Back to newsletter list/Yn ôl i restr y cylchlythyron
Cylchlythyr/Newsletter 38 Date/Dyddiad: October 2010
From the Editor

Dear Friends,

Composers of Wales is now on two “social interaction sites”. Both of these pages are in their infancy, but they will grow and improve! Please visit them (URL's below) and send me some (polite) feedback. (As an old lady this is my first foray into the world of, well, setting up a social-interaction-site page, and it's been a bit like navigating a whirl-pool.) Pictures and (brief) news of members would be very welcome to put up on the sites - we want to show the world what we do! Send these to me by e-mail please (they cannot currently be put up directly) – at enid.luff@gmail.com (my former address, enid.luff@googlemail.com, will still reach me, the new one is five letters shorter and avoids the “oo” on the keyboard. . .)

The URLs are:
http://www.facebook.com/pages/composers-of-wales
http://groups.myspace.com/composersofwales

We were very happy to have again this year an involvement with the Vale of Glamorgan Festival, who hosted a visit by the world-renowned Estonian Chamber Choir. Members will remember the call for works for the choir which went out before the event. This resulted in three performances during their extremely successful Festival concert at St. Peter's Church, Lampeter, on the 6th September. The three chosen works were Yr Ehedydd, traditional, arranged by Brian Hughes, Nunc Dimittis, by Lee Hicks, and Paradise, by Hilary Tann.

After the excitements of the summer, autumn has been a time for planning, and we look forward to a fruitful time in the spring – watch this space!
Enid Luff
Oddiwrth y Golygydd

Annwyl Gyfeillion,

Mae Cyfansoddwyr Cymru 'nawr ar ddwy “wefan gythrebu cymdeithasol”. Mae'r ddwy dudalen yn eu babandod, ond byddant yn tyfu, ac yn gwella! Ewch i'w gweld, os gwelwch yn dda, a gyrrwch ymateb (gweddus!) imi. (Fel dynes hun, wele fi'n mentro am y tro cyntaf i ddyfroedd dyfnion gosod tudalen fel hyn i fyny, profiad eitha tebyg i forio drwy drobwll). Byddwn yn croesawu lluniau a hanesion (byrion) i'w gosod ar y tudalennau – rhaid yw dweud wrth y byd am ein gweithgareddau! Gyrrwch rhain i mi drwy e-bost, os gwelwch yn dda (nid yw'n bosibl ar hyn o bryd eu lan-lwytho'n uniongyrchol) - at enid.luff@gmail.com (mae fy nghyfeiriad blaenorol, sef enid.luff@googlemail.com, yn dal yn ddilys, ond mae'r un newydd bum llythyren yn fyrrach, ac yn arbed yr “oo” ar y llawfwrdd.)

Dyma'r cyfeiriadau:
http://www.facebook.com/pages/composers-of-wales
http://groups.myspace.com/composersofwales

Hyfryd oedd cael cyswllt eto'r flwyddyn hon â Gwyl Bro Morgannwg, gydag ymweliad y côr bydenwog Côr Siambr Estonia. Bydd ein haelodau'n cofio'r alwad am sgoriau aeth allan cyn yr Wyl. Fel canlyniad, cafodd tri darn eu derbyn i'w cynnwys yng nghyngerdd arbennig iawn y côr yn Eglwys Sant Pedr yn Llanbed ar Medi 6, sef Yr Ehedydd, traddodiadol, trefniant Brian Hughes, Nunc Dimittis, gan Lee Hicks, a Paradise, gan Hilary Tann.

Wedi holl hwyl a chynnwrf yr haf, daethom at gyfnod o gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac edrychwn ymlaen at wanwyn ffrwythlon o weithgareddau - “gwyliwch y gofod hwn”!
Enid Luff
From the Committee

Looking forward to the year before us, it's an exciting time - there are several initiatives currently before the Committee. First however, this year many Committee members were due for re-election. Nomination notices were sent out to the membership, by post and e-mail. Sadly however, and regrettably, hardly a single one was returned. We therefore proceeded at our last meeting (the first of the season) to hold an election within the Committee.

We welcomed Mrs Fiona Lawson, who has kindly consented to be our Treasurer, taking over from her husband Ian. We then went on to the election of Officers. The final form of our Committee as it now stands is as follows:
Chairman: Andrew Wilson-Dickson, Treasurer: Fiona Lawson, Editor of the Newsletter: Enid Luff; other members: Ian Lawson, Andrew Powell, Guto Puw and Peter Reynolds. Our Committee Secretary is Audrey Morgan (audrey.morgan59@yahoo.co.uk).

Among the matters reviewed was our Commissioning Booklet, the re-write of which is now in hand.

We touched on other matters such as the Estonian Choir submissions for the Vale of Glamorgan Festival, and putting the organisation up on Facebook and Myspace – these are covered elsewhere in this Newsletter.
So with that, it remains to say – read on!
Enid Luff
Oddiwrth y Gweithgor

Wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn newydd, mae llawer o brosiectau eithaf cyffrous mewn golwg. Ond yn gyntaf oll, 'roedd rhai aelodau o'r Gweithgor yn tynnu tuag at adeg eu hail-ethol. Felly dyma yrru allan ffurflenni enwebu (drwy e-bost a thrwy'r post) at yr aelodaeth. Yn drist ac yn anffodus, prin iawn oedd yr ymateb. Aethpwyd ymlaen yn ein cyfarfod cyntaf felly i gynnal etholiad o fewn y Gweithgor..

