg, 2011
Dylid gyrru'r sgoriau at Cyfansoddwyr Cymru, 11, Rhododendron Close,
Cyncoed, Caerdydd, CF23 7HS

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.colchesternewmusic.com neu e-bostiwch enid.luff@gmail.com

Dau ddiwrnod hwyliog o gyngherddau a gweithdai agored:
Y cyntaf ar Hydref 1 yng Nghaerdydd, yn y Canton Uniting Church
a'r ail ar Hydref 22, 2011 yn Colchester, Essex, yn y ganolfan newydd sbon Firstsite Gallery.

Cystadleuaeth Gyfansoddi Recital Music 2011

Dymuna Recital Music gyhoeddi gyda phleser canlyniadau eu Cystadleuaeth Gyfansoddi 2011 i Fâs Dwbl:

DOSBARTH 1 - PaganiniVariations
Y Wobr gyntaf - ataliwyd

TEILWNG IAWN
Stephen Latham (DU) – Amrywiadau ar thema gan Paganini i Fâs Dwbl a Cherddorfa Linynnol

TEILWNG
John R. Williamson (DU) - Amrywiadau i Fâs Dwbl & Phiano

DOSBARTH 2- Agored
Y Wobr gyntaf
Denis Grotskij (Lithuania) - Concerto i Fâs Dwbl a Cherddorfa

TEILWNG IAWN (GYDAG ANRHYDEDD)
Simone Spagnolo (Yr Eidal/(DU) - Suite di Danze Ricordi e Rituali i Ffidil a Bâs Dwbl

TEILWNG IAWN
Bernard Hughes (DU) - The Cornice Fish Passacaglia i Unawd Bâs Dwbl a 10 o Linynnau
Bin Li (USA) - Lake 1B'11 - Consierto i Fâs Dwbl a 4 Cherddor
Jukka Tiensuu (Finland) - Duellino I Sielo a Bâs Dwbl

TEILWNG
Judith Bailey (UK) - Dawnsfeydd Op.84 i Glarinet, Fiola a Bâs Dwbl
Dario Cebic (Croatia) - Rovinjski Nocturno i Fâs Dwbl a Phiano
Emily Crossland (UK) - Hany and the Wolf – Unawd i berson a Bâs Dwbl
Simon Garcia Sanchez (Spain) - A Night in Compostela for Double Bass Quartet

Bu'r Cystadleuaeth Gyfansoddi 2011 i Fâs Dwbl yn llwyddiant mawr: derbyniwyd 53 cais o 16 gwlad (Argentina, Australia, Canada, Croatia, Finland, Ffrainc, Hong Kong, Gwlad yr Ia, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Spaen, Sweden, y DU, a'r Unol Daleithiau).

'Roedd y safon yn arbennig o ughel, a gwnaeth hynny'r barnu'n fwy annodd nag arfer. 'Roedd y fath amrywiad o allu a sgiliau yn caniatau creu gwaith yn gofyn safon uchel o fedrusrwydd a dychymyg.
Mae Recital Music a'r beirniaid yn diolch i'r holl gyfansoddwyr am gymryd rhan yng nghystadleuaeth 2011.


Dewiswyd pedwar darn i'w cyhoeddi, sef:

Stephen Latham (DU) – Amrywiadau ar thema gan Paganini i Fâs Dwbl a Cherddorfa Linynnol
Denis Grotskij (Lithuania) - Concerto i Fâs Dwbl a Cherddorfa
Judith Bailey (UK) - Dawnsfeydd Op.84 i Glarinet, Fiola a Bâs Dwbl
Dario Cebic (Croatia) - Rovinjski Nocturno i Fâs Dwbl a Phiano

NEWS

New Resident Composer at the BBC National Orchestra of Wales
As the new Resident Composer, Mark Bowden will write three new works commissioned by BBC Radio 3 over the next three years, which will be premiered by BBC National Orchestra of Wales. The Resident Composer post forms just part of BBC Radio 3’s longstanding commitment to commission new music by talented composers.

Mark, who was announced as Resident Composer at an event on Tuesday 7 June, will work alongside the current Composer-in-Association, Simon Holt, whose work “Centauromachy” will be performed at the BBC Proms this summer. BBC National Orchestra of Wales has a long history of working with talented composers; including Michael Berkeley, the Orchestra’s previous Composer-in-Association; and the previous Resident Composer, fellow Welshman Guto Puw.

Originally from Aberbeeg, Blaenau Gwent, Mark graduated from the Royal College of Music, and was awarded the Royal Philharmonic Society Composition Prize in 2006. Mark is also a founder member of the critically acclaimed Camberwell Composers’ Collective, based in London. Mark feels a real affinity with the BBC National Orchestra of Wales, as he explains:
“I’ve had a relationship with BBC National Orchestra of Wales for several years so this appointment feels like a very natural progression. The atmosphere that the orchestra creates during rehearsals and performances is one of warmth and professionalism, I couldn’t ask for a better ensemble to be associated with. I have always enjoyed working with the orchestra; they are a really fantastic group, who do very important work in Wales, the rest of the UK and all over the world, and they always perform with such flair, excitement and energy.”


