Back to newsletter list/Yn ôl i restr y cylchlythyron
Cylchlythyr/Newsletter 39 Date/Dyddiad: January 26th 2011
From the Editor

Dear Friends,

Composers of Wales now has a page on the on-line social site - known to a great many of us - Facebook. This has been set up as an act of faith – in the limitless curiosity of the human social animal, and the significance of Facebook as a shop-window (and we need as many of those as we can get!)

To access our page, either put “Composers of Wales in Facebook” into Google, or go to
www.facebook.com/pages/Composers-of-Wales/160359557323297

We are looking forward to a busy spring season. Of two main events, the first is the BBC National Orchestra of Wales Welsh Composers Showcase, now, it seems, a very welcome annual event. It will be held this year on the 17th and 18th of February, in the Hoddinott Hall at the Wales Millennium Centre in Cardiff. Selected pieces sent in by Welsh composers will be workshopped throughout the two days, and on the evening of the 18th, there will be a concert whose programme will be made up of a selected few of those scores, under the baton of Jac van Steen.

The second main event will be the Bangor New Music Festival, in Bangor. The Festival's concert programme can be seen on-line at www.bnmf.co.uk/concerts.php. The Festival will be held from March 29th to April 1st and the artist in residence will be the well-known harpist Catrin Finch.

The Festival hosts, as before, the William Mathias Prize, which is administered by Composers of Wales (for details see below).

To mention two events from the programme -

Firstly, The Bobby Sands Memorial Race, with
Eddie Ladd (dancer), Nick Rothwell (sound artist)
Giles Parberry (lighting designer), and
Guto Pryderi Puw (electroacoustic music).

This dance piece follows the life of political prisoner Bobby Sands, who went on hunger strike in order to win back political status for the republican prisoners, in pursuit of the longer-term aim of a united Ireland. On stage, sensors placed either side of a twelve foot treadmill will trigger a combination of electroacoustic music by Guto Pryderi Puw and live electronic sounds by Nick Rothwell.

And secondly, a concert performance of the winning work, and the presentation, of the William Mathias Prize, awarded this year for a piece for solo harp, will be given during Catrin Finch's recital on Friday evening, April 1st.
Enid Luff


Oddiwrth y Golygydd

Annwyl Gyfeillion,

Mae gan Gyfansoddwyr Cymru dudalen nawr ar y wefan “gymdeithasol” - adnabyddus iawn erbyn hyn - Facebook. Crewyd hon gan gredu yn chwilfrydedd ein haelodau, ac ym mhwysigrwydd cynyddol Facebook fel “ffenest siop” (ac y mae arnom angen cymaint ag y gallwn eu cael o'r rheiny!)

Er mwyn cyrraedd ein tudalen, mewnbwniwch “Composers of Wales in Facebook” yn Google, neu ewch i www.facebook.com/pages/Composers-of-Wales/160359557323297

'Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur y gwanwyn hwn, gyda sawl digwyddiad pwysig. Y cyntaf o'r rhain fydd y Welsh Composers' Showcase gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae'r digwyddiad yma, dros ddeuddydd, bellach ymron â bod yn ddigwyddiad blynyddol pwysig erbyn hyn. Y flwyddyn hon fe'i cynhelir ar Chwefror 17 ac 18, yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Bydd gweithdai drwy'r ddau ddiwrnod yn trin dewis o ddarnau a dderbynnir gan ein cyfansoddwyr, gyda chyngerdd cyhoeddus ar Chwefror 18 am 7yh, a'r rhaglen, dan arweiniad Jac van Steen, yn cynnwys darnau dewisiedig o'r gweithdai.


Yr ail brif ddigwyddiad fydd Gwyl Gerdd Newydd Bangor. Gellir gweld ei rhaglen gyngherddau arlein yn www.bnmf.co.uk. Cynhelir yr Wyl o Fawrth 29 hyd Ebrill 1, a'r gerddores gwâdd fydd y delynores adnabyddus Catrin Finch.

Bydd yr Wyl yn cynnal unwaith eto Cystadleuaeth Gyfansoddi William Mathias, a weinyddir gan Gyfansoddwyr Cymru (gweler isod). Dyfernir y Wobr am unawd i'r delyn, a rhoddir perfformiad o ddarn buddugol y Gystadleuaeth, ynghyd â chyflwyniad y Wobr, gan Catrin Finch, yn ei datganiad telyn ar nos Wener Ebrill 1af.

Ymysg digwyddiadau arbennig yr Wyl fe geir y sioe The Bobby Sands Memorial Race, gydag
 Eddie Ladd (dawnsiwr), Nick Rothwell (arbennigwr sain)
Giles Parberry (larbennigwr goleuo), a Guto Pryderi Puw (cerddoriaeth electroacwstig).

Darn dawns yw hwn, yn dilyn hanes bywyd y carcharor gwleidyddol Bobby Sands, aeth ar streic lwgu er mwyn adfer statws boliticaidd carcharorion rhyddfrydol yn Iwerddon – gyda'r nod yn y pen draw o greu Iwerddon gyfun. Ar y llwyfan bydd synwyryddion (sensors) o bobtu i felin draed ddeuddeng troedfedd o uchel yn cychwyn cyfuniad o gerdd electroacwstig gan Guto Pryderi Puw a seiniau electronig gan Nick Rothwell.

Bydd perfformaid cyntaf darn budugol Gwobr William Mathias, a chyflwynir y wobr, yn ystod datganiad Catrin Finch yn yr Wyl, nos Weber Ebrill 1af.
Enid Luff


The William Mathias Prize

The Prize consists of a sum of money (£250.00), a professional performance during the Bangor New Music Festival, a choice of £100.00 worth of Mathias scores (kindly donated by Oxford University Press), and a recording of the work (for personal use only).