Croesawyd Mrs Fiona Lawson, sydd yn garedig iawn wedi cytuno i weithredu fel Trysorydd i ni, yn dilyn ei gwr, Ian. Wedi hynny etholwyd Swyddogion. Dyma ffurf y gweithgor fel y mae ar hyn o bryd::

Cadeirydd: Andrew Wilson-Dickson, Trysorydd: Fiona Lawson, Golygydd y Cylchlythyr: Enid Luff; aelodau eraill: Ian Lawson, Andrew Powell, Guto Puw a Peter Reynolds. Ysgrifennyddes y Gweithgor yw Audrey Morgan (audrey.morgan59@yahoo.co.uk).

Ymysg materion eraill, daeth ein llyfryn ar gomisiynu dan sylw. Mae'r dasg o ddiwygio hwn mewn llaw.

Trafodwyd hefyd yn fyr materion megis y sgoriau ddaeth dan sylw gan Gôr Siambr Estonia, a rhoi'r Gymdeithas ar Facebook a Myspace – gweler isod.

Felly – darllennwch 'mlaen!
Enid Luff
Machynlleth Festival Welsh Composers Concert

Three concerts have stood out for me recently.
The first was on August 23rd, during the Machynlleth Festival, after the long and lovely drive up through mid-Wales, at Y Tabernacl. This beautiful old converted chapel, with its associated Art Gallery, lived up to its reputation, with a good audience, and welcoming wine and coffee in the interval. The evening hosted a Welsh Composers' Concert, and provided an excellent programme of very individual works, played by Clara Biss, violin, Robin Michael, cello, Katie Lockhart, clarinet, and Hugh Watkins, piano.

There were two non-contemporary works, a thoughtful, economical piece, complete in itself, by Fartein Valen, and the sparkling violin and piano sonata by Grace Williams, most gracefully and lyrically played by Clara Biss.
Michael Robinson's Fantasia on Phrases of Fartein Valen was an equally thoughtful, slightly more fulsome, commentary on and exploration of the original.

The concert opened with Andrew Wilson-Dickson's Trio for Clarinet, Cello and Piano, a piece with characteristically energetic, colourful and entertaining opening and closing movements. In contrast, a dream-like central section gave depth to what could otherwise perhaps have risked sacrificing meaning to excitement.

Christopher Painter's The Spring of Vision began with a long melodic statement on the clarinet, which relied on a melodic intervallic structure for its whole meaning. The patterning apparent in the rest of the piece never lost its link with meaningful lyrical melody, a feature too often absent in contemporary music. The inter-related cellular serial structures underlying the form did nothing to detract from this, resulting in a cogent lyrical music of considerable beauty doing full justice to the Vernon Watkins poem, Taliesin and the Spring of Vision, which inspired it.
Huw Watkins' Quartet from Crime Fiction was in complete contrast, consisting from the start of music in a fast, aggressive, staccato idiom. It was also illustrative of the theme of the opera on which it was based, seeming to tell a fast-moving and presumably violent story, with (to quote the composer) “many unexpected and dramatic turns”.

There followed Mark Bowden's Airs no Oceans Keep, for Piano Trio, written in response to a poem by Emily Dickinson. The first line of the poem: “I think that the Root of the Wind is Water” defines exactly the mood and idiom of this very atmospheric and successful piece.

The concert closed with the first performance of a collaborative effort by all the composers, each writing one of Five Variations on a Theme by Brahms. This was accompanied by a quiz given out among the audience, the winner to be announced afterwards over a glass of wine. It is maybe questionable whether this increased the audience's appreciation of the concert? It must be said that this hugely attractive and rewarding venue does not need such gimmicks to please an already involved and responsive audience!
Cyngerdd Cyfansoddwyr Cymreig Gwyl Machynlleth.

Bum mewn tri chyngerdd arbennig yn ddiweddar. 'Roedd y cyntaf ohonynt ar Awst 23, yn ystod Gwyl Gerdd Machynlleth, a hynny wedi'r daith hir, dlos drwy ganolbarth Cymru at ganolfan gelfyddydau Y Tabernacl, hen gapel wedi ei droi yn neuadd gyngerdd sydd â rhywbeth cynnes, cartrefol ynddi. Cyfiawnhaodd yr hen le arbennig hwn ei enw da unwaith eto . 'Roedd yno gynulleidfa dda, a chafwyd croeso gyda gwin a choffi yn ystod yr egwyl, yn yr oriel gelf sy'n rhan o'r un adeilad. Cawsom gyngerdd o waith cyfansoddwyr Cymreig, gyda rhaglen ardderchog o ddarnau llawn cymeriad, dan ddwylo Clara Biss, ffidil, Robin Michael, sielo, Karie Lockhart, clarinet, a Huw Watkins, piano.