Sinfonia Newydd

The Sinfonia Newydd 2011 Festival took place on Tuesday 28th June 2011 at the Royal Welsh College of Music & Drama.  The festival featured 40 world premiere performances by 22 student composers (all of which were either Welsh-born or studying in Wales), spread across 7 unique daytime chamber events and 1 evening concert.  The grand finale evening concert featured a 50+ piece new music ensemble (Sinfonia Newydd Ensemble) and a 16 piece new music chorus (Cor Cyfoes).  The entire festival showcased the talents of Welsh composers (Welsh-born or studying in Wales).
More information about Sinfonia Newydd can be found at
www.facebook.com/sinfonianewydd

Monmouth Festival
There will be a recital at St Mary's Priory Church, Monmouth, on August 3rd next.
This is a free Festival. The address for information is:
Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth NP25 3DY. Also go to
www.festivalsinmonmouthshire.co.uk

New Stiwdio Felin Fach - Now Open!!

from Gillian Stevens

Stiwdio Felin Fach is now up and running in its cosy new surroundings. The purpose built green oak building has many innovative features, not least the fact that the whole project has been built to the highest eco principles that we could afford. So the building is super insulated, extremely low energy and heated by a ground source heat system.
The studio has a large performance area (48 square metres) which is very much geared towards acoustic and acoustic orientated music. There is a separate isolation room, control room and kitchen ( the kitchen is also designed so that it can easily be a secondary isolation room) and the whole feel of the place has a lot of the" homeliness" that you will have experienced when the studio was based in the Mill.
Technically the studio is based around a Tascam DM3200 digital mixer which enables me to record up to 24 tracks live and the main recording software I use is Nuendo but projects can easily be converted to run on different systems.
A good selection of microphones is available and we are also very lucky to have a 100 year old beautifully restored 6' Steinway Grand Piano (which records beautifully!).
I'd very much like to develop the reputation that's been built over the nine years that the studio was based in the Mill. During that period the cds produced have consistently received great reviews. The original studio was even used by ECM  for a recording and in 2010 two cds made it into the Sunday Times round up of top releases of 2010 at number 1 and number 10 respectively.
If you click on these links you'll find more information about these releases.

www.taithrecords.co.uk
www.lejazzetal.com

If you are interested in booking the studio I will be holding the prices at the old studio rate until the end of 2011.

Studio Hire £200 per day (8 hour day) - extra hours charged at £25 per hour.
Piano Hire £40 per project (This is a one off amount to cover tuning costs as the piano is always tuned before any project that it's needed for),
Production work (if required) includes arrangements, playing multiple instruments and organising extra session players. This fee can be negotiated per project.

Accommodation - over the summer we may have self-contained units available for rent but there are other options that can be discussed.

I also have a 16 channel location set-up available for live gigs.
NEWYDDION

Cyfansoddwr Preswyl newydd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Bydd y Cyfansoddwr Preswyl newydd, Mark Bowden, yn cyfansoddi tri darn newydd a gomisiynir gan Radio 3 y BBC yn ystod y tair blynedd nesaf, i dderbyn eu perfformiad cyntaf gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae'r swydd hon yn rhan o ymrwymiad hiroesol y BBC i gomisiynu cerddoriaeth newydd gan gyfansoddwyr o fri.

Cyhoeddwyd apwyntiad Mark yn ystod digwyddiad ar nos Fawrth Mehefin 7. Bydd yn gweithio gyda'r Cyfansoddwr Cysylltiedig presennol, sef Simon Holt. Fe berfformir “Centauromachy”, gan Simon Holt, yn un o gyngherddau'r BBC Proms yr haf yma.
Mae i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC hanes hir o weithio gyda chyfansoddwyr talentog, gan gynnwys Michael Berkeley, y Cyfansoddwr Preswyl diwethaf, a'r Cyfansoddwr Preswyl blaenorol, sef Guto Puw.

Mae Mark yn enedigol o Aberbeeg. Wrth raddio o'r Royal College of Music derbyniodd Wobr Gyfansoddi'r Royal Philharmonic Society yn 2006. Mae Mark yn aelod hefyd yn aelod cyntefig o'r Camberwell Composers’ Collective, Llundain, gafodd glod uchel gan feirniaid yn Llundain.
Teimla Mark fod ganddo gydweddoldeb agos gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: 'Bum â pherthynas â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ers sawl blynedd, felly mae hyn yn teimlo I mi fel cam naturiol ymlaen o hynny. Mae naws gynnes a phroffesiynol gan y gerddorfa yn ystod amser ymarfer a pherfformiadau – allwn i ddim gofyn gwell! 'Rwyf bob amser wedi gweithio gyda hwy, maent yn grwp arbennig iawn, yn gwneud gwaith pwysig yng Nghymru, yn y DU, a thros weddill y byd – a phob amser gyda'r fath asbri ac yn llawn ynni.”


Sinfonia Newydd

Dathlwyd Gwyl Sinfonia Newydd 2011 dydd Mawrth Mehefin 28 y flwyddyn hon yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Cafwyd 40 premiere byd-eang o waith 22 cyfansoddwyr o fyfyrwyr (i gyd yn enedigol o Gymru neu'n astudio yng Nghymru), yn ystod 7 achlysur arbennig yn ystod y dydd, ac un cyngerdd gyda'r nos.
Yn y cyngerdd mawr gyda'r nos. i gloi'r dydd, clywsom y Sinfonia Newydd Ensemble, ensemble cerddoriaeth newydd o 50 offeryn, gyda'r Côr Cyfoes o 16 o bobl. Gwaith cyfansoddwyr o Gyrmu yn unig a berfformiwyd yn ystod yr Whyl.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Sinffonia Newydd yn:
www.facebook.com/sinfonianewydd

Gwyl Trefynwy
Bydd datganiad yn Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy, ar Awst 3ydd

Gwyl rad ac am ddim yw hon. Am ragor o wybodaeth, cysyllter â
Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth NP25 3DY, hefyd yn
www.festivalsinmonmouthshire.co.uk


Stiwdio Felin Fach – wedi ail-agor!!

gan Gillian Stevens

Mae Stiwdio Felin Fach yn agored nawr yn ei chartre newydd . Mae'r adeilad newydd derw gwyrdd, a adeiladwyd at y pwrpas yn ôl y safonau mwyaf “gwyrdd” y gallem eu fforddio, yn cynnwys llawer o gyfleusterau. Mae wedi ei insiwleiddio'n arbennig o dda, felly'n gynnil iawn wrth ddefnyddio ynni, ac yn cael ei wresogi gan system tan-ddaearol.

