Back to newsletter list/Yn ôl i restr y cylchlythyron
Cylchlythyr/Newsletter 37 Date/Dyddiad: Gorffennaf/July 2010
From the Editor

We are now on two “social media” sites, Myspace and Musbook.com. and will shortly be on Facebook. I'm still learning about these social sites. They have “wrinkles”, I'm sure of it, and the more you understand and use them, the more they can become “promotional” sites: you let your friends know what you are doing, and their friends then know what you are doing. There's a layered ambiguity about them, they are a protected space, where you can nevertheless learn a great deal about other people, and address quite a wide group.
“Musbook.com” is a professional music site, used almost exclusively by classical musicians. From that point of view it provides a balance to Myspace's pop bias. It also has a sophisticated events section. I'm sure many of our members will have a closer acquaintance with it than I have – please write and tell us your reaction, is it useful? Is Facebook “useful”, for that matter, and from what point of view?

Our page, on both Musbook and Myspace, is in development, and not as full as it will be, but please send me anything you feel should go up there (enid.luff@gmail.com), news and photos of past and future events. It's worth remembering here that any announcement has double the impact if you send a photo to go with it. Also any ideas on how to develop/plan/plot/configure our page will be given due consideration!

On another track, some news about the PRS surfaced in May, which I am reporting below for your interest.

Lastly, a Members' Day was held on Saturday July 10th, at the Canton Uniting Church in Cardiff, where we met for a session on writing for guitar, and an excellent lunch (report below).

Enid Luff
Oddiwrth y Golygydd

'Rydym erbyn hyn ar ddwy wefan “gymdeithasol”, sef Myspace a Musbook.com. A chyn hir byddwn ar Facebook hefyd. Araf arfer â'r rhain ydw i – mae cyfrinion i'r grefft o'u defnyddio, 'rwy'n siwr o hynny: po fwyaf y byddwch yn eu defnyddio, po fwyaf y byddant yn lledaenu gwybodaeth drosoch: os gadewch i'ch cyfeillion wybod beth ydych yn wneud, yna bydd eu cyfeillion hwythau yn cael gwybod hefyd. Mae rhyw amwysedd cudd ynglyn â'r gwefannau yma, maent yn fath o ofod diogel, ac eto yn caniatau i rywun ddysgu cryn dipyn am bobl eraill, a chysylltu â nifer fawr ohonynt.

Gwefan broffesiynol yw “Musbook.com”, a ddefnyddir gan gerddorion clasurol bron yn unig. Felly mae'n cynnig cyfleustrau cyfartal ar yr ochr glasurol i'r ochr pop a gynrychiolir gan Myspace. Hefyd mae adran “digwyddiadau” ardderchog ganddi. “Rwy'n siwr y bydd llawer o'n darllenwyr â phrofiad ehangach nag sydd gennyf i – gwnewch sgrifennu atom, os gwelwch yn dda, i fynegi barn - ydi hi'n ddefnyddiol? O ran hynny, ydi Facebook yn “ddefnyddiol”, a phaham?

“Dan ddatblygiad” mae ein tudalen ni, ar Musbook ac ar Myspace. Nid yw mor llawn ag y bydd o dipyn. Da chwi, gyrrwch unrhyw ddefnyddiau addas sydd gennych ataf, (i enid.luff@gmail.com), gan gynnwys newyddion, a lluniau o achlysuron i ddod, neu sydd newydd fynd heibio.
Mae'n werth cofio yn y cyswllt yma bod unrhyw gyhoeddiad yn cael effaith llawer cryfach os oes darlun gydag e. Bydd croeso hefyd i unrhyw awgrymiadau sut i ddatblygu neu gynllunio neu gyflunio'r dudalen.

Ar drywydd arall, cafwyd newyddion ynglyn â PRS for Music ym mis Mai (gweler isod).

Enid Luff
From the Committee

The Committee met in mid-June. Following on from this meeting, our booklet on commissioning new works (“So you want to commission a Composer?”), first published under the auspices of Ty Cerdd in 2002, is to be looked at again with view to revision and re-publication. Also, Composers of Wales will continue to contact Directors of Festivals, with a view to securing performances of our members' works in Festival concerts. To go on increasing our visibility, a group page for us has been set up on some of the social interaction sites on the web (see the Editorial above).

Moves were made to formalise the copyright ownership and licensing of Composers of Wales' three CD's. (Enquiries with regard to these should be made to the Secretary audrey.morgan59@yahoo.co.uk). We are of course looking forward to further recordings, and future possibilities were reviewed.

Our Members' Day was planned to be held in Cardiff, from 11am to 2-30pm on Saturday, July 10, at Canton Uniting Church, Cowbridge Road East, Cardiff (see report below).

Our AGM was held during the Composers' Day on July 10th, at 1-45pm, at the same venue (see the report below).
Oddiwrth y Gweithgor

Cyfarfu'r Gweithgor yng nghanol mis Mehefin. i ganlyn y cyfarfod hwn, byddwn yn edrych eto ar y llyfryn “'rydych am gomisiynu cyfansoddwr?”, a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 2002, gyda golwg ar ei ddiwygio a'i ail gyhoeddi.
Yn ogystal, bydd Cyfansoddwyr Cymru yn dal ymlaen i gysylltu â Chyfarwyddwyr Gwyliau Cerdd, gyda golwg ar allu trefnu perfformiadau o waith ein haelodau mewn cyngherddau gwyl. Er mwyn ehangu'rncyhoeddusrwydd, sefydlwyd tudalen inni ar sawl gwefan “gymdeithasol” (gweler uchod).

Trefnwyd i wneud y trefniadau perchenogaeth a thrwyddedu dyledus i dri CD Cyfansoddwyr Cymru. (Gyrrwch unrhyw ymholiad ynglyn â'r rhain at yr Ysgrifenyddes, audrey.morgan59@yahoo.co.uk). 'Rydym yn edrych ymlaen, wrth gwrs, i gynhyrchu mwy o recordiadau, a bu trafod ar gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Trefnwyd y Dydd Aelodaeth yng Nghaerdydd ar Gorffennaf 10fed (gweler isod).
Our AGM 2010

After the initial items on the Agenda, including the minutes of the last meeting, the Chairman's Report, and the Treasurer's Report, a number of topics of immediate interest came under discussion. Our series of performances and recordings of our members' works is continuing – the Bridge Duo (Matthew Jones, violin/viola, and Michael Hampton, piano) have now completed their performances for our next CD, which will appear shortly. Very many thanks are due to Ian Lawson for most generously allowing us the use of his house and studio, equipment, time and expertise in this connection, and to Andrew Lawson for editing for us.