Cafwyd dau ddarn nad oeddynt yn gyfoes, sef darn meddylgar gweddol fyr gan Fartein Valen, a'r sonata ddisglair i ffidil a phiano gan Grace Williams, mewn datganiad swynol gan Clara Biss. 'Roedd darn Michael Robinson, Fantasia on Phrases of Fartein Valen, yr un mor feddylgar a dwys a'r gwreiddiol, ac ychydig yn hirach.

Agorwyd y rhaglen gan Driawd i Glarinet, Sielo a Phiano gan Andrew Wilson-Dickson, darn prysur, lliwgar yn llawn egni a hwyl yn y agorawd a'r diweddglo, gyda symudiad tawelach rhyngddynt, oedd yn arbed i'r cwbl fod efallai â mwy o hwyl nag o arwyddocâd.

Cychwynodd The Spring of Vision, gan Christopher Painter, gydag alaw hir, llawn mynegiant, ar y clarinet, oedd a'i holl ystyr cerddorol yn tarddu o'i hadeiladwaith telynegol – peth go anghyffredin ym myd cerddoriaeth gyfoes. Nid oedd rhesyddiaeth cynhenid y strwythyr yn tarfu dim ar ddwysder telynegol y darn tlws hwn, tra'n gwneud cyfiawnder hollol â'r darn o farddoniaeth gan Vernon Watkins, Taliesin and the Spring of Vision, â'i hysbrydolodd.

'Roedd y darn nesaf,Quartet from Crime Fiction gan Huw Watkins, yn wrthgyferbyniad llwyr. Cerddoriaeth gyflym, mewn idiom staccato, ymladdgar oedd hon, yn ddisgrifiad o thema'r opera o'r hon y dyfynwyd hi, yn mynegi, yn ôl y cyfansoddwr, stori gythryblus, gyda llawer tro ar fyd.

Dilynwyd y darn yma gan Airs no Oceans Keep, gan Mark Bowden, i Driawd Piano, a gyfansoddwyd fel ymateb i ddarn o farddoniaeth gan Emily Dickinson. Mae llinnell agoriadol y gân, “I think that the Root of Wind Is Water” yn diffinio'n union ansawdd y darn hudol hwn.T

Fel diweddglo, cafwyd perfformiad cyntaf darn wedi ei gyd-gyfansoddi gan y pum cyfansoddwr, sef Pum Amrywiad ar Thema gan Brahms. Dosbarthwyd cwestiynau cwis yr un pryd i'r gynulleidfa, yr ennillydd i'w gyhoeddi wedi'r cyngerdd gyda gwydriad o win. Mae'n amheus, efallai, oedd hyn yn ychwanegu at ein pleser fel gwrandawyr. Rhaid yw dweud nad oes angen gimmicks fel hyn ar neuadd mor llwyddiannus a chynulleidfa mor fodlon!
Arvo Pärt at the Vale of Glamorgan Festival

Perhaps the most important composer in residence at this year's Vale of Glamorgan Festival was the Estonian Arvo Pärt, who is 75 this year. The festival honoured his work with performances of twelve pieces in total, given by performers from more than one country, and spread over the Festival's seven days at the beginning of September this year. I have loved, and stood in awe of, his music for some years now, and was glad to be able to attend two of these performances.

The first was a rendering in St Augustine's Church, Penarth, by the Estonian Philharmonic Chamber Choir, of Pärt's setting of the Kanon Pokajanen, the Canon of Repentance of the Russian Orthodox Church. The interior of this big old church is at once warm and awe-inspiring, owing to the height of the roof and the colour of the naked brick of the interior walls and columns. As the acoustic is excellent everywhere, it was the ideal location for the choir to sing Pärt's setting of the Canon of Repentance. The programme contained a full translation of the old Slavonic text, which consists of nine “odes” followed by a “prayer after the Canon”, but as it was sung in the original language, the only guide (for the listener) to its progress through the text were the changing aspects of the music as it moved forward. However, such was the quality of Pärt's music, monumental and intensely personal at the same time, that I, and I believe most of those present, sat completely absorbed throughout.

The second concert I heard was at the BBC Hoddinott Hall in the Wales Millennium Centre, Cardiff Bay. The programme contained three pieces by Pärt, and a piano concerto by the Cardiff-based American composer Arlene Sierra. Of the Pärt pieces, two were for chorus and orchestra. In Spe is a setting of words from Psalm 137, beginning “By the waters of Babylon we sat down and wept”. The second choral piece, Cecilia, Virgine Romana, was a response to a commission from the Roman Agency for the preparation of the Holy See 2000 Jubilee in Rome. The text is in Italian, and is an account of the martyrdom of Saint Cecilia, which Pärt matches with a powerful dramatic score.

It was good to hear the first performance of the piano concerto by Arlene Sierra (soloist Huw Watkins) which followed. This was in stark contrast to the Pärt, being in an aggressive, percussive idiom which was at its most pronounced in the piano part. Its title, Art of War, announced unequivocally what it was about – this was uncomfortable, challenging music, exploiting the traditional concerto “confrontation” between piano and orchestra.