Mae gofod pefformio mawr yma (48 medr sgwâr), yn arbennig o addas ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Mae ystafell ynysu, ystafell reoli, a chegin gennym (a honno yn gallu ei defnyddio fel ail ystafell ynysu) a'r un teimlad cartefol drwy'r cyfan a gofiwch mae'n siwr ers pan oedd y stiwdio yn “the Mill”.

Yn dechnegol, cnewyllyn y stiwdio yw mixer digidol (Tascam DM3200), sy'n galluogi recordio i fyny at 24 trac yn fyw. Y prif feddalwedd recordio 'rwy'n ei ddefnyddio yw Nuendo, ond mae'n hawdd addasu'r lle i redeg prosiectau ar wahanol systemau.

Mae yma ddewis da o ficroffonau, ac 'rydym yn ffodus dros ben i fod â phiano Steinway 6 troedfedd (sy'n recordio'n arbennig o dda).

Fe hoffwn allu ennill unwaith eto'r enw da oedd wedi datblygu gennym tra 'roedd y stiwdio yn “the Mill”. Yn ystod y cyfnod hwnnw cafodd ein disgiau adolygiadau da iawn. Defnyddiwyd y stiwdio wreiddiol gan ECM at gyfer recordiad, ac yn 2010, cyrrhaeddodd dau CD restr y Sunday Times, ar rif 1 a rhif 10. Os cliciwch ar y ddwy ddolen isod cewch fwy o wybodaeth am y rhain.

www.taithrecords.co.uk
www.lejazzetal.com

Os hoffech fwcio'r stiwdio, bydd prisiau'r hen stiwdio yn aros mewn grym hyd ddiwedd 2011.
Llogi'r stiwdio: £200 y dydd (8 awr) – oriau ychwanegol £25 bob awr.
Llogi'r piano: £40 pob prosiect (Cost tiwnio yw hwn, gan fod y piano bob amser y cael ei diwnio cyn ei ddefnyddio i unrhyw brosiect.).

Gwaith cynhyrchiol (os bydd angen hynny) i gynnwys trefniadau, chwarae gwahannol offerynnau, a threfnu cerddorion ychwanegol. Y ffî i'w drefnu ar wahan ar gyfer pob prosiect.

Llety – dros yr haf mae'n bosibl bydd gennym letyau i'w rhentu, ond mae trefniadau eraill yn bosibl hefyd.

Mae 16 channel location set-up ar gael ar gyfer gigs byw.
COMPOSERS AT WORK

From Peter Reynolds
Current projects include a work for baritone Paul Carey Jones for issue on CD from Cadenza later this year and a piano work for Ian Pace, to be heard in York in June 2011. Two of my works have recently appeared on CD: The Head of Brass performed by Lunar Saxophone Quartet, Signum Classics SIGCD233 and So soft this morning, ours performed by Matthew Jones & Michael Hampton. Welsh Contemporary: Composers of Wales 01.

From Damian Rees
My guitar concerto 'Shouting at the sea' is being recorded in October in Finland for Pilfnik Records (planned release next Spring). It will be Played by Janne Malien and the Se Ensemble, conducted by Erkki Lasonpalo.

From Mervyn Burtch
the following works of mine were performed recently:
On June 21st at the  Lower Machen Festival, in St. Michael and All Angels Church, Lower Machen”
Dawn and Sunrise  for string orchestra. Welsh Chamber Players, conductor Peter Esswood

On June 23rd, at the William Aston Hall,Wrexham at 1 pm, a song cycle from  'The song contest between the Birds and the beasts”. Choir of local school children and WNO Orchestra
 
On July 3rd, at the National Museum of Wales, Cardiff, a piece for flute, viola and guitar. Still Life with Guitar (Emma Coulthard, flute, Philip Heymand, viola, Michael McCartney, guitar.)
 
On July 11th, during the Cardiff Proms in St David's Hall, Cardiff. A song-cycle from  'The Song Contest between the Birds and the Beasts'
                  Choir of school children from the Caerphilly Borough and the WNO Orchestra

from Enid Luff
On July 3rd, my “...trees dropp'd forth pearls...”, for solo guitar, was played by Michael McCartney at the National Museum of Wales, Cardiff.
From Chris Petrie
Chris Petrie is currently working on a number of projects that will come to fruition in the coming future. Chris will be conducting the Tonkunstler Orchestra in the performance of his composition, Exo 2, at Grafenegg, near Vienna. The performance, on August the 22nd, will follow a weekend long mentorship from the great composer and conductor, HK Gruber. Chris's Masters degree at the Royal Academy of Music will culminate in performances at Kings Place (Oct 24th), London, and the Dora Stoutzker Hall (Nov 1st), Cardiff. These performances that include compositions by Chris Petrie and the Danish masters Abrahamsen, Ruders and Holmgreen will be given by the young and vibrant Azalea Ensemble (www.azaleaensemble.com) conducted by Christopher Austin.  
 