Plans are also afoot to foster links with academic institutions, particularly Trinity College, Carmarthen, and the University of Wales at Bangor.

In line with our concern for the ongoing status of our composers in the contemporary music world, we have been in touch with the Arts Council of Wales to highlight our perspective on this important issue. We await their response.

Lastly, our website is continuously monitored with an eye to improvements, one of which has been the issue of placing sound files on members' personal pages. This is something we want to happen, and is being pursued.
The meeting then closed.
Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2010


Wedi trafod eitemau cyntaf yr Agenda, gan gynnwys cofnodion y cyfarfod diwethaf, adroddiad y Cadeirydd, ac adroddiad y Trysorydd, cafwyd trafodaeth ar sawl pwnc o gryn diddordeb i'r aelodaeth.
Mae gwaith yn parhau ar ein cyfres o berfformiadau a recordiadau o ddarnau gan ein haelodau. Mae'r ddeuawd The Bridge Duo (Matthew Jones, ffidil/fiola, a Michael Hampton, piano) 'nawr wedi cyflawni eu recordiadau ar gyfer ein CD newydd, a bydd hwn yn ymddangos maes o law. Mae pob diolch yn ddyledus i Ian Lawson, roddodd yn garedig iawn ryddid ei gartref a'i stiwdio i ni, yn ogystal a'i ddarpar a'i gyngor, ac i Andrew Lawson am olygu'r CD.

Mae cynllun ar droed i fagu cysylltiadau â sefydliadau academaidd, er enghraifft Coleg y Drindod yng Nghaerfyrddin, a Phrifysgol Cymru ym Mangor.

Yn unol â'n dymuniad i arddel statws ein haelodau fel cyfansoddwyr proffesiynol yng Nghymru heddiw, buom yn cysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru, i egluro ein hagwedd tuag at y mater pwysig hwn. Daliwn i ddisgwyl eu hymateb.

Yn olaf, byddwn yn cadw llygad craff ar ein gwefan, er mwyn cynllunio gwelliannau. Un o'r rhain fydd gosod ffeiliau clywedol ar dudalennau ein haelodau. Nid yw hyn wedi bod yn bosibl hyd yn hyn, ond dyna'n bwriad, ac yr ydym yn gweithio tuag ato.

Wedi hyn, daethpwyd â'r cyfarfod i ben.
Members Day:

a Workshop on writing for the Acoustic Guitar

This took place on Saturday, July 10th, at the Canton Uniting Church in Cardiff. For those unfamiliar with this venue, it is a medium-sized, light and spacious hall, whose primary use is as a church, but which transforms very easily into a very pleasing concert space, with an excellent grand piano. The adjacent small kitchen, serving hatch and meeting room make it into the ideal space for a day like ours.

The day began at 11am with coffee, tea and welcome. This was followed by a talk by Michael McCartney on writing for the acoustic guitar, accompanied with full and painstaking illustrations on his own instrument, with printed notes – bringing us completely into the warm resonant soundworld of the guitar, enabling those of us unfamiliar with the instrument to begin understanding its technique, and those already familiar to greatly expand their understanding.

A light lunch was provided, followed by the AGM, and a final cup of tea.

The excellence of Michael's talk, and the variety, relevance and importance to our membership of the topics covered during the AGM, make it all the more regrettable that there were very few members present.
Dydd Aelodau

Sesiwn ar Gyfansoddi i'r Gitar Acwstig.

Cynhaliwyd yr achlysur yma mewn adeilad Eglwys fodern yng Nghaerdydd. Neuadd braf, olau, gweddol eang yw hon, sy'n gwneud neuadd gyngerdd ardderchog, gyda phiano o safon uchel. Gan fod cegin fechan yn ymyl y neuadd, ac ystafell cyfarfod ar bwys honno, 'roedd yn ddelfrydol at ein pwrpas.

Cychwynnodd y dydd gyda choffi a chroeso am 11 o'r gloch, yna cafwyd sgwrs gan Michael McCartney ar gyfansoddi i'r gitar, ynghyd ag enghreifftiau trylwyr, a nodiadau ar daflen i bawb i'w cadw. Cawsom ein harwain i mewn i fyd sain melys yr offeryn arbennig hwn. Cafodd y rhai ohonnom nad oeddem yn gwybod dim am dechneg y gitar gipolwg cyntaf arno, tra bu'n arwain y rhai oedd yn led-gynefin â'r offeryn tuag at ddealltwriaeth ehangach.

Cafwyd lluniaeth ysgafn amser cinio, ac yna'r Cyfarfod Cyffredinol (gweler uchod), a phanaid o dê.

Er hynny, rhaid yw dweud ei bod hi'n resyn fod cyn lleied o aelodau wedi mynychu achlysur o safon mor uchel, a chysidro hefyd pwysigrwydd cynnwys y Cyfarfod Blynyddol.
Skeins

Writing one's own music, and taking part in today's new music “scene” in Wales, like any activity of mind and body, floats on a history of previous involvements, aural, visual, intellectual and emotional, from the beginning of one's life till now. Sometimes an inter-related “skein” of features from the past colours one's perception of things today, till one asks “why?” What was so penetrating about those things that I remember and react to them now, and they colour my imagination?

The salty, acrid smell or taste of seaweed and sea-water; colour in the range of blue/indigo/purple; a vivid sense of the surface and presence of the sea. And, also in the skein, two pieces of music, almost a hundred years apart in time, with the later one itself a hundred years distant from us today. They are Mendelssohn's Hebrides Overture of 1830, and Debussy's La Mer of 1905, and recently I decided to try and find out why these two works are so firmly linked for me.