For the last piece the evening returned to Pärt for a performance of his fourth Symphony, titled “Los Angeles”. With this symphony (which uses only the orchestral strings and percussion) we returned to a music of enormous authority. After hearing the Symphony, I wrote this:
“The massed strings of the BBC National Orchestra of Wales, partnered by growling percussion, trod through this music slowly, with an immense sense of “power in reserve”. It was like walking into a vast cathedral, the sense of space was overpowering and a bit frightening”.
There remained no more to be said, except that my enjoyment was even more enhanced by the presence of Pärt himself to acknowledge the applause at the end.
Arvo Pärt yng Ngwyl Bro Morgannwg

Y “cyfansoddwr gwâdd” pwysicaf efallai yng Ngwyl Bro Morgannwg eleni, yn nechrau mis Medi, oedd Arvo Pärt, o Estonia, sydd yn 75 oed y flwyddyn hon. Anrhydeddwyd ei waith trwy gydol yr Wyl drwy berfformio deuddeg darn ganddo, gan gerddorion o fwy nag un wlad. 'Rwyf wedi rhoi teyrngarwch mawr, yn bersonol, i'w gerddoriaeth ers rhai blynyddoedd, a phleser mawr oedd cael mynychu dau o'r cyngherddau hyn.

Y cyntaf oedd datganiad gan Gôr Siambr Ffilharmonig Estonia yn Eglwys Sant Awgwstin, Penarth, yn cynnwys y Kanon Pokajanen, sef Canon Edifeirwch Eglwys Uniongred Rwsia. Mae tu mewn yr hen eglwys fawr hon â rhyw gynhesrwydd urddasol yn perthyn iddi, oherwydd ei thô uchel a lliw briciau noeth y waliau a'r colofnau. Gan fod yr acwstig hefyd yn ardderchog ymhobman, 'roedd yn lleoliad gwych i'r côr draddodi'r gerddoriaeth hon. Cawsom gyfieithiad llawn yn y rhaglen o'r hen destun Slafonaidd, sef naw Caniad, gyda “gweddi wedi'r Canon” yn dilyn. Gan mai yn yr iaith wreiddiol y canwyd y darn, yr unig ffordd i'r gwrandawyr ddilyn cynnwys y gân oedd dryw fynegiad a naws newidiol y gerddoriaeth. Er hynny, cymaint oedd awdurdod y gerddoriaeth, yn urddasol ac yn agos atoch yr un pryd, fy mod i, ac fe gredaf y rhelyw o'r gynulleidfa, wedi llwyr ymgolli ynddi.

'Roedd yr ail gyngerdd y cefais ei fynychu yn Neuadd Hoddinott y BBC, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ym Mae Caerdydd. 'Roedd tri darn gan Pârt yn y rhaglen, gyda chonsierto i'r piano gan y cyfansoddwr Americanaidd Arlene Sierra. 'Roedd dau o ddarnau Pârt yn nwylo Cerddorfa a Chorws y BBC. Y cyntaf o'r rhain oedd in Spe, gosodiad o eiriau o Salm 137, yn dechrau “Wrth afonydd Babilon yno yr eisteddiasom ac wylasom.” Ymatebiad oedd yr ail ddarn, Cecilia, Virgine Romana, i gomisiwn gan yr Asiantaeth oedd yn trefnu Jiwbili 2000 yr Esgobaeth Sanctaidd yn Rhufain. Mae'r testun, yn Eidaleg, yn adrodd hanes merthyriaeth Cecilia, a chafwyd gosodiad pwerus a dramatig gan Pärt.

Da hefyd oedd cael clywed perfformiad cyntaf Consierto i Biano gan Arlene Sierra (yr unawdydd oedd Huw Watkins), gwrthgyferbyniad llwyr i”r Pärt. 'Roedd cymeriad ymladdgar, ergydiol i'r darn yma, yn enwedig felly ar ran y piano. 'Roedd ei deitl, Art of War, yn egluro'i ystyr yn hollol – cerddoriaeth ddadleuol, anghyfforddus, oedd yn mentro i dir y “gwrthdaro” traddodiadol rhwng yr unawdydd a'r gerddorfa.

Ar ddiwedd y rhaglen cafwyd Pedwaredd Symffoni Arvo Pârt, sydd â'r teitl Los Angeles (i linynnau ac offer taro yn unig), a chawsom glywed unwaith eto gerddoriaeth ag iddi awdurdod aruthrol. Wedi gwrando ar y Symffoni, ysgrifennais: “Camodd llinynnau Cerddorfa Genedlaethol Gymteig y BBC, gyda rhan eithaf chwyrn i'r offer taro, yn araf drwy'r gerddoriaeth hon, gydag ymdeimlad o bwer enfawr yn ymatal. Fel petae rhywun yn mynd i mewn i gadeirlan anferth, yn ymwybodol o ofod enfawr oedd yn ymron â pheri ofn.”