The Monmouth Festival (www.momouthfestival.co.uk), for which Chris runs the classical events, takes place takes place over the last few days of July and the first week of August. The classical events (Aug 1-5) feature some eclectic musicians brought in from across the UK, including Cardiff's own Hillman Quartet, the Renard Ensemble (wind trio) and Ruxandra Huma (solo pianist). Other forthcoming performances of Chris's work include Gwent Music Support Service events at St. Davids Hall (July 4th), Cardiff, and Birmingham's Symphony Hall (July 6th), the Renard Ensemble at the before mentioned Monmouth Festival (in advance of a tour of Scotland) and a work for piano and orchestra that will be performed by the Royal Academy of Music Symphony Orchestra with Ruxandra Huma as soloist.
From Chris Petrie
Chris Petrie is currently working on a number of projects that will come to fruition in the coming future. Chris will be conducting the Tonkunstler Orchestra in the performance of his composition, Exo 2, at Grafenegg, near Vienna. The performance, on August the 22nd, will follow a weekend long mentorship from the great composer and conductor, HK Gruber. Chris's Masters degree at the Royal Academy of Music will culminate in performances at Kings Place (Oct 24th), London, and the Dora Stoutzker Hall (Nov 1st), Cardiff. These performances that include compositions by Chris Petrie and the Danish masters Abrahamsen, Ruders and Holmgreen will be given by the young and vibrant Azalea Ensemble (www.azaleaensemble.com) conducted by Christopher Austin.  
 
The Monmouth Festival (www.momouthfestival.co.uk), for which Chris runs the classical events, takes place takes place over the last few days of July and the first week of August. The classical events (Aug 1-5) feature some eclectic musicians brought in from across the UK, including Cardiff's own Hillman Quartet, the Renard Ensemble (wind trio) and Ruxandra Huma (solo pianist). Other forthcoming performances of Chris's work include Gwent Music Support Service events at St. Davids Hall (July 4th), Cardiff, and Birmingham's Symphony Hall (July 6th), the Renard Ensemble at the before mentioned Monmouth Festival (in advance of a tour of Scotland) and a work for piano and orchestra that will be performed by the Royal Academy of Music Symphony Orchestra with Ruxandra Huma as soloist.From Eilir Owen Griffiths
The World Premiere of Requiem by Eilir Owen Griffiths.
 
Requiem was created especially for a celebratory concert at Aberglasney Gardens with world renowned baritone Bryn Terfel and tenor Wynne Evans, famous for his role in the Go Compare adverts. The concert was held on the 25th June 2011 as part of the Festival at University of Wales Trinity St David.
 
This new and exciting work by young composer Eilir Owen Griffiths presented a number of musical themes; it was sung primarily in Latin to represent the ecclesiastical traditions of the University of Wales Lampeter and Trinity College Carmarthen, two of the oldest higher education institutions in Wales which have recently merged to create the new University of Wales Trinity Saint David. A lighter, musical theatre style belonged to the piece, due to the nature of Eilir's work with the students at the University, and as Conductor of Côr Y Drindod Dewi Sant, who performed at the concert along with two other choirs who also come under Eilir's baton, Côr CF1 and Côr Godre'r Garth. The work reflected on the history of the two Universities with references to traditional Welsh hymns.
 
Although the title Requiem suggests an association with death and mourning, essentially this work is a concert piece rather than liturgical work. Traditionally the sections within the requiem would include a Dies Irae, “the day of wrath”; however on this occasion the composer purposely ommitted it, as he believes it is irrelevant when referring to the two Universities.
 
Eilir Owen Griffiths has established himself as one of Wales' most dynamic conductors. His conducting achievements include several first prizes at the Urdd National Eisteddfod and National Eisteddfod of Wales. He is a successful composer who won the Main Composers' Prize at the National Eisteddfod of Wales in Cardiff 2008. Eilir is a Musical Tutor and Cultural Organiser at University of Wales Trinity Saint David, and Artistic Director of Gwyl He said of his work:
 
“I am very excited and honoured to have such world renowned artists performing my work, along with my friends from the three choirs I conduct. For me personally, it will be a tremendously emotional evening at Aberglasney Gardens, one which I'm very much looking forward to.”
 
The text for the final movement of Requiem was written by Welsh poet Mererid Hopwood, who became the first woman ever to win the bardic Chair at the National Eisteddfod of Wales in 2001. The finale speaks of hope for the future, as we enter the next chapter in the history of the two universities together.
 
The World Premiere of Requiem was performed at Aberglasney Gardens at 7:00pm on 25th June 2011 with Bryn Terfel, Wynne Evans, Côr CF1, Côr Godre?r Garth and Côr Y Dindod Dewi Sant, conducted by Andrew Greenwood and accompanied by the Chamber Orchestra of Wales.

from Max Charles Davies
A work of mine was presented at the Tête à Tête Opera Festival, Riverside Studios, Hammersmith, London, W6 9RL
www.tete-a-tete.org.uk

from Peter Reynolds
July 2011: Adieu to All Alluring Toys: a new work for baritone Paul Carey Jones, to be recorded for Cadenza Records in association with St Hugh's Festival, Grimsby.

In August 2011 a new piano work will be premiered by Ian Pace, in the Late Music Concert Series in York, and in September 2011, Pillow Songs will have their first performance at the Wales Millennium Centre Free Stage.
In the Autumn of 2011, Allt yr Haul, for asxophone and cello, will have its first performance in Berlin.
 
From David Lloyd-Howells
My Chromosomes [1993] is being showcased at the Hilltown New Music Festival. Dun Laoghaire Co. Dublin, Ireland, on 15th-17th July 2011. Chromosomes started life as sonic art piece for a short film by Geiger Counter at the Brighton Fringe Art Film Festival 1998, UK - inspired by internal body sounds.
This music was used as a soundtrack by Manhattan Cable TV, New York 1994.CYFANSODDWYR wrth eu gwaith

Oddiwrth Peter Reynolds
Mae prosiectau'r flwyddyn hon yn cynnwys darn i'r bariton Paul Carey Jones, I fod ar CD oddiwrth Cadenza yn hwyrach y flwyddyn hon, a darn piano i Ian Pace, a glywyd yn York ym Mis Mehefin. Cyhoeddwyd dau ddarn gennyf yn ddiweddar ar CD:The Head of Brass (Lunar Saxophone Quartet, Signum Classics SIGCD233), a So soft this morning, ours (Matthew Jones & Michael Hampton.,Welsh Contemporary: Composers of Wales 01.)