What is involved here is, not the ideas in and around these pieces, but their actual sound, their tone-colour, texture and rhythm. Both have the smell, movement and light of the sea. Taking a close look, the first things to strike one are the differences: the Mendelssohn expressed through a pure classical sonata form, the Debussy relying on a loose narrative (“From Dawn to Midday on the Sea”) to provide continuity. The Mendelssohn divides clearly and thematically into first subject, bridge, second subject, and so on. The Debussy invents its way forward, a new motif for every change of texture, held and propelled by the sheer fluidity and movement of the whole which is almost an incarnation of the water-movement of the sea. Every part from upper wood-wind to lower strings is in turbulent movement most of the time (triplets for the double-basses!), echoing what we now see - but Debussy could not - when underwater film photography shows us the currents and storm surges under the surface. The same sense of turbulence and depth comes from the beginning, in the Mendelssohn, in the plunging repetitive drive of the first subject in the lower strings.

The most powerful link however for me between these pieces are the light and colour – strong and similar visual and sensory impressions generated by tone quality. In general terms, the acrid, biting blue-silver saltiness seems to come from the oboes, clarinets and trumpets, with the answering “calls”, suggesting distance, from the horns, and the shine of the light on the surface from the upper strings and flutes. An analysis of the pieces from this point of view could be extraordinarily revealing.

Both composers have used their own musical language and the resources available to them to convey directly to the listener the vivid sensory presence of the sea, Debussy looking out over the the English Channel, Mendelssohn, uncomfortable, stirred and seasick, in a small boat between Iona and Staffa in the Inner Hebrides. The basic similarity of the soundworld into which they bring us I find astonishing.

Looking at this experience from the outside, these thoughts might well lead to two lines of further enquiry. One would obviously be physiological, involving the nature of sensory impressions and the way memory works. The other would involve the philosophical discipline of aesthetics. In other words what we are, and why we think as we do. I am not qualified to pursue either of these paths. This does not prevent the experience from being very common and very powerful. To come full circle, is it not from these deeply significant inter-related sensory memories that music, at least in our Western European tradition, gains much of its power?
Enid Luff
Plethu

Plethu
Wrth gyfansoddi cerddoriaeth, tra’n byw ac yn bod ym myd cerddoriaeth newydd Cymru, daw amryw gysylltiadau o’r dyddiau gynt i’r fantol – hen atgofion personol, rhai gweledol, rhai clywedol, rhai meddyliol, a rhai emosiynol, o gychwyn ein bywyd hyd heddiw. O droi i dro, bydd rhai o’r rhain yn ymblethu yn ei gilydd, ac yn lliwio’n dychymyg, hyd nes i ni ofyn “pam?”. Beth oedd mor arbennig ynglyn â’r pethau hyn, ein bod yn eu cofio mor eglur heddiw?
Sawr hallt, chwerw gwymon a dwr y mor,; lliwiau – glas, indigo, fioled; y cwbl yn creu ymwybyddiaeth glir a chref o wyneb y mor a’i bresenoldeb. Ac yn ychwanegol at hynny, dau ddarn o gerddoriaeth â chan mlynedd rhwng dyddiadau eu creu, a’r ail ohonynt gan mlynedd oed erbyn hyn, sef Agorawd “Ynysoedd yr Hebrides” gan Mendelssohn (1830), a “La Mer” gan Debussy (1905). Yn ddiweddar penderfynais geisio darganfod beth sy’n cysylltu’r ddau ddarn hyn mor gryf a’i gilydd yn fy nychymyg.
Nid unrhyw syniadau ynglyn â’r ddau ddarn, na’u cynnwys thematig, sydd dan sylw yma, ond eu sain, eu lliw clywedol, eu gwead, a’u rhythm. Mae arogl y mor, ei donnau, y goleuni ar ei wyneb, yn rhan gynhenid o gymeriad y naill a’r llall. Ond wrth eu cymharu, fe sylwn yn syth bod cryn wahaniaeth rhyngddynt. Mynegir cynnwys cerddorol y Mendelssohn drwy “ffurf sonata” glasurol, tra bo Debussy’n defnyddio arddull llawer mwy rhydd, sef naratif sy’n darlunio datblygiad gweledol dros amser (er enghraifft, yn y symudiad cyntaf, “O doriad gwawr hyd ganol dydd ar y mor,” ayyb). Mae cyfansoddiad thematig y Mendelssohn yn glir ac yn bendant: y testun cyntaf, y bont, yr ail destun, ac yn y blaen. Ond mae Debussy’n creu pob cam ymlaen o’r newydd, gydag alaw newydd ar gyfer pob newid ansawdd, a’r cwbl yn cydio yn ei gilydd drwy atgynhyrchu yng ngwead y gerddoriaeth rhediad a hylifedd dyfroedd y môr. Mae pob un o'r rhannau offerynnol mewn cythrwfl parhaus (tripledi gan y bâs dwbl!) gan greu darlun clywedol o'r hyn a welwn ni heddiw – ond na welai Debussy – pan fydd camerâu teledu yn datgelu ymchwydd y cerrynt dan wyneb y môr. Ceir yr un ymdeimlad o ddyfnder a chyffro yn y Mendelssohn, gyda'r testun cyntaf yn y sielo.
Y berthynas gryfaf rhwng y darnau yma, fodd bynnag, yn fy nhyb i, yw'r ymdeimlad o oleuni a lliw: argraff gref a synhwyraidd, yn tarddu o ansawdd clywedol yr offerynnau. Yn fras, mae'r ymdeimlad sur, glas-loyw, a blas halen y môr arno, yn tarddu o'r clarinet, yr obo, a'r trwmped. Mae'r galwadau hiraethus o hirbell yn dod gan y cyrn, a'r sglein ar wyneb y dwr oddiwrth y ffidil a'r ffliwt. Byddai cymnhariaeth fanwl o'r ddau ddarn o'r safbwynt hwn yn dra diddorol.
Defnyddiodd y ddau gyfansoddwr eu hiaith gerddorol gynhenid eu hunain, ynghyd â'r adnoddau oedd mewn bod ar eu cyfer, i draddodi i glust y gwrandawr haniath y môr: Debussy, gyda'i arddull arloesol, yn edrych allan dros y Sianel, a Mendelssohn, y clasurwr, gan mlynedd yn gynt, yn anghyffyrddus, wedi cynhyrfu, ac yn teimlo'n sâl, mewn cwch bach ar y môr rhwng Iona a sStaffa yn yr Hebrides Mewnol. Mae'r tebygrwydd sylfaenol rhwng idiom a sain y ddau ddarn yma'n destun syndod parhaus i mi.