Nid oes lawer mwy i'w ddweud, heblaw y bu ein mwynhad yn fwy fyth gan fod Pärt ei hunan yn bresennol i dderbyn y gymeradwyaeth yn y diwedd.
News

Funding through the PRS for Music Foundation

The terms on which funding for commissions raised through this body is disbursed have been changed, thanks to consultations led substantially by the British Association of Songwriters, Composers and Authors (BASCA). Previously, 50% of the funds to the commissioner were held back until the commissioned work had actually been performed and the project as a whole had been evaluated. BASCA objected strongly to this practice as it unfairly penalised the commissioned composer. After representations were made to Foundation Trustees, the Foundation has now agreed to pay 80% of its funding to the commissioning body at the start of the project so that the composer can be paid by the commissioner without unnecessary delay.

Hitherto Unperformed Gem

Ensemble Cymru have announced that they have brought to performance a hitherto unperformed sextet, for oboe, trumpet, piano, violin, viola and cello, by Grace Williams. The first performance took place on Wednesday September 22nd at St Asaph Cathedral, as part of the North Wales International Music Festival.

COMA London Ensemble

Members may find the following interesting:
Composers are invited to write a flexibly scored piece based on a visual image, for a mixed ensemble of amateur players, to be performed in March 2011. The
deadline for submissions is 1st January 2011. For more information contact Liz Herbert at library@coma.org
or telephone 0208 8063959 / 0797 339 6836, to receive the application form, guidelines for writing for a CoMA ensemble, confirmation of requirements and the dates and times.
Newyddion

Ariannu trwy'r PRS for Music Foundation
Mae amodau ariannu trwy'r corff hwn wedi newid, fel canlyniad trafodaethau dan arweiniad y British Association of Songwriters, Composers and Authors (BASCA). Yn flaenorol, cedwid 50% o'r arian dyledus i'r comisiynwr yn ôl hyd nes bod y darn a gomisiynwyd wedi cal perfformiad, a bod yr holl brosiect wedi ei gloriannu. 'Roedd BASCA yn anfodlon iawn gyda 'r trefniant hwn, gan ei fod yn anheg i'r cyfansoddwr a gomisiynwyd. Wedi gyrru cais at ymddiriedolwyr y corff, cytunodd y PRS for Music Foundation i dalu 80% o'r arian ar ddechrau'r prosiect, er mwyn hyrwyddo talu'r swm gyflawn i'r cyfansoddwr heb oedi..


Perfformiad cyntaf gem o ddarn
Cyhoeddwyd gan Ensemble Cymru eu bod wedi rhoi ei berfformiad cyntaf i chwechawd gan Grace Williams, i obo, trwmped, piano ffidil, fiola a sielo. 'Roedd hyn ar ddydd Mercher Medi 22 yng Nghadeirlan Llanelwy, yn ystod Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.


COMA London Ensemble
Gall y canlynol fod o ddiddordeb i'n haelodau:
Gwahoddir cyfansoddwyr i sgrifennu “sgôr hyblyg” (flexible score), wedi ei seilio ar ddelwedd weledol, i chwareuwyr o amaturiaid, i'w berfformio ym mis Mawrth 2011.
Y dyddiad cau yw Ionawr 1, 2011. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Liz Herbert yn library@coma.org
neu ffoniwch 0208 8063959 / 0797 339 6836, er mwyn erbyn ffurflen gais, cyngor sut i gyfansoddi ar gyfer ensemble CoMA, rheolau, a manylion dyddiadau ac amserion.
News of our Members

Enid Luff

Ty Cerdd is shortly to issue a CD containing a programme of Enid's music. Watch this space!

Lisa Mears

Lisa is currently writing a piece for saxophone & piano and has recorded a disc of some of her piano music, entitled Music for Meditation. Her Ave Maria, Pie Jesu and Ave Virgo Sanctissima were broadcast on Soundart Radio during the summer.

Hilary Tann writes:

The launch of the Lunar Saxophone Quartet Signum Classics CD will be on November 5th at the Wales Millennium Centre. (I'll be in Y Tabernacl, Machynlleth, on November 13th for one of the tour performances and happy to meet any fellow CC/CW members.) The Bangor Music Society Orchestra, conducted by Benjamin Thomson, will be performing "Reibo" on December 12th. "Reibo" was written for the Community Women's Orchestra in Oakland, CA, and the premiere performance is now available online (and on CD). Next March I will be Composer-in-Residence at the Eastman School of Music Women-in-Music Festival (http://www.esm.rochester.edu/wmf/). The residency includes a large choral work, Exultet Terra, to be premiered at an all-Tann concert March 21st.  It's a good excuse to come over!

John Williamson

The Alteri Choir, under conductor David Jones, head of accompanimental studies at the RNCM, will give a concert at the Emmanuel Church, Barlow Moor Road, Didsbury, Manchester, on Sat. Nov. 20th (see the Listings). The programme will include two of John's part songs: When I was one and Twenty, and Loveliest of Trees, two settings from Housman. The programme also includes pieces by Elgar, Vaughan Williams, Parry, and Holst.
The Brandon Publishing Co., associated with the Divine Art label, have issued two of John's pieces: The Ploughman, a setting of Housman for Bar. and piano and Lament for Sarah for piano solo or Harp. These were originally issued on the Dunelm Label, now taken over by Divine Art, who currently have included 4 of his discs in their catalogue: volumes 1,2,3 of the piano music; and Lads of love and Sorrow, settings of poems by Housman, Sassoon and others.