The rules of entry state:
Only the title of the piece (and not the composer's name) should appear on the score. Each composition shall be accompanied by a sealed envelope giving the following information:
Inside - the title of the piece, the composer's full name, address, and telephone number.
Outside - the title of the piece only.
CLOSING DATE: 5pm on Friday 25th FEBRUARY 2011

Entries should be sent to: The William Mathias Composition Prize 2011, c/o Audrey Morgan, 11 Rhododendron Close, Cyncoed, Cardiff, CF23 7HS
Further Details from: Andrew Wilson Dickson - andrew.wd@ntlworld.com or 02920 228154

Gwobr William Mathias

Gwobr William Mathias

Mae'r Wobr hon yn cynnwys swm o arian (£250.00), perfformiad proffesiynol yn ystod Gwyl Gerdd Newyd Bangor, dewis gwerth £100.00 o sgoriau gan Mathias (rhodd drwy garedigrwydd yr Oxford University Press), a recordiad o'r darn (at ddeunydd preifat yn unig).

Rheolau'r Gystadleuaeth
Dim ond teitl y darn (ac nid enw'r cyfansoddwr) i fod ar y sgôr. Rhaid gyrru amlen wedi ei selio gyda phob darn, yn cynnwys:
Tu mewn – teitl y darn, enw llawn, cyfeiriad a rhif teliffon y cyfansoddwr.
Tu allan – teitl y darn yn unig.
DYDDIAD CAU: 5yh dydd Gwener CHWEFROR 25ain, 2011.
Dylid gyrru'r darnau at: Gwobr Gyfansoddi William Mathias 2011, c/o Audrey Morgan, 11 Rhododendron Close, Cyncoed, Caerdydd, CF23 7HS
Rhagor o wybodaeth gan: Andrew Wilson Dickson - andrew.wd@ntlworld.com neu 02920 228154

From the Committee

From the Committee

Plans are taking shape for the late spring and summer, taking us, as an organisation, into new and exciting territory. A workshop day, followed by an evening concert, is planned for late summer, for works for solo guitar and a trio of viola, flute and guitar. And in the late spring we plan to enter the sphere of electro-acoustic music. Watch this space for calls for scores for both events!

A new CD label, under the name Welsh Contemporary, will launch in March – watch for the new website. The first two CD's to appear will contain music by members of Composers of Wales. Needless to say, a third is in the planning, including a call for scores – more details coming soon!
Oddiwrth y Gweithgor

Mae'n cynlluniau'n dod i'w lle ar gyfer diwedd y gwanwyn a'r haf, a rhai yn mentro i dir newydd cyffrous.

Gobeithiwn gynnal dydd o weithdai, gyda chyngerdd gyda'r nos, ddiwedd yr haf, ar gyfer darnau i driawd (fiola, ffliwt, a gitar) ac unawdau i'r gitar). Ac yn y gwanwyn byddwn yn mentro i faes cerddoriaeth electro-acwstig. Rhagor o wybodaeth i ddod!

Ym mis Mawrth bydd lansiad label CD newydd dan yr enw Welsh Contemporary, gwyliwch am y wefan newydd! Bydd darnau gan ein haelodau ar y ddwy ddisg gyngtaf, a bydd galwad am sgoriau ar gyfer y trydydd – rhagor o fanylion yn hir!

Sonic Alchemists and Others

The clarinet is still the clarinet, is still the clarinet, I said to myself as the architectural music of our brilliant past is once again on the box. Now I love the old masters as much as anyone. They represent an idiomatic genre that cannot be bettered. In fact any composer since c.1918 has quintessentially exhausted and over-played the old tools: mainstream acoustic instruments, notation scoring systems and tonal parameters based on the tempered scale have reached their sell-by date, if not by 1945 then certainly today. It's time to place them in a more realistic creative context.
It's time to change our perception and consign the Old Masters' music to the cultural museum once and for all, there to be enjoyed by all, but freeing us from the enormous mantle that circumvents classical music preventing what I shall call 'a liberation of sound-worlds'. We as a culture must accept that all art has a finite life-time.
Musical syntax will always remain the paramount requirement no matter what new techniques and language, even the sonic alchemists have discovered.
A new approach to creativity is taking place in the other arts, but not so in the greatest of them all: music. Why, as we sit back and make reinforcements of our cultural bias and prejudices in programme after programme about Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, etc. do we never question the contemporary issues raised here? We never consider other agendas of creativity for sound and its presentation as an infinite option of possibility.
After nearly 400 yeas of exploiting the well-tempered system, it's time to pack up and move on. In a word to composers of the recent past, and now, I say: It's all been thought of and done by better talents than you so why compete by comparison? 'Roll over Beethoven and Co, we love you all just the same' seems a good and healthy maxim. But as I said, a clarinet is a clarinet, is a clarinet.
The writer adds: this piece of mine to Classical Music (letters) was making a point a decade ago which still remains relevant today.
David Lloyd-Howells