Wrth gysidro'r profiad hwn o'r tu allan, fel pe tae, gallai'r syniadau hyn argymell dau archwiliad pellach. Peth amlwg fyddai astudiaeth ffisiolegol, yn ystyried amgyffrediad y synhwyrau, a'r ffordd y mae'r côf yn gweithio. A'r llall fyddai mynd ar drywydd athronyddol ym maes estheteg. Hynny yw, beth yr ydym, a phaham y byddwn yn meddwl yn y ffordd y byddwn ni. Nid wyf yn gymwys i ymgymryd a'r un o'r rhain, ond er hynny, mae'r profiad hwn yn un cynefin a chryf iawn. Ai efallai o'r hen atgofion hyn y daw, yn ein traddodiad gorllewinol ni, llawer o rym a dylanwad ein cerddoriaeth?

Enid Luff
News

PRS for Music
In September 2009, PRS signed a new licensing deal with YouTube, which covers music used on videos streamed into the UK from January 2009 to June 2012. Following the signing of the new licence, YouTube again began sending the data about the videos streamed from their site into the UK. 

PRS have now processed this data and made royalty payments to members in the April 2010 PRS for Music distribution. These first royalty payments were for performances of music in videos streamed from YouTube into the UK between January and June 2009. PRS will be bringing payments up to date in subsequent distributions. 

PRS for Music remains one of a handful of societies in the world to license YouTube and to pay royalties from the use of music on the service.
(from the PRS website, May 18th)

John Hardy
In May of this year, John won his fifth BAFTA Cymru award for Best Original Soundtrack Music. John took home the award for the third year in a row after the presentation by Connie Fisher during the ceremony at Wales Millennium Centre on Sunday 23rd May. The winning soundtrack was for Cwcw (Cuckoo), a 'quirky Welsh relationship drama' (The Guardian), written, produced and directed by Delyth Jones. Cwcw also won a BAFTA Cymru award for Best Actress (Eiry Thomas.)
 The comedy drama Ar y Tracs, written by Gavin and Stacey star Ruth Jones and author Catrin Dafydd and with original soundtrack music by John Hardy Music, was nominated for four BAFTA Cymru awards.
This month BBC 2 is showing 'Wild Wales, a series presented by Iolo Williams which  features beautiful footage of Welsh wildlife such as red squirrels, seals, bats, red deer and goshawks.
Each hour-long programme focusses on different areas around Wales. The series of three episodes is being shown at 6pm on Sundays from 11 July 2010 on BBC Two (England, Northern Ireland & Wales) and repeated at 7pm on Monday evenings on BBC Two (England, Northern Ireland & Scotland). Episodes can be viewed online for seven days after broadcast with the BBC iPlayer.
Title music for the series was composed by John Hardy, with all other music for the series specially written, recorded and produced by John in collaboration with regular associates Hugh Fowler, Rob Whitehead and Andrew Lawson.

Elaine Hugh-Jones:
Elaine's “Two Celtic Songs”, to poems by Joseph Campbell, are now published in the United States by Hildegard Publishing Company, PO Box 18860, Mount Airy, PA USA (tel. 215 4800 6847).
At the age of 83, Elaine is, with great confidence and enjoyment, still writing. Currently she is setting words from Shakespeare's Cymbeline, “Fear no more the heat of the sun”.

John Metcalf
John composed a new String Quartet earlier this year, which is in a single movement and is based on the idea of walking, aboriginal walkabout and pilgrimage. It is being premiered in Wales, England and Scotland this year by a brilliant young quartet - the Sacconi Quartet. Among other performances were one in Bangor on March 14, and one in Lower Machen on June 28. There was a performance in Llandudno on July 13.
 
Stephen Goss
Stephen Goss's Albéniz Concerto (2009) was commissioned by EMI Classics for a CD featuring Xuefei Yang and the Barcelona Symphony Orchestra.The CD will be recorded in July in Barcelona, and released in October 2010. The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra gave the first performance in October 2009. Xuefei is performing the reduction for guitar and piano in various recitals in the coming months with pianist Di Xiao. The next performance with orchestra is in Dublin with the RTE National Symphony Orchestra.

Uneasy Dreams, for saxophone quartet, is the title track for a new DVD produced by the Delta Sax Quartet and Kingston University for FMR Records. The DVD comprises new films made to complement music by Stephen Goss, Gerald Barry, Michael Finnissy and others. It also contains extended interviews with the composers.

Enid Luff
Enid is currently working with guitarist Michael McCartney on a piece he has commissioned from her, "...trees dropped forth pearls..." The work will be included in a recital programme, it is hoped to announce the date shortly.

Lunar Saxophone Quartet Tour and Launch
On 5th November 2010, at 7-30pm at the Wales Millennium Centre, the Lunar Saxophone Quartet will launch their new album These Visions. This is a FREE event but tickets are limited, if you would like to attend please contact info@lunarsax.co.uk. Details of the tour dates etc. can be seen in the Listings.
Newyddion

PRS for Music
Ym mis Medi, 2009, arwyddodd PRS for Music gytundeb trwyddedu newydd gydag YouTube, yn cynnwys cerddoriaeth fideo,y gwrandewir arno yn y DU o fis Ionawr 2009 hyd mis Mehefin 2012. Yn dilyn arwyddo'r drwydded newydd, dechreuodd YouTube unwaith eto anfon data ynglyn â'r fideos a ddarlledwyd o'u gwefan hwy i'r DU.

Erbyn hyn, mae PRS wedi trin y data hwn, ac wedi talu'r arian sydd yn ddyledus i'w aelodau, yn ystod dosbarthiad PRS for Music mis Ebrill 2010. 'Roedd y taliadau cyntaf hyn am berfformiadau ar Youtube rhwng Ionawr a Mehefin 2009. Bydd PRS yn cwblhau'r taliadau yn ystod achlusuron dosbarthu taliadau yn y dyfodol. Mae PRS for Music yn dal i fod yn un o'r ychydig gymdeithasau'n fyd-eang i dalu breindaliadau mewn cysylltiad â defnyddio cerddoriaeth ar Youtube.
(Gwefan PRS for Music, Mai 18, 2010).