The Lunar Sax Saxophone Quartet will be on a tour, under the title "These Visions", in and outside Wales, with a programme of newly commissioned works from contemporary Welsh composers from Nov 9th 2010 to January 25th, 2011(see listings). The composers represented will be:
John Metcalf: On Song, for sax quartet; Peter Reynolds: The Head of Brass, for sax quartet with narrator; Hilary Tann: Some of the Silence, for sax quartet; Christopher Petrie, A.J. Long, Mark Bowden, and Christopher Painter.

Composers at Work

Andrew Powell
Andrew Powell is currently working on a Suite for Orchestra (as yet untitled!) commissioned by the 21st Century Symphony Orchestra: its first performance is due in November at the KKL Konzertsaal in Lucerne. This commission came into being as a result of an enquiry through our Composers of Wales web site - a sign that the site really is working for our members on an international level!
Newyddion gan ein haelodau

Enid Luff
Bydd Ty Cerdd yn cyhoeddi CD o gerddoriaeth Enid yn y dyfodol agos - rhagor o wybodaeth i ddilyn!

Lisa Mears
Mae Lisa yn cyfansoddi darn i sacsoffon a phiano, ac wedi cael recordio disg o gerddoriaeth piano, dan y teitl Music for Meditation. Darlledwyd ei Ave Maria, Pie Jesu ac Ave Virgo Sanctissima ar Soundart Radio yn ystod yr haf.

Oddiwrth Hilary Tann:
Bydd Lansiad CD newydd Pedwarawd Lunar Sax (Signum classics) ar Tachwedd 5 yng Nghanolfan Milemniwm Cymru. (Byddaf i yn Y Tabernacl, Machynlleth, ar Tachwedd 13 i glywed un o befformiadau'r daith, ac yn hapus i gyfarfod unrhyw gyd-aelodau o Gyfansoddwyr Cymru). Bydd Cerddorfa Cymdeithas Gerdd Bangor, dan arweiniad Benjamin Thomson, yn perfformio Reibo ar Rhagfyr 12. Cyfansoddwyd Reibo i Gerddorfa Ferched y Gymuned yn Oakland, CA, ac mae'r premiere ar gael nawr arlein (ac ar CD). Ar Mawrth 1af, 2011 byddaf yn gyfansoddwr preswyl yng Ngwyl Merched mewn Cerddoriaeth yr Eastman School of Music (http://www.esm.rochester.edu/wmf/). Bydd rhaglen yr Wyl yn cynnwys darn corawl sylweddol, Exultet Terra gaiff ei berfformiad cyntaf mewn cyngerdd Tann yn unig, ar Mawrth 21 – esgus da I ddod drosodd atom!

John Williamson
Bydd yr Alteri Choir, dan eu harweinydd David Jones, pennaeth astudiaethau cyfeilio yn yr RNCM, yn rhoi cyngerdd yn Eglwys Emmanuel, Barlow Moor Road, Didsbury, Manceinion, dydd Sadwrn Tachwedd 20 (gweler y Rhestrau). Bydd y rhaglen yn cynnwys dau o ddarnau gan John sef When I was one and Twenty, a Loveliest of Trees, y geiriau gan A E Housman. Cenir hefyd ddarnau gan Elgar, Vaughan Williams, Parry, a Holst.
Mae'r cyhoeddwyr Brandon Publishing Co., ar y cyd gyda label Divine Art, wedi cyhoeddi dau o ddarnau John: The Ploughman, gosodiad o Housman fariton a phiano, a Lament for Sarah , unawd piano neu delyn. Cyhoeddwyd rhain yn wreiddiol gan label Dunelm, sydd nawr dan enw Divine Art. Mae pedair disg gan John yn eu catalog: Cyfrolau 1, 2, a 3 o'i gerddoriaeth piano, a Lads of Love and Sorrow, sef gosodiadau o ganeuon gan Housman, Sassoon ac eraill.

Bydd y Pedwarawd Sacsoffon Lunar Sax ar daith, dan y teitl "These Visions", yng Nghymru a thu allan i Gymru, gyda rhaglen o ddarnau newydd ey comisiynu gan gyfansoddwyr cyfoes Cymreig, o Tachwedd 9, 2010 hyd Ionawr 25, 2011 (gweler y Rhestrau).

Dyma'r cyfansoddwyr a gynrychiolir;
John Metcalf: On Song, i bedwarawd sacs; Peter Reynolds: The Head of Brass, i bedwarawd sacs ac adroddwr; Hilary Tann: Some of the Silence, i bedwarawd sacs; Christopher Petrie, A.J. Long, Mark Bowden, a Christopher Painter.