Alcemyddion Sonig ac Eraill

Clarinet yw clarinet, beth bynnag wnewch chi ag e, meddaf i wrthyf fy hunan, wrth wrando unwaith eto, ar y bocs, ar seirniaeth awdurdodol a disglair cerddoriaeth ein gorffennol.
Rwyn hoffi gwaith yr hen feistri cystal a neb. Cynrychiolant idiom arbennig a pherffaith ynddi ei hun. Yn wir, mae unrhyw un fu'n cyfansoddi ers tua 1918 eisoes wedi llwyr ddihysbyddu'r hen gelfi: yr offerynnau acwstig cyfarwydd, systemau nodiant a'r hen fframwaith tonig gwreiddiedig yn y raddfa ardymeredig (the tempered scale) – mae'r rhain i gyd, erbyn hyn, wedi cyrraedd diwedd eu hoes. Mae'n adeg eu hailgloriannu.
Mae'n bryd i ni mewid ein hagwedd tuag at yr Hen Feistri, a'u traddodi i'r amgueddfa ddiwylliannol unwaith am byth, i bawb eu mwynhau, ac i'n rhyddhau ninnau oddiwrth y mwgwd enfawr o “gerddoriaeth glasurol” sydd yn ein hatal rhag “rhyddhau bydoedd o sain”. Mae'n rhaid i ni, fel diwylliant, allu derbyn bod i bob celfyddyd ei ffin naturiol.
Fwy na dim, rhaid wrth gystrawen mewn cerddoriaeth – fel y darganfu yn barod yr alcemegwyr sonig eu hunain. Mae esthetig newydd yn datblygu eisoes yn y celfyddydau eraill, ond nid felly yn y gelf fwyaf oll, sef cerddoriaeth.
Pam, tra byddwn yn dâl i ategu ein rhagfarn gelfyddydol unwaith eto mewn rhaglen ar ôl rhaglen ar y bocs am Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, ac yn y blaen, na fyddwn ni byth yn pwyso a chloriannu'r cwestiynnau dyrys yma? Na byth yn trafod llwybrau creadigol eraill ym myd sain, na chyflwyno'i holl bosibiliadau?
Wedi ymron bedwar can mlynedd o ddefnyddio'r raddfa ardymeredig, mae'n bryd nawr I symud ymlaen. Wrth gyfansoddwyr y gorffennol agos, a chyfansoddwyr heddiw, fe hoffwn ddweud: “Cafodd hyn oll ei ddarganfod a'i ddefnyddio gan rai mwy abl na chi, felly pam cystadlu?” 'Roll over Beethoven and Co, - 'rydym yn dâl i'ch caru chi' – byddai hyn yn agwedd iach a phriodol.
Ond fel y dywedais - clarinet yw clarinet, beth bynnag wnewch chi ag e,

Mae'r awdur yn ychwanegu: Gyrrais y darn yma ddegawd yn ôl at dudalen lythyrau “Classical Music”, ond mae ei neges llawn mor berthnasol heddiw.
David Lloyd-Howells
Politics and our Money

A cri de coeur has long been heard in Brussels and here in the UK about the need for a Global Rights Database, to help the process of licensing internationally. In this connection, the International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) has been working on a model for the licensing of multi-territorial music service providers.
It proposes in essence that collecting societies license their rights through a Pan-European Portal (PEP) ,which would greatly facilitate things for anyone needing a pan-European or multi-territory licence.
More information at www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub2448_1.pdf

We have learnt that the Government are currently reviewing the costs to business of obtaining permissions from copyright holders (this impacts particularly on composers, as internet companies, for example, at home and internationally, are continually trying to access the use of music for less money). The Prime Minister is actually reported as saying that the law could be relaxed to allow greater use of copyright material without the owner's permission.
More information at bbc.co.uk/news/uk-politics-11695416
Enid Luff
Gwleidyddiaeth a'n harian ni

Aeth cri de coeur i fyny ym Mrwsel, ac yma ym Mhrydain, ers tipyn, ynglyn â'r angen am Fâs Data Rhyngwladol, i hyrwyddo'r broses o drwyddedu'n rhyngwladol. Yn y cyswllt hwn, bu CISAC (Cydffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Awduron a Chyfansoddwyr) yn gweithio ar fodel trwyddedu darparwyr gwasanaethau cerddorol yn rhyngwladol. Eu cynnig yn y bôn yw i gymdeithasau casglu breindaliadau drwyddedu eu hawliau drwy beth a elwir yn “Pan-European Portal” (PEP) . Byddai hynny'n gwneud pethau'n llawer haws i unrhyw un fo angen trwydded arno ar gyfer Ewrop gyfan neu ar gyfer mwy nag un wlad. Ceir rhagor o wybodaeth yn www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub2448_1.pdf

Cawson wybod bod y Llywodraeth yn adolygu ar hyn o bryd y costau fyddai'n rhaid i fusnesau eu talu am ganiatâd gan ddalwyr hawliau (byddai hyn yn pwyso'n arbennig ar gyfansoddwyr, gan fod cwmnïau'r rhyngrwyd, er enghraifft, yn y wlad hon a thramor, yn parhau i geisio cael defnyddio cerddoriaeth am ychydig iawn o dâl). Clywsom i'r Prif Weinidog ddweud y gellid llacio'r gyfraith er mwyn caniatáu rhagor o ddefnydd o ddeunydd dan hawlfraint heb ganiatad daliwr yr hawlfraint. Rhagor o wybodaeth yn bbc.co.uk/news/uk-politics-11695416
Enid Luff
News

John Hardy
For the third time, BBC One flagship arts programme Imagine has featured music by RWCMD's Head of Contemporary Music, John Hardy.
This time the subject is the controversial Chinese artist, Ai Weiwei, perhaps best known internationally as the designer of the Birds Nest Stadium for the 2008 Beijing Olympics.
The Imagine programme on Ai Weiwei was broadcast on BBC One on Tuesday 16th November 2010 at 10:35pm.
It featured music by John Hardy and his former assistant, the RWCMD graduate Hugh Fowler.

Owain Llwyd
In November 2010, Owain was working with a music publishing company who sent his CDs to television and film production companies around the globe. This bore fruit, with television programmes and films selecting his pieces for their productions. He has also received commissions for special pieces from some production companies.

Among other projects, Owain writes
“For the CD Big Screen Atmospheres I had to create the details and variations to music, the basis of which had already been recorded. I went to Bratislava to record with an orchestra and then to Latvia to work with Riga Choir. As well as composing, I had a role as producer on the CD, working with the production team at my publisher, Boosey & Hawkes.”

V1’s X Factor has recently been using Owain’s music from the album Big Screen Scores (ABACO Music Library) as background music.
On Saturday, June 12th, 2010: Acropolis, from Owain’s Big Screen Scores Album (Abaco Music Library) was used on the 1st series box set promo for the TV Series Romanzo Criminale in Italy.

The Wales International Harp Festival featured a Composition Workshop with Owain Llwyd. Owain now specialises in music for the media, and is going to concentrate on programmatic music (stage/film etc). He will also concentrate on both the A level and GCSE requirements. At the workshop the pieces were performed by harpists Angharad Wyn Jones and Eleanor Turner.
Recent new release - Big Screen Promos, ABACO Music Library (Boosey & Hawkes)
Music by Owain Llwyd and Iain Roberton.