John Hardy
Ym Mai y flwyddyn hon, ennillodd John ei bumed wobr BAFTA Cymru am y Trac Sain Gwreiddiol Gorau. Cipiodd John y wobr am y drydedd flwyddyn, a chyflwynwyd hi gan Connie Fisher yn ystod seremoni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, dydd Sul Mai 23ain.
Ar gyfer Cwcw oedd y trac sain buddugol, sef 'quirky Welsh relationship drama' (chwedl y Guardian), a ysgrifennwyd, gynhyrchwyd a chyfarwyddwyd gan Delyth Jones. Ennillodd Cwcw wobr BAFTA Cymru hefyd I'r Actores Orau (Eiry Thomas.)
Enwebwyd y gomedi Ar y Tracs, gan Ruth Jones (fu'n serenu yn Gavin and Stacey) a'r awdures Catrin Dafydd, y Trac Sain gwreiddiol gan John Hardy Music, pedair gwobr BAFTA Cymru.
Y mis hwn bu BBC 2 yn darlledu 'Wild Wales, cyfres a gyflwynir gan Iolo Williams, sydd yn dangos lluniau hyfryd o fywyd gwyllt Cymru, megis wiwerod cochion, morloi, ystlumod, ceirw cochion, a gwyddweilch. Mae pob rhaglen awr o hyd yn canolbwyntio ar ardaloedd gwahannol o Gymru. Darlledir y tair rhaglen am 6 o'r gloch ar nosweithiau Sul, o Orffennaf 11eg ymlaen, ar BBC2, ac eilwaith am 7 o'r gloch ar nosweithiau Llun. Gellir gweld pob un o'r rhaglenni ar-lein am saith diwrnod ar ôl y darllediad, gyda'r BBC iPlayer.
Cyfansoddwyd cerddoriaeth y teitl am y gyfres gan John Hardy. Cyfansoddwyd holl gerddoriaeth y gyfres gan John ar y cyd gyda'i gydweithwyr parhaus Hugh Fowler, Rob Whitehead ac Andrew Lawson.

Elaine Hugh-Jones:
Mae “Two Celtic Songs”, gan Elaine, y geiriau gan Joseph Campbell, wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar yn yr Unol Daleithiau gan Hildegard Publishing Company, PO Box 18860, Mount Airy, PA USA (tel. 215 4800 6847).
Yn 83 oed, dâl i gyfansoddi mae Elaine, yn llawn hyder ac asbri. Mae'n gweithio yn bresennol ar osodiad o eiriau o Cymbeline William Shakespeare: “Fear no more the heat of the sun”.

John Metcalf
Cyfansoddodd John Bedwarawd Llinynnol yn ddiwerach y flwyddyn hon, darn mewn un symudiad, wedi ei seilio ar gerdded, ar “walkabout” yr aborigine, ac ar bererindod. Cafodd ei befformiad cyntaf yng Nghymru, yn Lloegr ac yn yr Alban, gan y pedwarawd ifanc disglair, y Sacconi Quartet.
Bu perfformiadau ym Mangor ym mis Mawrth, yn Lower Machen ym mis Mehefin, ac yn Llandudno yn mis Gorffennaf.
 
Stephen Goss
Comisiynwyd Albéniz Concerto (2009) Stephen Goss gan EMI Classics ar gyfer CD gyda Xuefei Yang a Cherddorfa Symffoni Barcelona. Fe recordiwyd y CD yn Barcelona ym mis Gorffennaf, a bydd ar gael mis Hydref 2010. Rhoddwyd y perfformiad cyntaf gan y Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ym mis Hydref 2009. Bydd Xuefei yn rhoi perfformiad o'r trefniant i gitar a phiano mewn sawl datganiad yn ystod y misoedd i ddod, gyda'r pianydd Di Xiao. Bydd y perfformiad nesaf yn Nulyn gyd cherddorfa genedlaethol y RTE.

Uneasy Dreams, i bedwarawd sacsoffon, yw'r trac teitl, ar gyfer CD newydd gan y Delta Sax Quartet a Phrifysgol Kingston, i FMR Records. Bydd y DVD yn cynnwys ffilmiau newydd a grewyd ar gyfer cerddoriaeth gan Goss, Gerald Barry, Michael Finnissy ac eraill. Mae'n cynnwys hefyd cyfweliadau sylweddol gyda chyfansoddwyr.

Enid Luff
Mae Enid yn gweithio yn bresennol gyda'r gitarydd Michael McCartney ar ddarn a gomisynodd ganddi, "...trees dropped forth pearls..." Fe gynhwysir y darn mewn rhaglen datganiad, y manylion i ddod yn fuan.

Taith a Lansiad y Lunar Saxophone Quartet
Ar Tachwedd 5ed, 2010, am 7-30yh yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, bydd y Lunar Saxophone Quartet yn lansio eu CD newydd These Visions. Mae'r digwyddiad hwn yn RHAD AC AM DDIM, ond mae nifer y ticedi yn gyfyngedig. Felly as hoffech ddod, cysylltwch os gwelwch yn dda ag info@lunarsax.co.uk. Mae manylion y daith ayyb yn y Rhestrau isod.
Composers at Work

John Hardy
Recent projects in the John Hardy studio include music for Sopranos, a series exploring the history of vocal music in Europe, presented by Elin Manahan Thomas. John's title music for the programme was performed by Elin and recorded at Cardiff's Acapela studio. The six episodes were broadcast in Wales by S4C during March and April, with some episodes still available online with the S4C Clic service.
John Hardy Music has produced soundtracks for four of the twelve episodes of America: The Story of Us, an epic re-telling of America's development. The series is being broadcast now on America's History Channel.
John is composing music for a new production of The Persians by National Theatre Wales. Written by ancient Greek playwright Aeschylus nearly 2500 years ago, The Persians is the oldest surviving play in history and is based on events surrounding the war between the Persians and Greeks at the time.

The new production is directed by Mike Pearson and will be staged on an army range in the Brecon Beacons normally out of bounds to the public. The production is part of National Theatre Wales' inaugural season.