Cyfansoddwyr wrth eu Gwaith

Andrew Powell
Mae Andrew yn gweithio yn bresennol as Gyfres i Gerddorfa (Suite for Orchestra - heb deitl ar hyn o bryd!) gomisiynwyd gan y 21st Century Symphony Orchestra: y premiere i ddod ym mis Tachwedd yn y KKL Konzertsaal yn Lucerne. Canlyniad oedd y comisiwn hwn o ymholiad trwy wefan Cyfansoddwyr Cymru – arwydd clir bod y wefan yn gweithio dros ein haelodau ar lefel ryngwladol!

Listings

Oct 19 7-30pm Enid Luff: The Wake, for solo oboe. Catherine Pluygers, oboe. London New Wind Festival Concert, Lauderdale House, Highgate Hill, Waterlow Park, London N6 5HG Tickets 020 8348 8716

Nov 29 7-30pm John Williamson: When I was one and Twenty, and Loveliest of Trees. Alteri Choir, cond. David Jones, Emmanuel Church, Barlow Moor Road, Didsbury,Manchester. Tickets on the door £6 (£5 concessions). Programme also includes Jeffrey Lewis: Memorial Echoes, for piano solo, David Jones, piano, and William Mathias: Jubilate, Simon Davies, organ.

The Lunar Sax Quartet "These Visions" tour:
Nov 9 Lampeter Music Club (Lampeter University) 

7-30pm
Nov 11 
 Royal Northern College of Music, Manchester

7.30pm
Nov 12 
 Ucheldre Centre, Holyhead
7.30pm
Nov
13 Y Tabernacl, Machynlleth
7.30pm
Nov 24 Royal Welsh College of Music and Drama
7pm
Nov 25 
 The Forge, Camden, London
7.30pm @
25th January 2011
 St. Donats, Vale of Glamorgan
1pm
Rhestrau

Hyd19 7-30yh Enid Luff: The Wake, unawd obo. Catherine Pluygers, obo. Cyngerdd y London New Wind Festival, Lauderdale House, Highgate Hill, Waterlow Park, Llundain N6 5HG. Tocynnau: 020 8348 8716

Tach 29 7-30yh John Williamson: When I was one and Twenty, a Loveliest of Trees. Alteri Choir, arw. David Jones, Eglwys Emmanuel, Barlow Moor Road, Didsbury, Manceinion. Ticedi wrth y drws £6 (gostyngiadau £5). Y rhaglen i gynnwys hefyd Jeffrey Lewis: Memorial Echoes, unawd piano, David Jones, piano, a William Mathias:Jubilate, Simon Davies, organ.

Taith Pedwarawd Sacsoffon Lunar Sax:These Visions:
Tach 9 Clwb Cerdd Llanbed (Prifysgol Llanbed)
7-30yh
Tach 11 
 Royal Northern College of Music, Manceinion

7.30yh
Tach 12 
 Canofan Ucheldre, Caergybi
7.30yh
Tach
13 Y Tabernacl, Machynlleth

7.30yh
Tach 24 Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd
7yh
TACh 25 
 The Forge, Camden, Llundain
7.30yh
Ion 25, 2011
 Canolfan Sain Dunwyd (St. Donats), Bro Morgannwg
1yp

THE DEADLINE

for the next issue will be December 30th. Please send any news items and contributions of any kind to the Editor, Enid Luff, at enid.luff@gmail.com.
Late information, for the listings only, will be accepted later at the Editor’s discretion.
DYDDIAD CAU:

y rhifyn nesaf yw Rhagfyr 31. Gyrrwch unrhyw newyddion neu gyfraniadau, gan gynnwys manylion am gyhoeddiadau neu CDau , at Enid Luff, os gwelwch yn dda, e-bost: enid.luff@gmail.com . Cynhwysir gwybodaeth hwyr, ar gyfer y rhestrau yn unig, yn ôl dyfarniad y Golygydd.
PLEASE NOTE:

Views expressed in any part of this Newsletter are those of the writer only, and do not necessarily represent those of Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales.
DALIER SYLW

Mae unrhyw farn a fynegir yn unrhyw ran o’r Cylchlythyr hwn yn perthyn i’w hawdur yn unig. Nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli safbwynt Cyfansoddwyr Cymru/ Composers of Wales.
Gall rhai llythyrau at y Golygydd gael eu golygu neu eu byrhau.
Reference

members’ websites

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Ben Heneghan www.heneghanlawson.com
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Malcolm Jones www.http://uk.music-jobs.com/cv/maljomusic
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Owain Llwyd www.owainllwyd.com
Ian lawson www.heneghanlawson.com
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Christopher Painter www.christopherpainter.co.uk/4556.html
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk
Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.musicnow.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Rhian Samuel www.stainer.co.uk/samuel.html and
www.city.ac.uk/music/staff/rsamuel.html
Hilary Tann www.hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htmThe Music Publishers’ Association offer a leaflet on copyright for composers
wishing to explain to users the rights of use in their music, from the Music
Publishers Association Ltd, 3rd Floor, Strandgate, 18/20 York Buildings,
London WC2N 8JU. Tel: 020 7839 7779, fax: 020 7839 7776.