John Williamson
A concert given by the ALTERI chamber choir, formed from members of the Halle choir, on Nov. 20th, at the Emmanuel Church, Didsbury, Manchester, included two of my part songs in the programme: Loveliest of Trees and When I was One and Twenty (2 Housman settings). The programme also included pieces by Elgar, Vaughan Williams, Howells, and Parry among others.

Eilir Owen-Griffiths
In mid-December, Eilir made an appearance on On S4C's Wedi Saith, talking about his work as a composer, particularly with youth choirs, one of which appeared with him on the programme, and performed one of his pieces.
His choir, Côr Godre’r Garth recently performed his composition Gorffennwyd.
Gorffennwyd is described as a modern cantata inspired by the Bilidal story of Easter. It was written in 2001 when Owen-Griffiths was studying in Pella, Iowa, and performed by his friends and the Central College of Iowa Chamber Choir. The text is a lyrical mis of words by Norman Clos Parry and biblical quotations.
A chamber ordhestra joined the choir for the performacne in the Tabernacl Chapel in Efail Isaf, with soloists Robyn Lyn JIesus), Melissa Henry (Mary), Hedd Owen Griffiths (Pilate), Llew Davies (Judas), Ifan Gwilym-Jones (Peter) and Catrin Heledd (Narrator).

Chris Maxim
Chris's Christmas choral piece, The Jolly Shepherd (http://www.sibeliusmusic.com/index.php?sm=home.score&scoreID=145342), commissioned in 2009 for the choir of St Margaret's, Lee, London, has received several performances this year, including two by the City Chamber Choir (conductor: Stephen Jones) (http://www.citychamber.org.uk/) in London and Northamptonshire. The piece was broadcast in the BBC Radio Derby Carol Service on Christmas Eve at 6pm, and on Christmas Day at 1pm, sung by the Derby Cathedral Voluntary Choir, under the direction of Dr Tom Corfield.
Chris has conducted two premieres of his new Christmas pieces in December 2010: Rorate Coeli, sung by the Giltspur Singers in their concert at St Clement Danes on The Strand; and A little child there is yborn, at the St Matthew's, Bethnal Green carol service.

Chris has been invited to conduct his Sixth Service at Choral Evensong at Derby Cathedral on 20th February 2011.

Chris's song There is sweet music won second prize in the open category of the Recital Music 2010 songwriting competition. It will be performed in a concert in Yeovil on 26th February 2011 and published by Recital Music in the New Year.

Recital Music will also be publishing the following choral pieces by Chris:

Shakespeare's Song of Winter (2003)
The Oxen (2005)
Hurry to Bethlehem (both versions: SATB+organ, Unison voices with optional descant+piano) (2005)
Blake's Cradle Song (2008) (http://www.youtube.com/user/chrismaxim1#p/u/20/d5etRNnsfv0)

Christopher Painter
Fidelity, a two minute fanfare for the Band of the Royal Welsh, has been commissioned to mark the 30th anniversary of the Wales Festival of Remembrance and will open this (and every subsequent) year's celebration at St David's Hall Cardiff on 6th November 2010.

Furnace of Colours, a song-cycle to poems by Vernon Watkins, has been commissioned by BBC Radio 3 and will be premiered on March 9th 2011 by Claire Booth with the BBC National Orchestra of Wales, conducted by Jac van Steen.


Enid Luff
A CD of some of Enid's chamber and solo music will be issued in the near future by Ty Cerdd (watch this space!).

Hilary Tann
Hilary will be guest Composer-in-Residence
at the Eastman Women in Music Festival 2011 (March 20-25), in the USA. On
March 21 there will be an all-Tann concert including Exultet Terra (for double chorus and double reed quintet).
On March 22, Hilary will give the Neilly Lecture “Three Welsh Poets: a Composer’s View.“
Light from the Cliffs will be included in the repertoire selections for the 2012 William Kappell International Piano Competition.
Some of the Silence will be performed by the Lunar Saxophone Quartet on their These Visions CD

Stephen Goss
Northern Lights, 
2010 | 14 mins | for flute, guitar and bass clarinet doubling, C clarinet and soprano sax was commissioned by Batignano. The first performance was at Throwleigh, Dartmoor, on the 5th September 2010. The recording of Northern Lights will be be released by FMR Records in March 2011 with other works by Stephen Goss.

Trio Batignano have just finished recording a CD of music by Stephen Goss, which will include two new commissions, Northern Lights (for flute, saxophones, clarinets and guitar) and The Sea of the Edge (for solo flute) as well as reworkings of a number of his other pieces. The first performance of Northern Lights took place on 5th September at St Mary's, Throwleigh, Devon. The CD is scheduled for release in March 2011 on FMR records.


Lynne Plowman
On Friday 18th February 2011, Piano Circus will play Hall of Mirrors at the Lighthouse in Poole,
Dorset.The programme will include: Nancarrow - Study No.5, Plowman - Hall of Mirrors, Aguila - Conga Line in Hell, Reich - Six Pianos. Fitkin - Log, Line and Loud.
Tickets 0844 406 8666 or online at
www.lighthousepoole.co.uk
Lynne Plowman and Martin Riley have been commissioned by WNO MAX to create a new opera for the WNO Singing Club, a talented young chorus of 10-14 year olds, for a premiere at the Wales Millennium Centre in 2012.

Andrew Lewis
The world premiere of Andrew Lewis's new orchestral work Number Nine Dream was given by the BBC National Orchestra of Wales under its Associate Guest Conductor Grant Llewellyn, as part of the 2010 Bangor New Music Festival. Number Nine Dream is a reflection on the first movement of Mahler's Ninth Symphony, seeing in not just as the stereotypical 'farwell to life', but also as anticipating some of the important musical developments of the later 20th century, especially those of 'spectral music'. According to Schoenberg, a ninth symphony seems like a limit beyond which we may not pass. Number Nine Dream explores what might lie beyond that limit.
The premiere took place at 7.30pm on Friday 16th March, in the Pritchard-Jones Hall, Bangor University, as part of the Bangor New Music Festival 2010. 