Stephen Goss
In September Batignano will be recording a whole CD of music by Stephen Goss. The CD will include a new commission, Northern Lights, as well as reworkings of a number of his other pieces. The first performance of Northern Lights takes place on 5th September at St Mary's, Throwleigh, Devon.
Cadenza Music (Stephen Goss's main publisher) have just launched a brand new and much improved website. There are many new features, including the facility to browse sheet music on line, listen to audio extracts and download scores, parts and CDs.

Enid Luff
Enid is working with guitarist Michael McCartney on a piece he has commissioned from her. The work will be included in a recital programme, it is hoped to announce the date shortly.
Cyfansoddwyr wrth eu gwaith

ohn Hardy
Mae prosiectau diweddar yn stiwdio John Hardy yn cynnwys cerddoriaeth ar gyfer Sopranos, cyfres am hanes cerddoriaeth leisiol yn Ewrop, a'r cyflwynydd yw Elin Manahan Thomas. Perfformiwyd cerddoriaeth John , a'i recordio, yn stiwdio Acapela yng Nghaerdydd. Darlledwyd y chwe rhan yng Nghymru gan S4C yn ystod Mawrth ac Ebrill, ac mae rhai o hyd ar gael ar-lein trwy wasanaeth Clic S4C.
Mae John Hardy Music wedi cynhyrchu traciau sain ar gyfer pedwar o ddeuddeg rhan y gyfres America: The Story of Us, hanes datblygiad y wlad honno. Mae'r gyfres yn mynd allan yn bresennol ar sianel hanes America.
Mae John yn bresennol yn cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer cynhyrchiad newydd o The Persians gan National Theatre Wales. Ysgrifennwyd hwn gan yr hen ddramodydd Groegaidd Aeschylus, ymron 2500 mlynedd yn ôl. The Persians yw'r ddrama hynaf erioed, a'i phwnc yw'r digwyddiadau o amgylch y rhyfel rhwng y Persiaid a'r Groegiaid ar yr adeg honno.
Cyfarwyddwr y cynhyrchiad yw Mike Pearson. Fe gaiff ei lwyfannu mewn rhan o Fannau Brycheiniogsydd fel arfer allan o gyrraedd y cyhoedd. Rhan yw hwn o dymor agoriadol National Theatre Wales.

Stephen Goss
Ym mis Medi bydd Batignano yn recordio CD cyfan o waith. Bydd hwn yn cynnwys comisiwn newydd, Northern Lights, yn ogystal â adolygiadau o ddarnau eraill. Bydd perfformiad cyntaf Northern Lights ar Fedi 5ed yn Eglwys Santes Fair, Throwleigh, yn Nyfnaint..
Mae Cadenza Music (prif gyhoeddwyr Stephen Goss) newydd lansio gwefan newydd gydag amryw welliannau, gan gynnwys cyfleusterau i ddarllen cerddoriaeth gyhoeddiedig ar-lein, i wrando ar draciau sain, ac i lawrlwytho sgoriau, rhannau offerynnol, a CDs.
The BBC National Orchestra of Wales:

Calling all Welsh Composers

BBC National Orchestra of Wales is inviting composers to submit a score for the Welsh Composers Showcase taking place on Thursday 17- Friday 18 February 2011.
Selected scores will be featured in the two day Welsh Composers Showcase event at BBC Hoddinott Hall in Cardiff Bay’s Wales Millennium Centre. The project will be led by Principal Guest Conductor of BBC National Orchestra of Wales, Jac van Steen.

This event forms part of the Education and Community Outreach activity of BBC National Orchestra of Wales and aims to showcase works by living Welsh composers worthy of wider exposure. Organised in collaboration with Composers of Wales, Ty Cerdd and the Welsh Music Guild, it includes workshops and a free concert featuring highlights from the project - all open to public audiences.

Suzanne Hay, Education and Community Manager, says
"Events such as this are incredibly important to give local composers a platform for their music and to help nurture their development. After previous year's success, we are delighted to be offering this opportunity for the third time - this project has now become a regular part of our work at BBC Hoddinott Hall."

Composers eligible to submit a score are post-tertiary education composers born in Wales, post-tertiary education composers currently living in Wales, composers studying composition at postgraduate level in Wales and composers born in Wales studying composition at
postgraduate level outside Wales but within the UK. Further details regarding the submission deadline date will shortly be announced, so watch this space!

Further information can be found on BBC National Orchestra of Wales’ website, bbc.co.uk/now, and prospective composers are encouraged to get in touch with the Orchestra’s Education and Community team to discuss the requirements for submission.
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Gwahoddir gyfansoddwyr o Gymry i gynnig sgôr ar gyfer y Welsh Composers Showcase, fydd yn cymryd lle dydd Iau 17 – Gwener 18 o fis Chwefror, 2011.
Cynhwysir dewis o'r sgoriau a dderbynnir mewn dau ddiwrnod o weithdai, dros ddau ddiwrnod yn Neuadd Hoddinott yn Nghanolfan Mileniwm Cymru. Arweinydd y gerddorfa fydd ei phrif arweinydd gwadd, sef Jac van Steen.

Mae'r perfformiadau hyn yn rhan o gyrhaeddiad allannol y Gerddorfa, er mwyn rhoi gwrandawiad i ddarnau sy'n haeddu cael ei clywed gan gynulleidfa fwy eang. Trefnwyd ar y cyd a Thy Cerdd a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru. Mae'n cynnwys gweithdai a chyngerdd am ddim.

Medd Suzanne Hay, ein Trefnydd Addysg a Chymuned:
"Events such as this are incredibly important to give local composers a platform for their music and to help nurture their development. After previous year's success, we are delighted to be offering this opportunity for the third time - this project has now become a regular part of our work at BBC Hoddinott Hall."

Bydd cyfansoddwyr yn gymwys i roi cynnig arni, os cawsant addysg uwchradd mewn ceddoriaeth, ac sydd unai wedi eu geni yng Nghymru, yn byw yng Nghymru, yn astudio cerddoriaeth ar lefel ôl-raddedig yng Nghymru neu o'r tu allan i Gymru, ond yn y DU. Daw gwybodaeth bellach yn fuan.