Black Cat Music, suppliers of general concert/performance
equipment, staging, acoustics etc. More info at www.blackcatmusic.co.uk

Arts Council of Wales

ACW’s current funding details are available from its website www.artswales.org.uk
Contact any ACW office for information.

Cardiff office: Bute Place, Cardiff CF10 5AL Tel: 0845 8734 900

Colwyn Bay office: 36 Prince’s Drive Colwyn Bay LL29 8LA Tel: 01492
533440 Fax: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Carmarthen office: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Carmarthen SA3I 1QD Tel:
01267 234248 Fax: 01267 233084

e-mail: information@artswales.org.uk

websites of interest

www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©
nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

useful addresses

Arts Council of Wales (see above)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, incorporating:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd-Music Centre Wales,
Wales Millennium Centre,
Bute Place,
Cardiff CF10 5AL
T: 029 2063 5640
F: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
(alternatively, individual officers can be contacted by
“firstname@tycerdd.org”., eg: keith@tycerdd.org,
ruth@tycerdd.org. etc)

British Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web:
www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE
tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk

Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Keith Griffin, director                                                                               keith.griffin@tycerdd.info
 
WAMF
Chris Sharpe (general enquiries, applications, etc)                                    chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (library, NYAW, brass band foyer performances)            alex.james@tycerdd.info
 
NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood                                                                              matthew.thistlewood@tycerdd.info
 
WMIC
Ruth Leggett (manager)                                                                          ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin (research, education, WMIC library)                                  charlotte.griffin@tycerdd.info
 
RECORDING STUDIO
James Clarke (recording technician)                                                        james.clarke@tycerdd.info
 
WORKSHOPS & PERFORMANCES
Rhiannon McLean                                                                                  rhiannon.mclean@tycerdd.info

Welsh Music Information Centre, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk
tel: 01792 456666

recording companies
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001, www.redkiterecords.com

The Committee of Composers of Wales

Chair: Andrew Wilson-Dickson, composer, andrew.wd@ntlworld.com
Secretary: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Treasurer: Fiona Lawson
Editor of the Newsletter, Enid Luff, composer
Ian Lawson, composer,
Andrew Powell, composer
Guto Puw, composer
Peter Reynolds, composer

Webmaster: Tim Pearce

Observers:
Ruth Leggett (Manager, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Manager, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org


----------------------------------------------
.

Cyfeiriadur

gwefannau aelodau

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk

Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.composer.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Gillian Stevens www.composer.co.uk/composers/stevens.html
Hilary Tann http://hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com/
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htmCyngor Celfyddydau Cymru
Mae cynlluniau newydd CCC ar gael nawr. Ceir gwybodaeth gyffredinol ar eu gwefan. Os am ganllawiau a ffurflenni, cysylltwch ag unrhyw swyddfa (gweler isod).

Swyddfa Caerdydd: Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Tel:0845 8734 900

Swyddfa Bae Colwyn: 36 Prince’s Drive Bae Colwyn LL29 8LA Tel: 01492 533440 Facs: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Swyddfa Caerfyrddin: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Caerfyrddin SA3I 1QD Tel:01267 234248 Facs: 01267 233084

e-bost: information@ccc-acw.org.uk
Gwefan: www.ccc-acw.org.uk

www.welshmusicfoundation.com (yn cynnwys cylchgrawn honk)
www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk


cyfeiriadau defnyddiol

Cyngor Celfyddydau Cymru (gweler uchod)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, yn cynnwys:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd - Music Centre Wales,
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute,
Caerdydd CF10 5AL
T: 029 2063 5640
Ff: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
Keith Griffin, cyfarwyddwr        Keith.griffin@tycerdd.info
 
WAMF
Chris Sharpe (ymholiadau, ceisiadau, ayyb)   chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (y llyfrgell, NYAW, perfformiadau cynedd y seindorf prês            alex.james@tycerdd.info
 NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood                                          matthew.thistlewood@tycerdd.info
WMIC
Ruth Leggett(rheolwraig)                           ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin charlotte.griffin@tycerdd.info

Y STIWDIO RECORDIO
James Clarke (technegwr recordio)        james.clarke@tycerdd.info
 
GWEITHDAI A PHERFFORMIADAU
Rhiannon McLean rhiannon.mclean@tycerdd.infoBritish Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web: www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk
WAMF, Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius 7 Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk tel: 01792 456666
cwmnïau recordio
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, gwefan: www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001 gwefan: www.redkiterecords.com

Gweithgor Cyfansoddwyr Cymru

Cadeirydd: Andrew Wilson-Dickson, cyfansoddwr, andrew.wd@ntlworld.com
Ysgrifennyddes: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Trysorydd: Fiona Lawson
Golygydd y Cylchlythyr: Enid Luff, cyfansoddwr,
Ian Lawson, cyfansoddwr
Andrew Powell, cyfansoddwr
Guto Puw, cyfansoddwr
Peter Reynolds, cyfansoddwr

Gwefeistr: Tim Pearce: t.j.pearce@ntlworld.com

Gwylwyr:
Ruth Leggett (Arolygydd, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Arolygydd, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org


----------------------------------------------