Leigh Phillips
Leigh continues to work in both film and the live dramatic arts; included in his list of stage projects are several collaborations with acclaimed theatre director Nick Evans (Billy Elliot: The Musical), providing original music for the plays Coriolanus, Our Country's Good and the previously mentioned Jungle Book.
In addition to these projects Leigh is actively involved in the reconstruction of classic film scores - resurrecting lost film-music greats for concert performance. His credits in this field include Omen III: The Final Conflict, Damien: Omen II, Medicine Man, Hollowman (all Jerry Goldsmith), Raise the Titanic (John Barry), Santa Claus the Movie (Henry Mancini) and Exodus (Ernest Gold). Leigh's reconstructions have been performed by various noted ensembles such as the world-renowned Halle Orchestra and The Golden State Pops Orchestra/California Master Chorale. He has also produced numerous orchestrations/ arrangements for Silva Screen Records and The City of Prague Philharmonic Orchestra.

Gareth Peredur Churchill
Building on the success of Vocable, Gareth's first collaboration with poet Philip Gross (Vale of Glamorgan Festival of Music 2010), Gareth and Philip are writing a chamber opera, Cold Call, for Welsh National Opera.

Chris Petrie
Chris has a new work, for Piano Quartet and Percussion, in progress.Newyddion

John Hardy
Am y trydydd gwaith, cynhwyswyd cerddoriaeth John Hardy yn rhaglen gelfyddydol y BC, Imagine. (John yw pennaeth Cerddoriaeth Gyfoes yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru.

Y tro hwn 'roedd y rhaglen yn trin yr arluniwr Sineaidd Ai Weiwei a'i waith dadleuol – efallai mai am ei raglun ar gyfer y Stadiwm Nyth Aderyn, yng Ngemau Olympaidd Beijing 2008, y mae enwocaf.. Darlledwyd rhaglen ar Ai Weiwei ar BBC1, ddydd Mawrth Tachwedd 16, 2010, am 10.35 yr hwyr.
'Roedd yn cynnwys cerddoriaeth gan John Hardy, a chan ei gyn-gynorthwywr Hugh Fowler, sydd yn raddedig o'r Coleg. Ai Weiwei yw artist cyfoes mwyaf adnabyddus China fel pensaer, fel ffotograffydd, fel curadur ac fel blogiwr. Tra byddwn ni'n dadlennu gwaith diweddaraf Ai Weiwei yn y Turbine Hall yn Oriel y Tate Modern, mae'r arlunydd dewr hwn yn dal i frwydro dros ryddid i hunan-fynegiant y celfyddydau, tra bo'n dal i fyw dan sang gorthrym y llywodraeth.

Owain Llwyd
Ym mis Tachwedd 2010 bu Owain yn gweithio gyda chwmni cyhoeddi cerddoriaeth. Gyrrodd y cwmni yma rai o CDau Owain I gwmnïau teledu a chynhyrchu yn fyd-eang. Fel canlyniad, dewisiwyd ei waith ar gyfer sawl ffilm a rhaglen deledu. Mae wedi derbyn comisiynau hefyd am ddarnau arbennig gan rai o'r cwmnïau.

Ymysg prosiectau eraill, meddai Owain:
“Ar gyfer y CD Big Screen Atmospheres bu raid i mi greu newidiadau a manylion ychwanegol mewn cerddoriaeth oedd wedi ei chyfansoddi yn barod. Bum yn Bratislava i recordio gyda cherddorfa, ac yna yn Latfia yn gweithio gyda Chôr Riga. Yn ogystal â hynny, 'roeddwn yn gweithredu fel cynhyrchwr gyda'r CD, ynghyd â th

Bu TV1: X Factor yn ddiweddar yn defnyddio cerddoriaeth Owain o'i gasgliad Big Screen Scores (ABACO Music Library) fel cerdd cefndir.
Ddydd Sadwrn Mehefin 12, 2010: defnyddiwyd Acropolis, o'r Big Screen Scores Album (Abaco Music Library) yn y “box set promo” ar gyfer y gyfres teledu Romanzo Criminale iyn yr Eidal.

Arweiniodd Owain weithdy cyfansoddi yn ystod Gwyl Delynnau Ryngwladol Cymru. Mae Owain yn bresnnol yn arbenigo mewn cerddoriaeth i'r dcyfryngau, ac yhn arbennig ar gyfer ffilm a'r llwyfan. Heryd ar ofynion Lefel A a'r GCSE. Chwarewyd y darnau yn y gwethdy gany telynorion Angharad Wyn Jones ac Eleanor Turner.
Allan yn ddiweddar - Big Screen Promos, ABACO Music Library (Boosey & Hawkes)


Y gerddoriaeth gan Owain Llwyd ac Iain Roberton.


John Williamson
Rhoddwyd cyngerdd gan gôr ALTERI (côr siambr ffurfiwyd gydag aelodau o'r Halle Choir) ar Dachwedd 20, yn Emmanuel Church, Didsbury, Manceinion, y rhaglen yn cynnwys dau o fy narnau i gôr : Loveliest of Trees a When I was One and Twenty (dau osodiad o eiriau gan Housman). 'Roedd y rhaglen yn cynnwys hefyd darnau gan Elgar, Vaughan Williams, Howells, Parry ac eraill.

Eilir Owen-Griffiths
Ganol mis Rhagfyr ymddangosodd Eilir ar raglen S4C, Wedi Saith, yn trafod ei waith fel cyfansoddwr, yn enwedig gyd chorau ieuenctid. Clywsom un o'r rhain ar y rhaglen, yn canu un o ddarnau Eilir.