Ceir gwybodaeth ar bbc.co.uk/now, ond anogir cyfansoddwyr sydd â diddordeb i gysylltu ag Adran Addysg a Chymuned y Gerddorfa am ragor o gyngor sut i gynnig.
Listings

Aug. 23rd 2010, 7-30pm Welsh Composers' Concert: Programme to include new works by Christopher Painter, Michael Robinson, and Andrew Wilson-Dickson. Huw Watkins, pno, Clara Biss, vln. Robin Michael, vlc, Katie Lockhart, cl.
Machynlleth Festival at The Tabernacle, Machynlleth. For information go to www.momawales.org.uk.
Tickets £10

Sept 25th 2010 ,7-30pm Peter Reynolds: Souvenirs, a new song cycle, (words by Maria Garner), premiere. Gail Pearson, sop. St Hugh's Festival, St James' Church, Grimsby. Tickets £8/£6 from the Caxton Theatre Box Office at Grimsby
Central Library (01472) 346251 or on the door.

Lunar Saxophone Quartet Tour: These Visions. Programme contains works by John Metcalf, Peter Reynolds, Chris Petrie, A.J.Long, M.D.Boden, Hilary Tann, and Christopher Painter. Tour dates:

5th Nov 2010 CD launch (see above)

9th Nov 2010 Lampeter Music Club (Lampeter University)
7.30pm

11th Nov 2010 Royal Northern College of Music, Manchester
7.30pm

12th Nov 2010 Ucheldre Centre, Holyhead
7.30pm

13th Nov 2010 Y Tabernacl, Machynlleth
7.30pm

25th Nov 2010 The Forge, Camden, London ('These Visions' English Album launch)
7.30pm

25h Jan 2011 St. Donats, Vale of Glamorgan
1pm
Rhestrau

Rhestrau

Awst. 23, 2010 Rhaglen gan gyfansoddwyr o Gymru, gan gynnwys
7-30yh Christopher Painter, Michael Robinson, ac Andrew Wilson-Dickson. Huw
Watkins, pno, Clara Biss, ffdl. Robin Michael, slo, Katie Lockhart, cl.
Ticedi £10
Medi 25, 2010 Peter Reynolds: Souvenirs, cylch o ganeuon newydd, (geiriau gan Maria
7-30yh Garner), premiere. Gail Pearson, sop. St Hugh's Festival, St James' Church, Grimsby. Ticedi £8/£6 gan swyddfa dicedi'r Caxton Theatre yn Llyfrgell Ganolog Grimsby. (01472) 346251 neu wrth y drws.

Taith Lunar Saxophone Quartet: These Visions. Rhaglen yn cynnwys darnau gan John
Metcalf, Peter Reynolds, Chris Petrie, A.J.Long, M.D.Boden, Hilary Tann, a
Christopher Painter.

Tach 5, 2010 Lansiad y CD (gweler uchod)

Tach 9, 2010 Lampeter Music Club (Lampeter University)

Tach 11, 2010 Royal Northern College of Music, Manchester
7.30yh

Tach 12, 2010 Ucheldre Centre, Caergybi
7.30yh

Tach 13, 2010 Y Tabernacl, Machynlleth
7.30yh

Rach 25, 2010 The Forge, Camden, Llundain ('These Visions' English Album launch)
7.30yh

Tach 25, 2011 St. Donats, De Morgannwg.
1yh
7.30yh
Announcement received

THE RESTORATION OF NEW MUSICAL CREATIVITY
I propose that the pervasive and omni-present mediocrity of pop and rock music [ PRM ] in thrall to market capitalism is now a serious detriment to new music creativity, and to composers and the culture of music, because there are too few alternative opportunities for new music to thrive. Capitalism has imperiously all but obliterated creative originality affecting contemporary culture at large. It is time to dare to think the unthinkable and to sever the destructive links between music culture and money.
What do you think?

Email me with your views and ideas. david_lloyd_howells@yahoo.co.uk

David Lloyd-Howells (www.david-lloyd-howells.org.uk)
Derbynnwyd

y cyhoeddiad a ganlyn:

THE RESTORATION OF NEW MUSICAL CREATIVITY
I propose that the pervasive and omni-present mediocrity of pop and rock music [ PRM ] in thrall to market capitalism is now a serious detriment to new music creativity, and to composers and the culture of music, because there are too few alternative opportunities for new music to thrive. Capitalism has imperiously all but obliterated creative originality affecting contemporary culture at large. It is time to dare to think the unthinkable and to sever the destructive links between music culture and money.
What do you think?

Email me with your views and ideas. david_lloyd_howells@yahoo.co.uk

David Lloyd-Howells (www.david-lloyd-howells.org.uk)
THE DEADLINE

for the next issue will be September 30th. Please send any news items and contributions of any kind to the Editor, Enid Luff, at enid.luff@gmail.com.
Late information, for the listings only, will be accepted later at the Editor’s discretion.
DYDDIAD CAU

y rhifyn nesaf yw Medi 30eg. Gyrrwch unrhyw newyddion neu gyfraniadau, gan gynnwys manylion am gyhoeddiadau neu CDau , at Enid Luff, os gwelwch yn dda, e-bost: enid.luff@gmail.com . Cynhwysir gwybodaeth hwyr, ar gyfer y rhestrau yn unig, yn ôl dyfarniad y Golygydd.
PLEASE NOTE:

Views expressed in any part of this Newsletter are those of the writer only, and do not necessarily represent those of Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales.
Letters to the Editor may be edited or shortened.
DALIER SYLW:

Mae unrhyw farn a fynegir yn unrhyw ran o’r Cylchlythyr hwn yn perthyn i’w hawdur yn unig. Nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli safbwynt Cyfansoddwyr Cymru/ Composers of Wales.
Gall llythyrau at y Golygydd gael eu golygu neu eu byrhau.
Reference

members’ websites

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Ben Heneghan www.heneghanlawson.com
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Malcolm Jones www.http://uk.music-jobs.com/cv/maljomusic
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Owain Llwyd www.owainllwyd.com
Ian lawson www.heneghanlawson.com
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
Christopher Maxim www. christophermaxim.co.uk
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Christopher Painter www.christopherpainter.co.uk/4556.html
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk
Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.musicnow.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Rhian Samuel www.stainer.co.uk/samuel.html and
www.city.ac.uk/music/staff/rsamuel.html
Hilary Tann www.hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htmThe Music Publishers’ Association offer a leaflet on copyright for composers
wishing to explain to users the rights of use in their music, from the Music
Publishers Association Ltd, 3rd Floor, Strandgate, 18/20 York Buildings,
London WC2N 8JU. Tel: 020 7839 7779, fax: 020 7839 7776.