Oddiwrth Damian Rees
Fe gaiff fy nghonsierto i gitar, Shouting at the sea ei recordio ym mis Hydref yn y Ffindir gan Pilfnik Records (i'w ddosbarthu yn y gwanwyn). I'w chwarae gan Janne Malien a'r Se Ensemble, arweinydd Erkki Lasonpalo.

Oddiwrth Mervyn Burtch
chwareuwyd y darnau yma yn ddiweddar:

Ar Mehefin 21, yng Ngwyl Machen Isaf yn Eglwys St. Michael and All Angels Church, Machen Isaf:
Dawn and Sunrise  I gerddorfa linynnol. Welsh Chamber Players, arweinydd Peter Esswood.

Ar Mehefin 23, yn neuadd William Aston Hall, Wrecsam 1 yp, cylch l ganeuon o 'The song contest between the Birds and the Beasts”. Côr o blant ysgol lleol a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.
 
Ar Gorffennaf 3, yn Amgueddfa Ganedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, darn i ffliwt, fiola a gitar. Still Life with Guitar (Emma Coulthard, ffliwt, Philip Heyman, fiola, Michael McCartney, gitar).
 
Ar Gorffennaf 11, yn ystod “Proms” Caerdydd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, Cylch o gerddi o 'The Song Contest between the Birds and the Beasts'. Côr o blant ysgol o Fwrdeisdref Caerffili , Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

oddiwrth Enid Luff
Ar Gorffennaf July 3, chwarewyd fy unawd gitar, “...trees dropp'd forth pearls...”, gan Michael McCartney, yn mgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Comisiynwyd y darn hwn gan Michael.


Oddiwrth Chris Petrie
Mae Chris Petrie yn gweithio ar hyn o bryd ar nifer o brosiectau a fydd yn dod i ben yn y dyfodol agos. Bydd Chris yn arwain perfformiad o'i gerddoriaeth gyda'r Tonkunstler Orchestra i berddormio ei ddarn Exo 2 yn Grafenegg, ger Vienna.Bydd hyn yn dilyn wythnos o astudiaeth dan y cyfansoddwr ac arweinydd enwog HK Gruber, fel “mentor”. Fel diweddglo i'w radd meistr yn yr Academi Gerdd Frenhinol bydd perfformiadau yn King's Place, Llunaidn, ar Hydref 24, ac yng Nghaerdydd y Dora Stoutzker Hall yn y Coleg Cerdd a Drama ar Tachwedd 1. Rhoddir y perfformiadau hyn, ynghyd â cherddoriaeth gan Petrie a'r cyfansoddwyr Daeneg Abrahamsen, Ruders a Holmgreen, gan yr Azalea Ensemble (www.azaleaensemble.com), arweinydd Christopher Austin.  
 
Bydd Gwyl Gerdd Mynwy (www.monmouthfestival.co.uk), ble mae Chris yn trefnu'r digwyddiadau clasurol, yn cymryd lle yn ystod diwedd Gorffennaf ac wythnos gyntaf mis Awst. Mae'r digwyddiadau clasurol (Awst 1-5) yn cynnwys cerddorion o wahannol lefydd ar draws Prydain Fawr, gan gynnwys yr Hillman Quartet o Gaerdydd, y Renard Ensemble (triawd chwyth) a Ruxandra Huma (unawdydd piano).

Mae perfformiadau eraill o waith Chris ymysg rhaglen y Gwent Music Support Service yn Neuadd Dewi Sant (Gorff. 4th), Caerdydd, a Birmingham's Symphony Hall (Gorff. 6), y Renard Ensemble yng Ngwyl Mynwy cyn eu taith i'r Alban, a darn i biano a cherddorfa i'w chwarae gan Gerddorfa Symffoni yr Academi Frenhinol gyda Ruxandra Huma fel unawdydd.

Oddiwrth Eilir Owen Griffiths
Premiere byd-eang Requiem Eilir Owen Griffiths.
 
Crewyd Requiem yn arbennig ar gyfer cyngerdd i ddathlu Gerddi Aberglasne, yn y gerddi, gyda'r bariton byd-enwog Bryn Terfel a'r tenor Wynne Evans, yn enwog am ei ran yn yr hysbysebion Go Compare. Cynhaliwyd y cyngerdd ar Mehefin 25, 2011, fel rhan o Wyl y Brifysgol yn Ngholeg y Drindod Dewi Sant.
 
'Roedd y darn newydd cyffrous yma gan gyfansoddwr ifanc yn cynnwys sawl thema gerddorol. Canwyd ef gan fwyaf yn Lladin, er mwyn cynrychioli traddodiadau eglwysig Prifysgol Cymru yn Llanbedr a Choleg y Drindod yng Nghaerfyrddin - dwy o sefydliadau addysgol hynaf Cymru, sydd nawr wedi cyfuno i greu Prifysgol newydd , sef Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae arddull gerddorol gweddol ysgafn yn perthyn i'r darn, yn deillio oddiwrth waith Eilir gyda myfyrwyr y Brifysgol, ac fel arweinydd Côr Y Drindod Dewi Sant, a ganodd yn y cyngerdd ynghyd â dau gôr arall. Côr CF1 a Chôr Godre'r Garth. Mae'r darn yn myfyrio ar hanes y ddwy Brifysgol, gan gyfeirio hefyd at emynau traddodiadol Cymreig.