Cafwyd pefformiad yn ddiweddar, gan Gôr Godre'r Garth, o Gorffennwyd, gan Eilir. Disgrifir Gorffennwyd fel cantata fodern ysbrydolwyd gan stori feiblaidd y Pasg. Cyfansoddwyd y darn yn 2001 pan oedd Owen-Griffiths yn astudio yn Pella, Iowa, a pherfformiwyd hi gan gyfeillion a chan Gôr Siambr Central College Iowa. Mae'n gymysgedd telynegol o eiriau Norman Clos Parry a dyfyniadau o'r Beibl.
Ymunodd Cerddorfa Siambr â Chôr Godre’r Garth am y perfformiad yng Nghapel y Tabernacl Chapel yn Efail Isaf,
ynghyd â'r unawdwyr Robyn Lyn (Iesu), Melissa Henry (Mair), Hedd Owen Griffiths (Pilat), Llew Davies (Jiwdas), Ifan Gwilym-Jones (Pedr) and Catrin Heledd (Adroddwr).

Chris Maxim
Cafwyd sawl perfformiad y flwyddyn hon o ddarn corawl Chris ar gyfer y Nadolig, The Jolly Shepherd (http://www.sibeliusmusic.com/index.php?sm=home.score&scoreID=145342), Comisiynwyd hwn yn 2009 i gôr Eglwys St Margaret's, Lee, Llundain, gan gynnwys dau berfformiad gan y City Chamber Choir (arweinydd: Stephen Jones) (http://www.citychamber.org.uk/) yn Llundain ac yn Sir Northampton. Darlledwyd y darn yn ystod gwasanaeth carolau'r BBC ar Radio Derby Noswyl Nadolig am 6yh, ac ar ddydd Nadolig am 1yp, gan y Derby Cathedral Voluntary Choir, dan arweiniad Dr Tom Corfield.
Bu Chris yn arwain dau premiere o'i ddarnau Nadolig newydd ym mis Rhagfyr 2010: Rorate Coeli, gyda'r Giltspur Singers mewn cyngerdd yn St Clement Danes ar The Strand; ac A little child there is yborn, yng Ngwasanaeth Carolau St Matthew's, Bethnal Green.

Gwahoddwyd Chris i arwain ei Sixth Service at Choral Evensong yn Eglwys Gadeiriol Derby ar Chwefror 20 2011.

Ennillodd cân Chris: There is sweet music yr ail wobr yng nghategori agored cystadleuaeth cyfansoddi cân Recital Music 2010. Caiff ei pherfformio mewn cyngerdd yn Yeovil ar Chwefror 26 2011, a'i chyhoeddi gan Recital Music yn y flwyddyn newydd.

Bydd Recital Music hefyd yn cyhoeddi y darnau corawl canlynol gan Chris:

Song of Winter (geiriau gan Shakespeare) (2003)
The Oxen (2005)
Hurry to Bethlehem (dwy fersiwn: SATB+organ, ac unsain gyda dewis o ddescant a phiano) (2005)
Cradle Song (geiriau gan Blake (2008) (http://www.youtube.com/user/chrismaxim1#p/u/20/d5etRNnsfv0)

Christopher Painter
Comisiynwyd Fidelity, ffanffâr dau funud ar gyfer seindorf y Royal Welsh, ar gyfer penblwydd 30 y Wales Festival of Remembrance. Agorodd y ffanffar y rhaglen (a bydd felly ym mhob digwyddiad blynyddol yn y dyfodol) yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ar Dachwedd 6. 2010.

Comisiynwyd Furnace of Colours, cylch o gerddi ar gerddi gan Vernon Watkins, gan BBC Radio 3. Bydd y premiere ar Fawrth 9, 2011 gan Claire Booth gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, arweinydd Jac van Steen.


Enid Luff
Bydd Ty Cerdd yn cyhoeddi CD o gerddoriaeth siambr ac unawdau gan Enid yn dyfodol agos.

Hilary Tann
Gwahoddwyd Hilary i fod yn gyfansoddwr gwahodd yn yr Eastman Women in Music Festival 2011 (Mawrth 20-25),yn yr Unol Daleithiau. Ar
March 21 fe roddir cyngerdd cyfan o gerddoriaeth Hilary Tann, yn cynnwys Exultet Terra, i gôr dwbl, a phumawd cyrs dwbl (double reed quintet).
Ar Fawrth 22 bydd Hilary yn traddodi Darlith Neilly “Three Welsh Poets: a Composer’s View.“

Hefyd, fe gynhwysir Light from the Cliffs yn newisiadau repertoire Cystadleuaeth Ryngwladol Unawd Piano William Kappell 2011.
Ac fe berfformir Some of the Silence gan Bedwarawd Sacsoffon Lunar ar eu CD These Visions

Stephen Goss
Comisiynwyd Northern Lights, 
2010 (14 munud) i ffliwt, gitar a chlarinet bas (yn dyblu clarinet yn C a soprano sax), gan Batignano. Cynhaliwyd yn perfformaid cyntaf yn Throwleigh, Dartmoor, ar Fedi 5, 2010. Cyhoeddir recordiad o Northern Lights gan FMR Records ym mis Mawrth 2011, ynghyd â darnau eraill gan Stephen Goss.

Lynne Plowman
Dydd Gwener Chwefror 18 2011, bydd Piano Circus yn chwarae Hall of Mirrors yn y Lighthouse yn Poole, Dorset. www.lighthousepoole.co.uk Bydd y rhaglen yn cynnwys: Nancarrow - Study No.5, Plowman - Hall of Mirrors, Aguila - Conga Line in Hell, Reich - Six Pianos
Fitkin - Log, Line and Loud.

Comisiynwyd Lynne Plowman a Martin Riley WNO MAX i greu opera newydd ar gyfer y WNO Singing Club, côr ifanc talentog rhwng deg a phedair-ar-ddeg oed, ar gyfer premiere yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2012.