Black Cat Music, suppliers of general concert/performance
equipment, staging, acoustics etc. More info at www.blackcatmusic.co.uk

Arts Council of Wales

ACW’s current funding details are available from its website www.artswales.org.uk
Contact any ACW office for information.

Cardiff office: Bute Place, Cardiff CF10 5AL Tel: 0845 8734 900

Colwyn Bay office: 36 Prince’s Drive Colwyn Bay LL29 8LA Tel: 01492
533440 Fax: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Carmarthen office: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Carmarthen SA3I 1QD Tel:
01267 234248 Fax: 01267 233084

e-mail: information@artswales.org.uk

websites of interest

www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©
nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

useful addresses

Arts Council of Wales (see above)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, incorporating:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd-Music Centre Wales,
Wales Millennium Centre,
Bute Place,
Cardiff CF10 5AL
T: 029 2063 5640
F: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
(alternatively, individual officers can be contacted by
“firstname@tycerdd.org”., eg: keith@tycerdd.org,
ruth@tycerdd.org. etc)

British Academy of Songwriters, Composers and Authors, British Music House, 26 Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 2929 fax: 020 7636 2212, e-mail: info@basca.org.uk, web: www.basca.org.uk

The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE
tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk

Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Keith Griffin, director                                                                               keith.griffin@tycerdd.info
 
WAMF
enquiries@tycerdd.info
Alexandria James (library, NYAW, brass band foyer performances)            alex.james@tycerdd.info
 
NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood                                                                              matthew.thistlewood@tycerdd.info
 
WMIC
Ruth Leggett (manager)                                                                          ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin (research, education, WMIC library)                                  charlotte.griffin@tycerdd.info
 
RECORDING STUDIO
James Clarke (recording technician)                                                        james.clarke@tycerdd.info
 
WORKSHOPS & PERFORMANCES
Rhiannon McLean                                                                                  rhiannon.mclean@tycerdd.info

Welsh Music Information Centre, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642

Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com

Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ

Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk
tel: 01792 456666

recording companies:
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680

Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, www.sain.wales.com

Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001, www.redkiterecords.com

The Committee of Composers of Wales:

Chair: Andrew Wilson-Dickson, composer, andrew.wd@ntlworld.com
Secretary: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Administrator: Jon Petrie, jon@petriepublications.com
Treasurer: Ian Lawson, composer, ian@heneghanlawson.com
Eilir Owen-Griffiths, composer
Guto Puw, composer
Enid Luff, composer
Peter Reynolds, composer
Andrew Powell, composer

Webmaster: Tim Pearce: tjpearce@ntlworld.com
Editor of the Newsletter: Enid Luff: enid.luff@gmail.com


Observers:
Ruth Leggett (Manager, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Manager, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org


Cyfeiriadur

Cyfeiriadur

gwefannau aelodau

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk

Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.composer.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Gillian Stevens www.composer.co.uk/composers/stevens.html
Hilary Tann http://hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com/
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htmCyngor Celfyddydau Cymru
Mae cynlluniau newydd CCC ar gael nawr. Ceir gwybodaeth gyffredinol ar eu gwefan. Os am ganllawiau a ffurflenni, cysylltwch ag unrhyw swyddfa (gweler isod).

Swyddfa Caerdydd: Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Tel:0845 8734 900

Swyddfa Bae Colwyn: 36 Prince’s Drive Bae Colwyn LL29 8LA Tel: 01492 533440 Facs: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Swyddfa Caerfyrddin: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Caerfyrddin SA3I 1QD Tel:01267 234248 Facs: 01267 233084

e-bost: information@ccc-acw.org.uk
Gwefan: www.ccc-acw.org.uk

www.welshmusicfoundation.com (yn cynnwys cylchgrawn honk)
www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk


cyfeiriadau defnyddiol

Cyngor Celfyddydau Cymru (gweler uchod)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, yn cynnwys:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd - Music Centre Wales,
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute,
Caerdydd CF10 5AL
T: 029 2063 5640
Ff: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
Keith Griffin, cyfarwyddwr        Keith.griffin@tycerdd.info
 
WAMF
Chris Sharpe (ymholiadau, ceisiadau, ayyb)   chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (y llyfrgell, NYAW, perfformiadau cynedd y seindorf prês            alex.james@tycerdd.info
 NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood                                          matthew.thistlewood@tycerdd.info
WMIC
Ruth Leggett(rheolwraig)                           ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin charlotte.griffin@tycerdd.info

Y STIWDIO RECORDIO
James Clarke (technegwr recordio)        james.clarke@tycerdd.info
 
GWEITHDAI A PHERFFORMIADAU
Rhiannon McLean rhiannon.mclean@tycerdd.infoBritish Academy of Songwriters, Composers andAuthors, British Music House, 26 Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 2929 fax: 020 7636 2212 e-mail: info@basca.org.uk, web: www.basca.org.uk

The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk

WAMF, Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640

Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642

Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com

Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ

Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk tel: 01792 456666

cwmnïau recordio:
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680

Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, gwefan: www.sain.wales.com

Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001 gwefan: www.redkiterecords.com

Gweithgor Cyfansoddwyr Cymru:

Cadeirydd: Andrew Wilson-Dickson, cyfansoddwr, andrew.wd@ntlworld.com,
Ysgrifennydd: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Gweinyddydd: Jon Petrie, jon@petriepublications.com
Trysorydd: Ian Lawson, cyfansoddwr, ian@heneghanlawson.com
Eilir Owen-Griffiths, cyfansoddwr
Guto Puw, cyfansoddwr
Peter Reynolds, cyfansoddwr
Enid Luff, cyfansoddwr
Andrew Powell, cyfansoddwr


Gwefeistr: Tim Pearce: t.j.pearce@ntlworld.com
Golygydd y cylchlythyr: Enid Luff: enid.luff@gmail.com

Gwylwyr:
Ruth Leggett (Arolygydd, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Arolygydd, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org