Er gwaethaf cysylltiad y teitl Requiem â marwolaeth a galar, darn cyngerdd yw hwn yn y bôn yn hytrach na darn litwrgaidd. Yn draddodiadol, mae Requiem yn cynnwys “Dies Irae”, sef dydd y farn. Ar yr achlysur hwn fodd bynnag mae'r cyfansoddwr wedi gollwng hwn, gan deimlo nad oedd yn addas i ddarn ar gyfer dwy Brifysgol.


Sefydlodd Eilir Owen-Griffiths ei hun eisoes fel un o arweinyddion ifainc mwyaf tanllyd Cymru. Mae ei hanes yn cynnwys sawl gwobr gyntaf fel arweinydd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Mae'n gyfansoddwr llwyddiannus, yn ennill prif dlws cyfansoddi yr Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2008. Mae'n Diwtor Cerdd a Threfnydd Celfyddydol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a Chyfarwyddwr Gwyl y Drindod. Dywedodd am ei waith:
 
“'Rwy'n hynod o falch, ac yn ymwybodol o'r anrhydedd fod cerddorion mor enwog yn perfformio fy ngwaith, ynghyd â'm cyfeillion yn fy nghorau. I mi'n bersonol bydd yn noson hynod o emosiynol yn Ngerddi Aberglasne, ac 'rwy'n edrycch ymlaen yn arw ati.”
 
Sgrifennwyd y testun ar gyfer symudiad olaf Requiem gan y bardd Mererid Hopwood, y ferch gyntaf erioed i ennill y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2001. Mae'r finale yn sôn am obaith ar gyfer y dyfodol wrth i'r ddwy Brifysgol fynd ymlaen i'r dyfodol law yn llaw. Perfformiwyd premiere byd-eang Requiem yng Ngerddi Aberglasne ar Mehefin 25 2011, gyda Bryn Terfel, Wynne Evans, Côr F1, Côr Godre'r Garth, a Chôr y Drindod Dewi Sant, dan arweiniad Andrew Greenwood, gyda Cherddorfa Siambr Cymru.

Oddiwrth Max Charles Davies
Cyflwynwyd darn gennyf i yn yr Wyl Tête à Tête Opera Festival, yn y Riverside Studios, Hammersmith, Llundain, W6 9RL
www.tete-a-tete.org.uk

from Peter Reynolds
Perfformiadau o'm gwaith i ddod y flwyddyn hon:

Gorffennaf 2011: Adieu to All Alluring Toys: gwaith newydd i'r bariton Paul Carey Jones, i'w redordio ar gyfer Cadenza Records mewn cysylltiad â Gwyl St Hugh yn Grimsby.

Awst 8 2011: Darn newydd i'r piano, y premiere gan Ian Paceyn y gyfres cyngherddau Late Music Concert Series, Efrog.

Medi 28 2011: perfformiad cyntaf Pillow Songs yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Yn ystod yr hydref, 2011: Allt yr Haul. Perfformiad cyntaf darn newydd i sacsoffon a sielo yn Berlin.
 

Oddiwrth David Lloyd-Howells
Perfformiwyd fy narn Chromosomes [1993] yng Ngwyl Cerdd Newydd Hilltown, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Iwerddon, ar Gorffennaf 15-17 elenni. Cychwynnodd Chromosomes fel darn o gelf sonig ar gyfer ffilm fer gan Geiger Counter yng Ngwyl Ffilma Brighton Fringe Art, 1998, yn y DU - wedi ei ysbrydoli gan seiniau corfforol mewnol.
 Defnyddiwyd y gerddoriaeth hon fel trac sain gan Manhattan Cable TV, Efrog Newydd, 1994.
LISTINGS

Listings

July 15-17 David Lloyd-Howells: Chromosomes (sonic art piece). Hilltown New Music
Festival, Dun Laoghaire, Co, Dublin, Ireland.


Aug 6 Peter Reynolds: new piece. Late Music Concert Series, York. Ian Pace,
pno.

Aug 22 Chis Petrie: Exo 2, for Orchestra. Grafengg, near Vienna. Tonkunstler
Orchestra, cond. Chis Petrie.

Sept 28 Peter Reynolds: Pillow Songs. Wales Millennium Centre free stage.


Oct 1st Enid Luff: Sky Whispering (for Solo Piano), Knell (for Solo Piano), Meister
7-30 pm Eckhart's Flute (for Solo Flute), About the Wind (Fl, Pno). Nancy Ruffer, flutes, Andrew Wilson-Dickson, piano. Canton Uniting Church, Cowbridge
Road East, Cardiff.
RHESTRAU

Gorff 15-17 David Lloyd-Howells: Chromosomes (darn celf sonig). Hilltown New Music
Festival, Dun Laoghaire, Co, Dublin, Iwerddon.


Awst 6 Peter Reynolds: darn newydd. Late Music Concert Series, York. Ian Pace,
pno.

Awst 22 Chis Petrie: Exo 2, I Gerddorfa. Grafenegg, ger Vienna. Tonkunstler
Orchestra, arweinydd. Chis Petrie.

Medi 28 Peter Reynolds: Pillow Songs. Canolfan Mileniwm Cymru.