Andrew Lewis
Rhoddwyd premiere byd-eang o ddarn cerddorfaol Andrew Lewis, Number Nine Dream gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad ei arweinydd gwahodd Grant Llewellyn, fel rhan o Wyl Gerdd Newydd Bangor 2010. Myfyrdod yw Number Nine Dream ar symudiad cyntaf o Nawfed Simffoni Mahler. Gweler hwn nid yn unig fel “ffarwel i fywyd”, ond hefyd fel idiom sy'n edrych ymlaen at rai o ddatblygiadau cerddorol mwyaf pwysig yr ugeinfed ganrif, yn enwedig 'spectral music'. Yn ôl Schoenberg, mae naawfed simffoni fel rhyw derfyn na allwn fynd heibio iddo. Mae Number Nine Dream yn ceisio gweld beth allai fod tu hwnt i'r ffin.

Cafwyd y premiere am 7.30yh ddydd Gwener Mawrth 16, yn Neuadd Pritchard-Jones ym Mhrifysgol Bangor, el rhan o Wyl Gerdd Newydd Bangor 2010.
Leigh Phillips
Mae Leigh yn parhau i weithio gyda ffilm a drama fyw; mae rhain yn cynnwys sawl cyd-gynhyrchiad gyda'r cyfarwyddwr adnabyddus Nick Evans (Billy Elliot: The Musical), yn cynhyrchu cerddoriaeth newydd ar gyfer y dramau Coriolanus, Our Country's Good a Jungle Book.
Yn ychwanegol, mae Leigh yn brysur gydag ail-gyfansoddi hen sgoriau mawr ffilm glasurol – gan eu hail-gynhyrchu ar gyfer perfformiadau.
Mae ei ail-gynyrchiadau yn cynnwys Omen III: The Final Conflict, Damien: Omen II, Medicine Man, Hollowman (i gyd gyda Jerry Goldsmith), Raise the Titanic (John Barry), Santa Claus the Movie (Henry Mancini) ac Exodus (Ernest Gold). Perfformiwyd ei waith gan gerddorfeydd byd-enwog megis yr Halle Orchestra a'r Golden State Pops Orchestra/California Master Chorale. Sgrifennodd hefyd amryw drefniadau ceddorfaol ar gyfer Silva Screen Record, a Cherddorfa Ffilharmohig Dinas Prague.


Gareth Peredur Churchill
Wedi llwyddiantf Vocable, cyd0gynhyrchiad cyntaf Gareth gyda'r bardd Philip Gross (Gwyl Bro Morgannwg 2010), mae Gareth a Philip yn cyfansoddi opera siambr, Cold Call, ar gyfer opera Genedlaethol Cymru.

Chris Petrie
Mae Chris yn gweithio ar ddarn newydd, i Bedwarawd Piano ac Offer Taro.

Listings

Listings
18 Feb Lynne Plowman: Hall of Mirrors, at The Lighthouse, Poole, Dorset, BH15 1UG. 8pm Piano Circus. Tickets/info: 0844 406 8666 or online at www.lighthousepoole.co.uk

20 Feb Christopher Maxim: Sixth Service, at Choral Evensong, Derby Cathedral. Conductor 6pm Christopher Maxim

09 Mar Christopher Painter: Furnace of Colours, a song-cycle to poems by Vernon Watkins. 2pm Hoddinott Hall, Wales Millennium Centre, Cardiff Bay, Cardiff CF10 5AL. BBC Radio 3 commission. Claire Booth, BBC National Orchestra of Wales, cond. Jac van Steen.


Rhestrau

Rhestrau
18 Chwe Lynne Plowman: Hall of Mirrors, The Lighthouse, Poole, Dorset, BH15 1UG.
8yh Piano Circus. Ticedi: 0844 406 8666 neu arlein yn www.lighthousepoole.co.uk

20 Chwe Christopher Maxim: Sixth Service, yng ngwasanaeth yr hwyr, Eglwys Gadeiriol
6yh Derby. Arweinydd: Christopher Maxim.

09 Maw Christopher Painter: Furnace of Colours, cylch o gerddi ar eiriau Vernon Watkins. Neuadd Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF10 5AL. 2yp Comisiwn BBC Radio 3. Claire Booth, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig
y BBC, arweinydd Jac van Steen.


THE DEADLINE

for the next issue will be March 31st.
Please send any news items and contributions of any kind to the Editor, Enid Luff, at enid.luff@gmail.com. When sending news of events, please give date, venue and start time.
Late information, for the listings only, will be accepted at the Editor’s discretion.

PLEASE NOTE: Views expressed in any part of this Newsletter are those of the writer only, and do not necessarily represent those of Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales.

DYDDIAD CAU

y rhifyn nesaf yw Mawrth 31.
Gyrrwch unrhyw newyddion neu gyfraniadau, gan gynnwys manylion am gyhoeddiadau neu CDau , at Enid Luff, os gwelwch yn dda, e-bost: enid.luff@gmail.com .
Wrth yrru manylion digwyddiadau, rhowch wybod y dyddiad, y neuadd a'r amser cychwyn.

Cynhwysir gwybodaeth hwyr, ar gyfer y rhestrau yn unig, yn ôl dyfarniad y Golygydd.

SYLWER HEFYD: Mae unrhyw farn a fynegir yn unrhyw ran o’r Cylchlythyr hwn yn perthyn i’w hawdur yn unig. Nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli safbwynt Cyfansoddwyr Cymru/ Composers of Wales.
Gall llythyrau at y Golygydd gael eu golygu neu eu byrhau.
REFERENCE

members’ websites

CDafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Ben Heneghan www.heneghanlawson.com
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Malcolm Jones www.http://uk.music-jobs.com/cv/maljomusic
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Owain Llwyd www.owainllwyd.com
Ian lawson www.heneghanlawson.com
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Christopher Painter www.christopherpainter.co.uk/4556.html
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk
Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.musicnow.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Rhian Samuel www.stainer.co.uk/samuel.html and
www.city.ac.uk/music/staff/rsamuel.html
Hilary Tann www.hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htm

The Music Publishers’ Association offer a leaflet on copyright for composers
wishing to explain to users the rights of use in their music, from the Music
Publishers Association Ltd, 3rd Floor, Strandgate, 18/20 York Buildings,
London WC2N 8JU. Tel: 020 7839 7779, fax: 020 7839 7776.

Black Cat Music, suppliers of general concert/performance
equipment, staging, acoustics etc. More info at www.blackcatmusic.co.uk

Arts Council of Wales

ACW’s current funding details are available from its website www.artswales.org.uk
Contact any ACW office for information.

Cardiff office: Bute Place, Cardiff CF10 5AL Tel: 0845 8734 900

Colwyn Bay office: 36 Prince’s Drive Colwyn Bay LL29 8LA Tel: 01492
533440 Fax: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Carmarthen office: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Carmarthen SA3I 1QD Tel:
01267 234248 Fax: 01267 233084

e-mail: information@artswales.org.uk

websites of interest

www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©
nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

useful addresses

Arts Council of Wales (see above)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, incorporating:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd-Music Centre Wales,
Wales Millennium Centre,
Bute Place,
Cardiff CF10 5AL
T: 029 2063 5640
F: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
(alternatively, individual officers can be contacted by
“firstname@tycerdd.org”., eg: keith@tycerdd.org,
ruth@tycerdd.org. etc)

British Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web:
www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE
tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk

Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Keith Griffin, director keith.griffin@tycerdd.info

WAMF
Chris Sharpe (general enquiries, applications, etc) chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (library, NYAW, brass band foyer performances) alex.james@tycerdd.info

NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood matthew.thistlewood@tycerdd.info

WMIC
Ruth Leggett (manager) ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin (research, education, WMIC library) charlotte.griffin@tycerdd.info

Recording Studio
James Clarke (recording technician) james.clarke@tycerdd.info

Workshops & Performances
Rhiannon McLean rhiannon.mclean@tycerdd.info

Welsh Music Information Centre, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642

Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk
tel: 01792 456666

Recording companies
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001, www.redkiterecords.com

The Committee of Composers of Wales

Chair: Andrew Wilson-Dickson, composer, andrew.wd@ntlworld.com
Secretary: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Treasurer: Fiona Lawson
Ian Lawson, composer,
Enid Luff, composer
Andrew Powell, composer
Guto Puw, composer
Peter Reynolds, composer

Webmaster: Tim Pearce

Observers:
Ruth Leggett (Manager, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Manager, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org
CYFEIRIADUR

gwefannau aelodau

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Ben Heneghan www.heneghanlawson.com
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Malcolm Jones www.http://uk.music-jobs.com/cv/maljomusic

Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Owain Llwyd www.owainllwyd.com
Ian lawson www.heneghanlawson.com
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Christopher Painter www.christopherpainter.co.uk/4556.html
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk
Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.musicnow.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Rhian Samuel www.stainer.co.uk/samuel.html and
www.city.ac.uk/music/staff/rsamuel.html
Hilary Tann www.hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htm

Mae'r Music Publishers’ Association yn cynnig taflen i gyfansoddwyr ar hawlfraint a sut i'w egluro. The Music Publishers Association Ltd, 3rd Floor, Strandgate, 18/20 York Buildings,
Llundain WC2N 8JU. Tel: 020 7839 7779, fax: 020 7839 7776.

Cyngor Celfyddydau Cymru
Ceir gwybodaeth gyffredinol ynglyn â gweithrediadau'r Cyngor ar eu gwefan (www.artswales.org.uk). Os am ganllawiau a ffurflenni, cysylltwch ag unrhyw swyddfa (gweler isod).

Swyddfa Caerdydd: Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Tel:0845 8734 900

Swyddfa Bae Colwyn: 36 Prince’s Drive Bae Colwyn LL29 8LA Tel: 01492 533440 Facs: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Swyddfa Caerfyrddin: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Caerfyrddin SA3I 1QD Tel:01267 234248 Facs: 01267 233084

e-bost: information@ccc-acw.org.uk
Gwefan: www.ccc-acw.org.uk

www.welshmusicfoundation.com (yn cynnwys cylchgrawn honk)
www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) - gwybodaeth am gyfansoddwyr cyfoes. E-bost: Dan Albertson at dalbertson@nupedia.com
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

cyfeiriadau defnyddiol

Cyngor Celfyddydau Cymru (gweler uchod)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, yn cynnwys:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd - Music Centre Wales,
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute,
Caerdydd CF10 5AL
T: 029 2063 5640
Ff: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
Keith Griffin, cyfarwyddwr Keith.griffin@tycerdd.info

WAMF
Chris Sharpe (ymholiadau, ceisiadau, ayyb) chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (y llyfrgell, NYAW, perfformiadau cynedd y seindorf prês alex.james@tycerdd.info
NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood matthew.thistlewood@tycerdd.info
WMIC
Ruth Leggett(rheolwraig) ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin charlotte.griffin@tycerdd.info

Y STIWDIO RECORDIO
James Clarke (technegwr recordio) james.clarke@tycerdd.info

GWEITHDAI A PHERFFORMIADAU
Rhiannon McLean rhiannon.mclean@tycerdd.infoBritish Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web: www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk
WAMF, Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius 7 Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk tel: 01792 456666
cwmnïau recordio
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, gwefan: www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001 gwefan: www.redkiterecords.com

Gweithgor Cyfansoddwyr Cymru

Cadeirydd: Andrew Wilson-Dickson, cyfansoddwr, andrew.wd@ntlworld.com
Ysgrifennyddes: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Trysorydd: Fiona Lawson
Golygydd y Cylchlythyr: Enid Luff, cyfansoddwr,
Ian Lawson, cyfansoddwr
Andrew Powell, cyfansoddwr
Guto Puw, cyfansoddwr
Peter Reynolds, cyfansoddwr

Gwefeistr: Tim Pearce: t.j.pearce@ntlworld.com

Gwylwyr:
Ruth Leggett (Arolygydd, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Arolygydd, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org