Hydref 1 Enid Luff: Sky Whispering (for Solo Piano), Knell (for Solo Piano), Meister
7-30 pm Eckhart's Flute (for Solo Flute), About the Wind (Fl, Pno). Nancy Ruffer, ffliwtiau, Andrew Wilson-Dickson, piano. Canton Uniting Church,
Cowbridge Road East, Caerdydd.
THE DEADLINE for the next issue

will be September 30th. Please send any news items and contributions of any kind to the Editor, Enid Luff, at enid.luff@gmail.com.
Late information, for the listings only, will be accepted later at the Editor’s discretion. PLEASE NOTE: listings information must include date, time and venue!

ALSO PLEASE NOTE: Views expressed in any part of this Newsletter are those of the writer only, and do not necessarily represent those of Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales.
DYDDIAD CAU y rhifyn nesaf

yw Medi 30. Gyrrwch unrhyw newyddion neu gyfraniadau, gan gynnwys manylion am gyhoeddiadau neu CDau , at Enid Luff, os gwelwch yn dda, e-bost: enid.luff@gmail.com . Cynhwysir gwybodaeth hwyr, ar gyfer y rhestrau yn unig, yn ôl dyfarniad y Golygydd.
SYLWER: mae'n rhaid i fanylion ar gyfer y rhestrau gynnwys dyddiad, amser, a lleoliad!

SYLWER HEFYD: Mae unrhyw farn a fynegir yn unrhyw ran o’r Cylchlythyr hwn yn perthyn i’w hawdur yn unig. Nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli safbwynt Cyfansoddwyr Cymru/ Composers of Wales.
Gall rhai llythyrau at y Golygydd gael eu golygu neu eu byrhau.
REFERENCE

members’ websites

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Ben Heneghan www.heneghanlawson.com
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Ian lawson www.heneghanlawson.com
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk
Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Rhian Samuel www.stainer.co.uk/samuel.html and
www.city.ac.uk/music/staff/rsamuel.html
Hilary Tann www.hilarytann.com
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htm


The Music Publishers’ Association offer a leaflet on copyright for composers
wishing to explain to users the rights of use in their music, from the Music
Publishers Association Ltd, 3rd Floor, Strandgate, 18/20 York Buildings,
London WC2N 8JU. Tel: 020 7839 7779, fax: 020 7839 7776.

Black Cat Music, suppliers of general concert/performance
equipment, staging, acoustics etc. More info at www.blackcatmusic.co.uk

Arts Council of Wales

ACW’s current funding details are available from its website www.artswales.org.uk
Contact any ACW office for information.

Cardiff office: Bute Place, Cardiff CF10 5AL Tel: 0845 8734 900

Colwyn Bay office: 36 Prince’s Drive Colwyn Bay LL29 8LA Tel: 01492
533440 Fax: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Carmarthen office: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Carmarthen SA3I 1QD Tel:
01267 234248 Fax: 01267 233084

e-mail: information@artswales.org.uk

websites of interest

www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©
nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

useful addresses

Arts Council of Wales (see above)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, incorporating:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd-Music Centre Wales,
Wales Millennium Centre,
Bute Place,
Cardiff CF10 5AL
T: 029 2063 5640
F: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
(alternatively, individual officers can be contacted by
“firstname@tycerdd.org”., eg: keith@tycerdd.org,
ruth@tycerdd.org. etc)

British Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web:
www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE
tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk

Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Keith Griffin, director                                                                               keith.griffin@tycerdd.info
 
WAMF
Chris Sharpe (general enquiries, applications, etc)                                    chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (library, NYAW, brass band foyer performances)            alex.james@tycerdd.info
 
NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood                                                                              matthew.thistlewood@tycerdd.info
 
WMIC
Ruth Leggett (manager)                                                                          ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin (research, education, WMIC library)                                  charlotte.griffin@tycerdd.info
 
RECORDING STUDIO
James Clarke (recording technician)                                                        james.clarke@tycerdd.info
 
WORKSHOPS & PERFORMANCES
Rhiannon McLean                                                                                  rhiannon.mclean@tycerdd.info

Welsh Music Information Centre, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk
tel: 01792 456666

recording companies
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001, www.redkiterecords.com

The Committee of Composers of Wales

Chair: Andrew Wilson-Dickson, composer, andrew.wd@ntlworld.com
Secretary: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Treasurer: Fiona Lawson
Ian Lawson, composer,
Enid Luff, composer
Andrew Powell, composer
Guto Puw, composer
Peter Reynolds, composer
Michael McCartney, composer

Webmaster: Tim Pearce

Observers:
Ruth Leggett (Manager, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Manager, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org
CYFEIRIADUR

gwefannau aelodau

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk

Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Gillian Stevens www.composer.co.uk/composers/stevens.html
Hilary Tann http://hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com/
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htmCyngor Celfyddydau Cymru
Mae cynlluniau newydd CCC ar gael nawr. Ceir gwybodaeth gyffredinol ar eu gwefan. Os am ganllawiau a ffurflenni, cysylltwch ag unrhyw swyddfa (gweler isod).

Swyddfa Caerdydd: Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Tel:0845 8734 900

Swyddfa Bae Colwyn: 36 Prince’s Drive Bae Colwyn LL29 8LA Tel: 01492 533440 Facs: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Swyddfa Caerfyrddin: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Caerfyrddin SA3I 1QD Tel:01267 234248 Facs: 01267 233084

e-bost: information@ccc-acw.org.uk
Gwefan: www.ccc-acw.org.uk

www.welshmusicfoundation.com (yn cynnwys cylchgrawn honk)
www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk


cyfeiriadau defnyddiol

Cyngor Celfyddydau Cymru (gweler uchod)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, yn cynnwys:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd - Music Centre Wales,
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute,
Caerdydd CF10 5AL
T: 029 2063 5640
Ff: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
Keith Griffin, cyfarwyddwr        Keith.griffin@tycerdd.info
 
WAMF
Chris Sharpe (ymholiadau, ceisiadau, ayyb)   chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (y llyfrgell, NYAW, perfformiadau cynedd y seindorf prês            alex.james@tycerdd.info
 NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood                                          matthew.thistlewood@tycerdd.info
WMIC
Ruth Leggett(rheolwraig)                           ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin charlotte.griffin@tycerdd.info

Y STIWDIO RECORDIO
James Clarke (technegwr recordio)        james.clarke@tycerdd.info
 
GWEITHDAI A PHERFFORMIADAU
Rhiannon McLean rhiannon.mclean@tycerdd.infoBritish Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web: www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk
WAMF, Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius 7 Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk tel: 01792 456666
cwmnïau recordio
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, gwefan: www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001 gwefan: www.redkiterecords.com

Gweithgor Cyfansoddwyr Cymru

Cadeirydd: Andrew Wilson-Dickson, cyfansoddwr, andrew.wd@ntlworld.com
Ysgrifennyddes: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Trysorydd: Fiona Lawson
Golygydd y Cylchlythyr: Enid Luff, cyfansoddwr,
Ian Lawson, cyfansoddwr
Andrew Powell, cyfansoddwr
Guto Puw, cyfansoddwr
Peter Reynolds, cyfansoddwr
Michael McCartney, cyfansoddwr

Gwefeistr: Tim Pearce: t.j.pearce@ntlworld.com

Gwylwyr:
Ruth Leggett (Arolygydd, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Arolygydd, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org


About Primavera

As an end-piece, Julia Usher writes the story behind our concert in Canton on October 1st:

c PRIMAVERA: 30 YEARS OF CO- PUBLISHING.
In 1980, if you were a composer who wanted to be published, you had to convince one of the major
Music edition houses to take on your works. They would also take 50 % of your royalties, and quite a bit of
your freedom, how to present and distribute your work. You needed proven high profile and wide success
for that to happen.
At that time there were few women of our generation achieving that high profile: Judith Weir, Nicola
Lefanu, Jennifer Fowler, Margaret Lucy Wilkins and a few others.
We both joined the first committee of Women in Music, a radical group formed to raise the profile of
women composers.
Around that date, quite a few composers decided that the technology of desktop and specialist
photocopying was reaching a point where composers could produce their own editions, and keep all their
rights and assets.
Enid Luff and Julia Usher met at Composers’ Weekends during the late 70’s held by the Society for the
Promotion of New Music. After a lecture on composer-publishing, Enid and Julia agreed: this was the new
way forward. Primavera was set up, and
trading began with a boom.
We made a list of around 30 works each that we would like to sell eventually, producing simple
handwritten scores and getting them photocopied.
We didn’t realise that Blackwells in Oxford at that time bought 12 copies of every newly published piece
of music, to supply libraries. it was a shock - we had to produce around 500 scores for our first outing,
before our editions were quite ready............piled into the back of a car, all the way to Oxford.
We came home with the car empty, and a surprising cheque to open our account.
Publishing life has never been that astounding since. Technology swept us on; and Enid kept us up with it.
She was an early advocate of computer notation, and both of us were among the early pioneers of using
the first Sibelius programmes. There remained a backlog of handwritten scores, too big to copy to
computer.
Distribution.
Music shops across the country in most towns were the main clients.
We had to visit personally, on little sales trips, or when travelling with the family.
There were larger distributers then took over more widely, and the big corporations - and the small shops
began to disappear.
The Internet revolutionised the distribution and selling of sheet music; now often available through
specialist websites like Tutti.co.uk; as well as larger companies. You can buy from individual composers
from their webpages, and download pieces and soundtracks instantly, to customers anywhere in the
world.
Performance.
Julia and Enid mounted London Primavera concerts during the 90’s: the most notable being Primavera
Digital Opera; where Julia created “ Vocalism”, a piece for virtuoso soprano and piano which was the first
work to use a computer sequence played live from the BMIC Acorn computer.
Primavera Across Borders.
By 2000 Enid had moved to her home country Wales with her husband Alan Luff; and Julia moved out of
London with Rod Usher to live in Colchester. Distances seem far, but improved trains and the internet
breach the borders.
Crossing Borders.
in 2011, we decided to celebrate 30 years of a memorable partnership. We have tried to push boundaries,
introducing electronics, cross-arts elements, and music theatre; to challenge ourselves and our audiences.
Both of us share an interest in music that is not just an abstract pattern-making, but which reveals images,
word painting, weather evocation and expressivity. This has not always been fashionable.
Now, in 2011, our double concerto draws new links; between the Composers of Wales and the East
Anglians, Colchester New Music.
We are one of the first workshop events to be booked into Colchester’s landmark new Visual Arts gallery,
FirstSite ( opening late September 2011).
The Crossing Borders concerts draw boundary - leaping connections between unexpected themes;
coincidences which sparked at every stage of the planning, in a great arc:
About the wind..............the breath of the wind............the breath of the flute.............a flute that sings......
...breathing over A Painted Lake......... the visions of painter George F. Watts.............whose paintings
depict the violent creation of the solar system, and the creation of woman............
Hope, depicted as a blind world spirit, plucking the last remaining string on a LYRE...........
An 8 stringed lyre, a Kythera.............and an Antikythera Mechanism found in Greece in an ancient
shipwreck.....................that predicted the positions of the planets and possible dates for the Olympic
Games................and an African lyre, the OUD.............translated to the piano.........................under a
Whispering Sky..................
Such mysterious connections will weave around the acoustic spaces of our venues, and draw in
contributors from all over the two countries - in a Call for Scores, for flute and also for piano, to welcome a
widening participation for Primavera in encouraging composers.